Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Livsmedelsstrategi Stockholms län

För att ange en riktning för den regionala utvecklingen av livsmedelssektorn finns Stockholms läns livsmedelsstrategi. Den har nära kopplingar till den nationella livsmedelsstrategin men tar sin utgångspunkt i Stockholms läns förutsättningar. Den gäller fram till 2030.

Målet med Stockholms läns livsmedelsstrategi är ett långsiktigt hållbart livsmedelssystem. Strategin omfattar åtgärder för förbättringar inom hela livsmedelssystemet, och anger en riktning för den regionala utvecklingen av livsmedelssektorn fram till år 2030.

Vad görs inom länets regionala livsmedelsstrategi?

Tillsammans och var för sig gör Länsstyrelsen i Stockholm, Region Stockholm och LRF Mälardalen aktiviteter och projekt för att bidra till livsmedelsstrategins uppfyllelse. Du kan läsa mer i Stockholms läns livsmedelsstrategis handlingsplan för 2021–2023. Där finns också beskrivningar av målen och goda exempel på vad andra gör i samhället. Livsmedelsstrategins organisationer är alla även starkt engagerade i samarbeten och nätverk med andra myndigheter, kommuner, organisationer och intressenter i dessa frågor.

Handlingsplan för Stockholms läns livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats.

Logotyp för Stockholms läns livsmedelsstrategi med texten Stockholm - hela Sveriges matmarknad omgiven av illustrationer av olika livsmedel.

Exempel på projekt

Alla landskap i hela Sverige har tagit fram sina egna landskapsrätter. För Stockholms läns räkning har måltidskreatörerna Mattias Dahlgren, Staffan Naess och Hans Naess tagit fram den så kallade Stockholmsmåltiden.

Mer om Stockholmsmåltiden

Syftet med projektet är att fler livsmedelsaktörer i länet ska inspireras till att ta arbetet med Stockholmsmåltiden vidare i egen verksamhet. Både för att sprida kunskap om länets matidentitet till allmänheten och för att ge möjlighet för lokala företag att nå ut med sina produkter. Inom ramen för projektet kommer Länsstyrelsen att ordna olika aktiviteter för att uppmärksamma måltiden och arrangera en workshop med lokala livsmedelaktörer för att hitta gemensamma möjligheter.

Stockholmsmåltiden

Kontaktperson

Louise Vestergård, Länsstyrelsen Stockholm

Förenklingar och tillämpning av regler, service och bemötande vid kontroller är viktiga frågor för många lantbrukare och livsmedelsföretagare i länet. Länsstyrelsen Stockholm och LRF Mälardalen genomförde av den anledningen projektet Ökat kundfokus, förenkling och samsyn kring regler och kontroll.

Genom projektet ville vi

 • sätta fokus på företagarnas förutsättningar
 • titta på hur vi som myndighet kan förenkla för företagen
 • arbeta för en god dialog och service
 • säkerställa att alla bedöms på ett likartat sätt i liknande ärenden.

Målgruppen för projektet var företagare inom primärproduktion och företag med angränsande livsmedelsproduktion.

Sammanfattning av resultat som har uppnåtts genom projektet

Länsstyrelsen Stockholm har fått verktyg att möta företagare och djurhållare på ett bättre sätt och upplever att det är lättare att nå varandra och få till en förändring i de fall det behövs. Bland annat har vår kontrollpersonal utbildats i metoden för motiverande samtal för att förbättra möjligheterna att ha bra möten med lantbrukarna. Vi har även fått fler verktyg och kunskap för att kunna möta företagarnas behov av råd och information vid kontrolltillfällena. Vi har fått återkoppling från LRF och i enkäter att företagarna upplever att servicen och bemötandet har förbättrats sedan projektet startade.

Projektet har genom ett antal aktiviteter även bidragit till att öka medvetenhet om företags och myndigheters olika roller och möjligheter i de kontakter de har. Kunskap om metoder för att kontakterna ska bli så effektiva och givande som möjligt har genom aktiviteterna spridits till myndighetspersonal och företagare.

Projektet har också innehållit konkreta träningstillfällen för inspektörer från olika länsstyrelser, tillsammans med andra aktörer som jobbar med djurhälsa i livsmedelskedjan. Detta har lett till ökad samsyn kring olika typer av bedömningar inom djurskyddskontrollen och av de administrativa rutinerna i ett kontrollärende. Samverkan har bidragit till ökad samsyn mellan myndigheter men även en kunskapshöjning av personalen och en ökad medvetenhet om företagarnas förutsättningar.

En ökad medvetenhet och kunskap om både företagarnas och myndigheternas situation innebär förbättrade förutsättningar för att utforma ärendehandläggning, kontroller och regelarbete så att det ligger mer i linje med företagens arbete och i mindre utsträckning utgör och uppfattas som ett störningsmoment.

Förhoppningen är att de förändringar som projektet har lett till på sikt både ska bidra till ökad djurvälfärd i företagen och underlätta för företagen att bedriva sin verksamhet. Indirekt leder detta då även till ökad lönsamhet och utveckling av den lokala landsbygden.

Rekommendationer till andra som vill genomföra liknande projekt

 • Det är värt att lägga tid på att utveckla arbetsmetoder för att underlätta samverkan mellan myndighet och företag. Det sparar i förlängningen tid.
 • Förankring och engagemang från chefsnivån på myndigheterna är viktigt för genomförandet av utvecklingsarbetet.
 • Det är fördelaktigt att blanda både övergripande och konkreta övningar, samt teori och praktik kring hur man kan arbeta för att skapa samsyn och bygga förtroende mellan företagare och myndighet.

Kontaktperson

Karin Eksvärd, Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsen Stockholm har drivit projektet Resursfisk tillsammans med bland andra Axfoundation. Fokus har varit att

 • stärka förutsättningarna för det småskaliga yrkesfisket
 • öka försörjningsförmågan på lokal fisk genom att bredda vår konsumtion av fiskarter från bifångster i det småskaliga insjöfisket kring Mälaren.

Ett exempel är braxen – den huvudsakliga bifångsten i gösfisket. Med hjälp av kunskaper från projektet startade Svenska Insjöfiskarnas Centralförbund och Stockholms fiskauktion företaget Resursfisk AB. De gör braxenfärs som serveras i offentliga kök och restauranger. Projektet är ett led i arbetet för att skapa förutsättningar för ett hållbart yrkesfiske av lokal fisk i länet.

Rapport: Resursfisk – ökad konsumtion av underutnyttjade fiskarter och dess mervärden Länk till annan webbplats.

Kontaktperson

Henrik C Andersson, Länsstyrelsen Stockholm

Vi bör äta mer fisk än vad vi gör idag i Sverige. Det småskaliga yrkesfisket längst kusten kämpar för sin överlevnad. I Resursfisk 2.0 byggde Länsstyrelsen vidare på förädlingsmöjligheter, försäljningskanaler och erfarenheter från det tidigare projektet. Med projektet ville vi

 • öka möjligheten till livskraftigt småskaligt yrkesfiske
 • öka livsmedelsförsörjningen i länet genom att skapa förutsättningar för fler fiskarter i Stockholms skärgård.

Detta gjordes genom att utforska potentiella bestånd där fisket kan öka och nå marknaden. Projektet finansierades huvudsakligen av Leader Stockholmsbygd och Skärgårdsmedel.

Resursfisk 2.0 startade i april 2021 och avslutades i april 2023.

Kontaktperson

Henrik C Andersson, Länsstyrelsen Stockholm

Vi bör äta mer fisk än vad vi gör idag i Sverige. Det småskaliga yrkesfisket längst kusten kämpar för sin överlevnad. Större andel av den strömming och skarpsill som fiskas kan bli mat för människor istället för fiskmjöl och fiskolja.

Med projektet Resursfisk 3.0 vill Länsstyrelsen Stockholm tillsammans med samarbetspartners skapa möjligheter för att strömmingen och skarpsillen ska ta sig tillbaka till tallriken genom att utveckla produkter med grund i den småskaliga matkulturen.

Kontaktperson

Niklas Sjöberg, Länsstyrelsen Stockholm

Projektet Resurssvin arbetade för att ge en överblick över hela värdekedjan som behövs för att leverera vildsvinskött till offentlig sektor i Stockholms län. Detta gjordes genom att identifiera vilka möjligheter och hinder som finns för att värdekedjan ska bli välfungerande. Målsättningen var att bidra till att konsumtionen av vildsvinskött kan öka i offentliga kök i Stockholms län.

Projektet resulterade i en rapport som belyser positiva upplevelser och möjligheter som finns med vildsvinskött samt beskriver utmaningar och hinder som aktörer i värdekedjan i Stockholms län beskriver.

Projektet startade i augusti 2021 och avslutades i början av 2023.

Rapport: Ökad konsumtion av vildsvinskött i offentlig sektor – en möjlighet till minskade skador orsakade av vildsvin? Länk till annan webbplats.

Kontaktperson

Karin Eksvärd, Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsen och Region Stockholm har tagit fram en vägledning. Den ska ge kommunerna konkret stöd att kunna göra bedömningar och avvägningar enligt miljöbalken, när jordbruksmark berörs i den fysiska planeringen som också håller vid en juridisk prövning.

Vägledningen för jordbruksmark i den fysiska planeringen i Stockholms län Länk till annan webbplats.

Till vägledningen har Länsstyrelsen och Region Stockholm ställt samman ett digitalt kart- och informationsmaterial som också ska underlätta tydligare och mer transparanta avvägningar mellan jordbruksmark och bebyggelseutveckling. I vägledningen ingår även ett övergripande kunskapsunderlag om jordbruksmarkens betydelse och värde för oss idag och inte minst i en klimatförändrad framtid.

Vägledning för jordbruksmark, Storymap Länk till annan webbplats.

Det finns även kort film "Den livsnödvändiga jordbruksmarken" om betydelsen av jordbruksmark och avvägningar att ta hänsyn till när ny mark exploateras. Filmen hittar du längre ned på denna sida.

Kontaktperson

David Fridolin Länsstyrelsen Stockholm

Genom projekten ”Bonden i skolan” får skolbarn, lärare och studievägledare möjlighet att lära sig mer om svenskt lantbruk. Bonden i skolan har över åren erbjudit

 • fysiska och digitala gårdsbesök och upplevelser
 • lättillgängliga filmer och läromedel
 • kommunikation via sociala medier och utbildning för studievägledare.

Kontaktperson

Anna Lindgren, LRF Mälardalen

För att kraftsamla kring livsmedelsfrågan har Region Stockholm under 2022 avsatt resurser för att ytterligare kunna stärka samverkan med relevanta aktörer kring livsmedelsfrågor i regionen. Detta för att gemensamt stärka länets nätverk och affärsutvecklingssystem för hållbar förädling och produktion av livsmedel.

Kontaktperson

Therese Strimell Flodkvist, Region Stockholm

Ät!Stockholm är en tävling för nya, hållbara och innovativa livsmedelsprodukter, baserade på svenska råvaror, utvecklade och producerade i Stockholms län.

Projekt MatLust, Södertälje kommun, Region Stockholm, och Länsstyrelsen i Stockholm arrangerar tävlingen.

Varje år tävlar mathantverkare och livsmedelskreatörer och bedöms utifrån marknadspotential, smak och hållbarhet. Arrangemanget lyfter fram producenter i länet och bidrar till innovation och förnyelse.

Ät!Stockholm på matlust.eu Länk till annan webbplats.

Vill du vara med och öka stoltheten kring lokal, regional och svensk mat?

Länsstyrelsen har under hösten 2023 startat ett nytt projekt som ska underlätta för dig som är lokal förädlare eller arbetar inom livsmedelssektorn i Stockholms län.

I projektet ordnar vi workshops där du och andra lokala aktörer hittar varandra lättare och tillsammans kan utveckla matprodukter som kan representera olika geografiska områden, kommuner eller bygder i länet.

Målet är att underlätta för deltagarna att etablera samarbeten, välja produktområden och påbörja egendrivna utvecklingsprocesser. Ni får möjlighet att skapa anpassade produkter och processer utifrån era egna förutsättningar. Länsstyrelsen kommer, tillsammans med våra samarbetspartners, att ge er stöd genom att bidra med kontakter, hänvisa till finansierings- och marknadsmöjligheter, bistå med kompetensutveckling samt erbjuda annat stöd vid behov.

Anmäl ditt intresse i vårt anmälningsformulär Länk till annan webbplats.

Kontakt person:

Ola Rajab, Länsstyrelsen Stockholm

Under 2021 genomförde Länsstyrelsen två förstudier om kompetensförsörjning inom livsmedelsproduktionen. Förstudierna var finansierade av Europeiska socialfonden (ESF) och genomfördes i samarbete med Arbetsförmedlingen, Region Stockholm, LRF Mälardalen och Livsmedelsföretagen.

Livs-viktig kompetens

Förstudien Livs-viktig kompetens genomfördes för att bidra med fördjupad kunskap om kompetensförsörjningen inom livsmedelsförädlingen i Stockholms län. Förstudien genomfördes i tre delar; en aktörskartläggning, en socioekonomisk analys och en behovsanalys, där de första delarna utgjort underlag för behovsanalysen.

Livs-viktig kompetens - En förstudie om kompetensförsörjning i Stockholms läns livsmedelsförädling Länk till annan webbplats.

Primär kompetens och samverkan

Förstudien Primär kompetens och samverkan genomfördes för att bidra med fördjupad kunskap om kompetensförsörjningen inom primärproduktionen av livsmedel i Stockholms län. Förstudien genomfördes i fyra delar; en statistisk sammanställning, en enkät till primärproducenter i länet, en intressentanalys samt en problem- och behovsanalys.

Primär kompetens och samverkan inom livsmedelsproduktionen - En förstudie om kompetensförsörjning inom primärproduktionen i Stockholms län Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner

Karin Haglund, Länsstyrelsen Stockholm

Sara Norman, Länsstyrelsen Stockholm

Filmer

Yrkesfiskets roll i samhället

Inom projektet Resursfisk 2.0 arbetar Länsstyrelsen för att öka möjligheten till livskraftigt småskaligt yrkesfiske och att öka livsmedelsförsörjningen i länet genom att skapa förutsättningar för fler fiskarter i Stockholms skärgård. Yrkesfiskaren Rolf Nilsson och Gittan Hagman Holst från Yxlö Tours berättar om sina erfarenheter (4 minuter och 49 sekunder).

Handelns möjligheter att bidra till ett stärkt livsmedelssystem

ICA-handlare Claes-Göran Sylvén berättar om lokalproducerat i Norrtälje (2 minuter och 29 sekunder).

ICA Flygfyren, Youtube Länk till annan webbplats.

Landskapsmodellen

Ett sätt att arbeta med hållbara livsmedelssystem är att utgå från landskapsmodellen. Hör Elin Ryström, jordbrukare och mjölkbonde vid Lovö Prästgård, berätta om den i följande film (1 minut och 44 sekunder).

Landskapsmodellen - hur maten formar vårt landskap, Youtube Länk till annan webbplats.

Den livsnödvändiga jordbruksmarken

För att bibehålla förmågan att producera mat i länet är det viktigt att vi gör väl genomtänkta avvägningar mellan bebyggelse och brukbar jordbruksmark. Hör Länsstyrelsens landsbygdsdirektör Ulrika Lundberg och Gustav Hemming, Klimat-, infrastruktur- och skärgårdsregionråd, berätta om varför det är så viktigt i följande film (3 minuter och 39 sekunder).

Seminarier

Webbinarium: Maten som ger resultaten

Finns det fördelar med digitala möten med bonden eller fiskaren, som komplement till besök på gården eller fiskebåten? Går det att hitta medskapande sätt att öka kunskaperna om svenska livsmedel och introducera nya maträtter för elever i skolan? Vad innebär konceptet Food for Life?

Detta var några av de frågor som ett fyrtiotal personer fick svar på i samband med den digitala träffen Maten som ger resultaten. Träffen handlade om hur vi kan samverka och hitta arbetssätt för att ta tillvara maten och måltiderna för mer än att mätta magar.

"Man missar doften av kossor och spån, men man får möta bonden" - sammandrag av webbinariet, MATtanken Länk till annan webbplats.

Seminarium: hållbara livsmedelssystem

Filmen återger ett seminarium om hur vi kan arbeta med hållbara livsmedelssystem – nu och framåt (1 timme, 39 minuter och 45 sekunder)

Hållbara livsmedelssystem i Stockholms län, Youtube Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet Stockholms läns livsmedelsstrategi

Arkiv för nyhetsbrevet Stockholms läns livsmedelsstrategi

Stockholms läns livsmedelsstrategi

Stockholms läns livsmedelsstrategi lanserades i augusti 2019 och gäller till 2030. Den har nära kopplingar till den nationella livsmedelsstrategin men tar sin utgångspunkt utifrån Stockholms läns förutsättningar. Bakom strategin står Länsstyrelsen Stockholm, LRF Mälardalen och Region Stockholm. Strategin är framtagen i bred samverkan med aktörer inom hela livsmedelskedjan i länet.

Stockholms läns livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats.

Om Stockholms läns livsmedelsstrategi, Youtube Länk till annan webbplats.

Stockholm – hela Sveriges matmarknad

Visionen för strategin är att vara en god marknad för alla Sveriges livsmedelsproducenter. I Stockholms län finns Sveriges största marknad för livsmedel med både köpstarka och medvetna konsumenter och en efterfrågan på svenska, närproducerade och specialiserade produkter. Samtidigt som strategin ska främja länets livsmedelsproduktion och försörjning, ska den också bidra till nationella och regionala miljö- och klimatmål samt till flera av målen för Agenda 2030.

En viktig fråga är att minska sårbarheten i länet. Med nästan en fjärdedel av landets befolkning och endast tre procent av jordbruksmarken och jordbruksföretagen är Stockholm beroende av en kontinuerlig tillförsel av råvaror och förädlade livsmedel från hela landet för att klara invånarnas försörjning.

En tillväxtbransch med potential

Mer än 80 000 stockholmare arbetar i någon del av livsmedelskedjan och mångfalden av människor och matkulturer i länet ger goda förutsättningar för innovation och utveckling av nya produkter och tjänster. Statistik från Tillväxtverket visar att Stockholm är det län där både sysselsättningen och antalet små- och medelstora företag inom livsmedelsbranschen har ökat mest 2011–2016.

Livsmedelsbranschen är mycket viktig för länets sysselsättning och hållbara tillväxt både i staden och på landsbygden och det finns många delar som har stor utvecklingspotential.

EU loggan
Logotyp för Stockholms läns livsmedelsstrategi med texten Stockholm - hela Sveriges matmarknad omgiven av illustrationer av olika livsmedel.
EU-logga

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss