Medborgarskap

Vill du bli svensk medborgare? Är du medborgare i något av de nordiska länderna, kan du göra en anmälan om svenskt medborgarskap till Länsstyrelsen. Om du är medborgare i ett annat land ansöker du hos Migrationsverket.

Du som är medborgare i Danmark, Finland, Norge eller Island ansöker om svenskt medborgarskap genom en anmälan till Länsstyrelsen.

Vuxna

Du kan få svenskt medborgarskap om du:

 • har fyllt 18 år
 • har bott i Sverige de senaste fem åren och
 • inte varit dömd till fängelse eller annan frihetsberövande påföljd under de senaste fem åren.

Ungdomar 18–20 år

Du kan få svenskt medborgarskap om du:

 • fyllt 18 år men inte 21 år och
 • utan avbrott har bott i Sverige sedan du fyllde 13 år.

Du som är mellan 18 och 21 år kan välja att göra en anmälan enligt reglerna för vuxna eller för ungdomar. Anmälningsavgiften är lägre för den som söker enligt reglerna för ungdomar.

Barn

Du kan få svenskt medborgarskap om du:

 • inte har fyllt 18 år och
 • har bott i Sverige de senaste tre åren.

Anmälan görs av den eller de som har vårdnaden om barnet. Barn som har fyllt tolv år måste lämna sitt samtycke.

Barn under 18 år får automatiskt svenskt medborgarskap om något av följande kriterier uppfylls:

 • Båda vårdnadshavarna samtidigt anmäler att de vill ha svenskt medborgarskap.
 • En ensam vårdnadshavare anmäler att han eller hon vill ha svenskt medborgarskap.
 • En vårdnadshavare anmäler att han eller hon vill ha svenskt medborgarskap och den andra vårdnadshavaren redan är svensk medborgare.

Hur gör jag en anmälan?

 • Fyll i och skicka in anmälningsblanketten och personbevis för svenskt medborgarskap till Länsstyrelsen.
 • Betala avgiften för din anmälan till Länsstyrelsen.

Du ska inte skicka in ditt pass till Länsstyrelsen.

Personbevis beställer du hos Skatteverket. Det bevis du skickar in får inte vara äldre än två månader. Personbeviset ska ha ändamålet "ansökan om svenskt medborgarskap".

Anmälningsblanketterna finns på Migrationsverkets webbplats

Anmälningsavgift

 • Vuxna 475 kronor.
 • Upp till 20 år 175 kronor.

Betala avgiften för din anmälan till Länsstyrelsens bankgirokonto. Ange ditt namn och de sex första siffrorna i ditt personnummer (ÅÅMMDD). Skriv också att det gäller svenskt medborgarskap. När betalningen har registrerats börjar handläggningen av din anmälan.

Återfå svenskt medborgarskap

Har du av någon anledning befriats från eller förlorat ditt medborgarskap kan du i vissa fall få tillbaka det genom att du gör en anmälan till Länsstyrelsen.

Dubbelt medborgarskap

Är du medborgare i ett nordiskt land får du ha dubbelt medborgarskap. När du blir svensk medborgare behåller du ditt medborgarskap i det andra nordiska landet.

Medborgarskapsceremonier

Medborgarskap är viktigt för människans känsla av samhörighet och delaktighet. De som blir svenska medborgare bjuds in att delta vid en medborgarskapsceremoni som kommunerna ansvarar för att genomföra. Från och med 2015 är ceremonierna obligatoriska. Kommunerna ska minst en gång per år anordna dem för att fira nya svenskar och deras medborgarskap samt markera dess betydelse.

Länsstyrelsen har i uppdrag att informera Sveriges kommuner om hur medborgarceremonier kan genomföras, vad som gäller för ersättningen med mera.

Medborgarskapsceremoniernas innehåll

En ceremoni ska förmedla budskap om att det svenska medborgarskapet är det viktigaste rättsliga förhållandet mellan medborgaren och staten, att medborgarskapet innebär friheter, rättigheter och skyldigheter samt att medborgarskapet är en grund för folkstyrelsen och står för samhörighet med Sverige.

Kommunerna har i övrigt frihet att själv bestämma över ceremoniernas innehåll och anpassa ceremonierna efter den egna kommunens förutsättningar och förhållanden.

Kommunernas ansvar

De som blir svenska medborgare på annat sätt än vid födseln bjuds in att delta vid en medborgarskapsceremoni. Eftersom ceremonierna är till för att högtidlighålla det nya medborgarskapet är det viktigt att det inte går alltför lång tid innan ceremonin äger rum. Av den anledningen ska ceremonierna anordnas minst en gång per år. Kommunen bjuder in alla personer som är folkbokförda i kommunen och som under de senaste 18 månaderna blivit svenska medborgare. De som tidigare blivit inbjuden till att delta i en medborgarskapsceremoni behöver inte bjudas in igen.

Uppgifter från folkbokföringen

Alla myndigheter i samhället har rätt att, mot avgift, få uppgifter från folkbokföringen genom Navet (Skatteverkets system för distribution av folkbokföringsuppgifter till samhället). Skatteverkets handläggningstid är cirka 14 dagar.

Finansiering

Kommunerna får ersättning från staten för de kostnader som uppstår vid anordnandet av medborgarskapsceremonier. Ersättningen ska täcka arbetskostnader för att förbereda och genomföra medborgarskapsceremonierna, kostnader för att inhämta namn- och adressuppgifter för nya medborgare i kommunerna samt för att skicka ut inbjudningar och svarskort. Kommunerna behöver inte ansöka om finansiellt stöd för detta utan medlen fördelas i statsbudgeten genom det generella statsbidraget till kommunerna. I budgeten för 2014 avsattes 5 miljoner kronor per år för ändamålet. Summan varje kommun får genom denna fördelning är i förhållande till antalet kommuninvånare, det vill säga cirka 50 öre per person.

En medborgarskapsceremoni riktar sig till alla nya medborgare. Här följer förslag på hur de kan genomföras.

Bjuda in nyblivna medborgare och deras anhöriga

Beroende på storleken på kommunen, arrangemanget och hur många nyblivna medborgare kommunen har så varierar det mellan att få ta med sig en person eller hela sin familj. Inbjudningar som riktar sig till barn bör ställas till deras vårdnadshavare. En inbjudan till att delta i medborgarskapsceremoni ska vara just en inbjudan, ett erbjudande om att delta, och inget tvång. I samband med inbjudan rekommenderar vi att även bifoga ett frankerat svarskort så att kommunen lättare kan planera efter antal inbjudna som tackar ja till att delta.

Innehåll i medborgarskapsceremoni

Medborgarskapsceremonin brukar innehålla ett välkomsttal av exempelvis kommunfullmäktiges och/eller kommunstyrelsens ordförande. Därefter brukar de nya medborgarna uppmärksammas personligen och kommunen överlämnar ett skriftligt minnesbevis exempelvis ett diplom, en liten gåva med anknytning till bygden och/eller en svensk flagga. Även ett skriftligt minnesbevis undertecknas av kommunrepresentant och/eller landshövding i länet kan överlämnas.

Medborgarskapsceremonin brukar även innehålla underhållning och tal av inbjudna som har ett budskap som är i enlighet med medborgarskapsceremonins syfte. Ibland bjuds det även på förtäring, såsom fika, smörgåsbord eller buffé.

Barnperspektiv

En medborgarskapsceremoni riktar sig till alla nya medborgare både vuxna och barn. Att anordna en medborgaskapsceremoni som även riktar sig till barn ställer särskilt höga krav på att budskapet ska förmedlas på ett sådant sätt att det blir begripligt även för barn.

Medborgarskapsceremonins innehåll kan kräva viss anpassning så att barn känner sig inkluderade. Bra att tänka på är att barn från 12 år alltid själva har fått ge sitt samtycke till att ansöka om att bli medborgare i Sverige.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss