Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Projektet Replipunkter i skärgården

Så kallade replipunkter är en viktig del av Stockholms skärgårds infrastruktur och service, och används för transport av varor och människor till öar. Genom projektet ”Replipunktslyftet” arbetar och identifierar Länsstyrelsen utmaningar kopplat till regionens replipunkter.

Stockholms skärgård är länets mest utsatta landsbygd. Det krävs oftast en lång resa med byten mellan buss eller bil och båt för att ta sig ut i skärgården. I varje skärgårdskommun finns en eller flera så kallade replipunkter som från fastlandet används för nästan all transport av varor och människor till öar. Boende och företagare i skärgården är beroende av replipunkternas funktion och att det finns en grundläggande infrastruktur och servicenivå som möjliggör fungerande transporter.

Replipunkterna är utpekade i den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 som strategiskt viktiga knutpunkter för kollektiv- och godstrafik mellan kärnöar, kommuncentrum och den centrala regionkärnan. Det saknas dock närmare beskrivning av vilken service de tillhandahåller eller bör tillhandahålla, samt planering för hur och av vem servicen ska tillgodoses.

Bristfälligt skick och funktion på många replipunkter

Länsstyrelsen har i sitt arbete med skärgårdsutveckling konstaterat att replipunkternas skick och funktion är bristfälliga. Exempel på vad som saknas är informationstavlor, väderskydd, bänkar och tillgänglighetsanpassningar, samt service i form av drivmedel, dagligvaror, brevlådor och deponiboxar. Det försvårar arbetet med att samordna skärgårdens transporter och leder i sin tur till negativa konsekvenser för de som använder sig av replipunkterna, oavsett om det är öbor, yrkesverksamma eller besökare.

För att komma vidare i arbetet med utveckling av de platser som i dagsläget benämns som replipunkt krävs ett klargörande av vad benämningen står för, geografisk avgränsning och vem eller vilka som har rådighet alternativt mandat gällande den specifika platsen. Detta är ett måste i det fortsatta arbetet kopplat till både service för bofasta och besökare och näringsidkare i vår skärgård. Genom projektet ”Replipunktslyftet” har Länsstyrelsen givits möjligheten att arbeta och identifiera utmaningar kopplat till regionens replipunkter, detta som en viktig grund för det fortsatta arbetet kopplat till regionens replipunkter och överlag en levande skärgård.

Framtida utveckling

Inom ramen för projektet har arbete lagts på att inhämta relevant information som kan ligga till grund för framtida utveckling av replipunkterna. Förutom den fysiska inventering som är genomförd på samtliga elva replipunkter har vi genom att använda oss av mobil positioneringsdata tagit fram underlag gällande antal personer som rör sig i direkt anslutning till respektive replipunkt, samt i det närmsta omlandet. Denna information skapar möjlighet att se vilka förutsättningar som finns kopplat till utveckling i form av näringsverksamhet, men även vilka behov och nivå av service som kan anses vara relevant utifrån efterfrågan och behov. Vi har även genom kontinuerliga samtal med Region Stockholm, Skärgårdsstiftelsen och de sex skärgårdskommunerna förankrat hur vi tänker oss det framtida utvecklingsarbetet.

I rapporten "Replipunkter – porten ut i skärgården" finns förslag på fortsatt arbete presenterat:

Replipunkter – porten ut i skärgården Länk till annan webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss