Vind i kombination med snöfall i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i kombination med snöfall i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Logotyp Klimatklivet

Klimatinvesteringsstöd

Har du en idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka en rad olika ekonomiska stöd, till exempel investeringsstöd från Klimatklivet för att utföra åtgärden.

Sammanställning projekt- och investeringsstöd

Har du undrat vilka olika finansieringskällor som finns för energi- och klimatrelaterade investeringar och projekt i Sverige? De är många och de hanteras av ett flertal myndigheter, regioner och programkontor. Nu har LEKS (Länsstyrelsernas Energi- och Klimatsamordning) sammanställd denna information för den som vill bidra till den gröna omställningen.

Hållbar regional tillväxt på LEKS webbplats Länk till annan webbplats.

Investeringsstöd från Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Andra önskade effekter är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning samt att andra miljömål än "Begränsad klimatpåverkan" påverkas positivt. Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är prioriterade.

Du kan ansöka om stöd under följande perioder under 2022:

 • 10 februari–28 februari
 • 3 maj–18 maj
 • 23 augusti–8 september.

Om Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

I Uppsala län har klimatklivet bidragit till bland annat installation av över 100 laddplatser för elfordon, samt ökad produktion av biogas och konvertering från oljeuppvärmning till biobränsle på ett flertal gårdar och fastigheter.

Vem kan söka?

Stöd från Klimatklivet kan sökas av företag, regioner, kommuner och kommunala bolag, föreningar, stiftelser med flera. Privatpersoner kan inte söka stöd genom Klimatklivet.

Vad kan du få stöd för?

Åtgärder som tidigare fått stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme.

Åtgärden du söker stöd för ska vara lokalt eller regionalt förankrad och ligga i linje med länets klimat- och energistrategi. Det går inte längre att söka stöd för informationsinsatser inom Klimatklivet.

Exempel på åtgärder som du kan söka stöd för:

 • Fasa ut fossil energi.
 • Ta tillvara restvärme.
 • Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas.
 • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.
 • Minska utsläppen av metan eller lustgas.
 • Installera laddstationer för elbilar på publika platser (gäller ej första ansökningsomgången 2022).
 • Köpa fossilfria tunga fordon eller arbetsmaskiner.

Svårt att ge stöd till publika laddstationer och vätgastankstationer

Klimatklivet kommer att ha svårt att bevilja ansökningar om stöd till publika laddstationer eller publika vätgastankstationer i första ansökningsomgången 2022. Orsaken är att EU:s regler ändrats vilket påverkar förutsättningarna för att ge stöd. Avsikten är att ansökningar om stöd till publik ladd- och vätgasinfrastruktur ska tas emot längre fram. Klimatklivet utreder hur stödet kan utvecklas och anpassas till de nya reglerna.

Mer information om svårigheten att ge stöd på sidan Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vilka uppgifter behöver du ange i din ansökan?

Länsstyrelsen har tagit fram en sammanfattning av de uppgifter som du behöver ange i vår e-tjänst för Klimatklivet:

Uppgifter som behövs i ansökan till Klimatklivet (vägledning) Pdf, 118.4 kB.

Då det inte går att pausa en ansökan i e-tjänsten och fortsätta vid ett annat tillfälle rekommenderar vi att du först skriver in din ansökan i denna mall, och sen kopierar in dina uppgifter i e-tjänsten vid ett tillfälle:

Mall med de frågor som finns i e-tjänsten Word, 47.1 kB.

Kriterier för att få stöd

Ansökningarna bedöms i första hand utifrån vilken klimateffektivitet åtgärderna har. Klimateffektivitet innebär minskning av utsläpp under åtgärdens livslängd delat med investeringskostnaden. Andra kriterier är bland annat:

 • Åtgärden får inte vara lönsam utan stöd.
 • Åtgärden får inte innebära produktion av förnybar el som kan omfattas av elcertifikat.
 • Åtgärden får inte handla om att reducera utsläpp inom handeln med utsläppsrätter, om det inte innebär att ta tillvara restvärme.

Du måste få beslut om stöd innan du kan påbörja din åtgärd.

Åtgärden ska vara genomförd senast våren 2026.

Ladda bilen – bidrag för laddstationer

Ladda bilen är ett investeringsstöd för laddstation till elbil. Stödet finns för flera målgrupper.

Laddstation för organisationer och bostadsrättsföreningar

Detta bidrag riktar sig till organisationer som vill installera laddpunkter som i huvudsak kommer användas av boende eller anställda.

Om bidraget och hur du gör din ansökan på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Laddningspunkt för privatpersoner i eget hus

Du som privatperson kan få skattereduktion för installation av laddningspunkt till elfordon.

Om skattereduktion för grön teknik på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Skattereduktionen ersätter det statliga bidrag som privatpersoner tidigare kunde ansöka om i samband installation av laddningspunkt till elfordon.

Kontakt