Begravningar

Vill du strö ut aska på en annan plats än en begravningsplats? Då behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Vill du strö ut aska efter en avliden person på en annan plats än en begravningsplats ska du ansöka om tillstånd för det hos Länsstyrelsen. Hos oss kan du också ansöka om att dela aska. Vi kan också fatta beslut i andra begravningsfrågor.

Strö ut aska

Ansökan om att strö ut aska ska göras av den som ordnar med gravsättningen. Vi kan bara ge tillstånd för att sprida aska när någon har avlidit. Det går inte att söka tillståndet i förväg.

I avvaktan på gravsättning ska askan förvaras på krematoriet eller hos huvudmannen för begravningsverksamheten. Urnan får ej förvaras i hemmet.

Innan du ansöker ska du kontrollera om någon anhörig eller närstående till den avlidne motsätter sig att askan strös ut på den plats som du ansöker om.

Ansökan om tillstånd att få strö ut aska är kostnadsfri.

Följande dokument ska bifogas ansökan:

 • Skalenlig karta eller sjökort där du har markerat den plats där du önskar strö ut askan.
 • Vid ansökan om spridning på land krävs medgivande från markägaren.
 • Dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket.

Om dödsfallsintyg med släktutredning på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats

Du kan också behöva skicka med:

 • Medgivande från den som äger marken där du önskar strö ut askan.
 • En fullmakt för eventuellt ombud.
 • Annat intyg om dödsfallet (detta gäller för en avliden person som saknar svenskt personnummer).

Länsstyrelsen Stockholm handlägger ärenden i

 • Stockholms län
 • Uppsala län
 • Västmanlands län
 • Södermanlands län
 • Gotlands län

Länsstyrelsen Stockholms praxis för utströende av aska

 • Utströendet ska ske över öppet vatten minst 1000 meter  från närmaste land.
 • Ansökan om utströende över land beviljas inte.

Delning av aska

Det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att få dela askan efter en avliden. Tillstånd får du endast endast om det finns synnerliga skäl för det, en del av askan ska gravsättas utomlands och det är uppenbart att man kommer att hantera askan på ett pietetsfullt sätt.

Ansökan om tillstånd till delning av aska ska innehålla uppgifter om

 • den avlidne
 • sökandens relation till den avlidne
 • en beskrivning av skälen för ansökan.

Bifoga även dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket.

Det finns ingen speciell blankett för delning av aska. Det går bra att mejla eller posta in ansökan.

Gravsättningstvister

Om de efterlevande inte kan enas om kremering ska ske eller om gravsättningen, kan man som anhörig begära medling hos huvudmannen för begravningsverksamheten på den ort där den avlidne senast var folkbokförd. Om enighet inte kan uppnås under medlingen ska huvudmannen lämna över tvisten till länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska då besluta om vem av de efterlevande som ska bestämma om kremering eller om gravsättningen.

Observera att länsstyrelsen kan fatta beslut i dessa ärenden först efter att medling har skett.

Ansök om att strö ut aska efter avliden i vår e-tjänst

Du kan ansöka om tillstånd för att strö ut aska efter avliden i vår e-tjänst. Ansökan ska göras av den som ordnar med gravsättningen. Det kan vara en anhörig, en närstående, ombud eller ”den som annars ordnar med gravsättningen”.

 1. Din ansökan registreras och får ett diarienummer.
 2. Länsstyrelsen utreder ditt ärende.
 3. Om ärendet gäller spridning av aska över land kommer ärendet eventuellt skickas på remiss till kommunen.
 4. Länsstyrelsen fattar beslut i ärendet.
 5. Du får beslutet hemskickat.
 6. Om vi har skickat med ett delgivningskvitto ska det skrivas under när du har tagit del av beslutet. Skicka sedan tillbaka delgivningskvittot till Länsstyrelsen så snart som möjligt.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått ta del av det. Till varje beslut finns en instruktion om hur du ska göra för att överklaga beslutet.

Kontakta Länsstyrelsen om du har frågor om utredningen eller beslutet.

Andra begravningsfrågor

Ett beslut från den församling eller kommun som sköter begravningsverksamheten kan du i vissa all överklaga till oss. Överklagandet ska du först skicka till den kommun eller församling som har fattat beslutet. Det kan handla om rätten till gravplats eller flyttning av gravsatt stoft eller aska.

Om du som efterlevande inte är överens om gravsättningen kan frågan, efter medling av församlingen eller kommunen, överlämnas till oss för prövning.

Begravningsombud

Begravningsombud granskar att ansvariga inom Svenska kyrkan använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt. De bevakar också rättigheterna för de som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombud utses av Länsstyrelsen.

Begravningsombud granskar en församling inom Svenska kyrkan, inom ett visst område.

Begravningsombud ansvarar för att:

 • Kontrollera att begravningsavgiften går till begravningar och inte används till övrig verksamhet.
 • Granska hur begravningar fungerar för de som inte tillhör Svenska kyrkan.
 • Undersöka vilka önskemål de som inte tillhör Svenska kyrkan har.
 • Informera de som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med andra trossamfund och andra berörda parter.

Vem kan bli begravningsombud?

Begravningsombud behöver ha kunskap om:

 • ekonomi
 • olika religioner och livsåskådningar
 • begravningsseder

Begravningsombudet måste vara opartiskt och får inte ha kopplingar till Svenska kyrkan eller annat trossamfund.

Ersättning till begravningsombud

Begravningsombud har rätt till ersättning för sitt arbete och sina kostnader. Det är församlingen som betalar ut pengarna som består av ett årligt arvode och ett belopp per sammanträde som begravningsombudet är närvarande vid. Begravningsombud får också ersättning för löneavdrag eller annan förlust av inkomst på grund av möten eller utbildningar.

Grundarvodet påverkas av folkmängden i den kommun eller i det område som begravningsombudet är verksam.

Utbildning av begravningsombud

Det är obligatoriskt att medverka i den utbildning som krävs för att vara begravningsombud.

Lämna förslag på begravningsombud

Länsstyrelsen Stockholm hanterar förslag på begravningsombud när huvudmannen eller annan innehavare är verksam i

 • Stockholms län
 • Uppsala län
 • Södermanlands län
 • Gotlands län
 • Västmanlands län.

Skicka motiverat förslag till:

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Du kan också skicka det via e-post till stockholm@lansstyrelsen.se

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm