Underlag för planering och byggande

Länsstyrelsen samordnar planeringsunderlag som olika myndigheter tar fram till kommunens planläggning. Det gör vi för att allmänna och statliga intressen ska tas om hand i planeringsprocessen.

I kommunens planering för mark- och vattenanvändning bidrar Länsstyrelsen med rådgivning och planeringsunderlag i tidiga planskeden. Vi bevakar också att statliga intressen tas om hand senare i planeringsprocessen. Statliga intressen kan gälla bland annat:

  • natur- och kulturvärden
  • infrastrukturen
  • militära
  • vatten

Samlat underlag i planeringskatalogen

Planeringsunderlagen finns samlade i Planeringskatalogen. Här kan du som arbetar med fysisk samhällsplanering på kommun eller myndighet hitta underlag som rapporter, vägledningar, geodata och karttjänster.

Riksintressen

Riksintressen är områden som är skyddade eftersom de är viktiga ur ett nationellt perspektiv, det kan till exempel vara områden med höga natur- och kulturvärden. Riksintressena är skyddade mot åtgärder som innebär påtaglig skada eller försvårar möjligheten att nyttja intresset.

Du hittar information om riksintressen i Planeringskatalogen.

Bostadsförsörjning

Länsstyrelsen ger stöd till kommuner i arbetet att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning och för att minska vräkning och hemlöshet. Vi analyserar också hur bostadsmarknaden ser ut i länet.

Klimatanpassning

Länsstyrelsen vägleder, ger rekommendationer och tar fram underlag om klimatanpassningar som stöd i samhällsplaneringsprocessen.

Havsplanering

Kommuner har ofta eget underlag som beskriver havet och skärgårdens utveckling. Det underlag som Länsstyrelsen hittar du på sidan Havsplanering.

Riskhantering vid transportleder för farligt gods

Syftet med riktlinjen är att ge vägledning och underlätta hanteringen av riskfrågor som relaterar till farligt gods i planprocessen. Riktlinjen tydliggör även hur Länsstyrelsen i Uppsala län bedömer risker vid granskning av detaljplaner och översiktsplaner.

Riskhantering vid transportleder för farligt gods Länk till annan webbplats.

Sammanställning av statliga och mellankommunala intressen

Länsstyrelsen har gjort en sammanställning av statliga och mellankommunala intressen som kan vara underlag för översiktsplaneringen i Uppsala län.

Innehållet i sammanställningen kan också användas av länsstyrelsen i underlaget till kommunernas planeringsstrategi där det ska redovisas bland annat statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Varje kommun ska få länsstyrelsens underlag innan nästa mandatperiod eller på begäran.

Sammanställning av statliga och mellankommunala intressen – underlag för översiktsplanering i Uppsala län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksmark

Brukningsvärd jordbruksmark är utpekad i svensk lagstiftning, miljöbalken, som ett nationellt intresse. I kommunernas översiktsplaner finns stora möjligheter att ta ställning till hur jordbruksmark ska hanteras och utvecklas. Flera kommuner i Uppsala län har önskat vägledning om för vilka väsentliga samhällsintressen som jordbruksmark får tas i anspråk och hur jordbruksmarken ska hanteras. Denna vägledning syftar till att redogöra för gällande lagstiftning och gällande praxis och ge råd om jordbruksmark i planeringen.

Jordbruksmark i prövning och planering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss