Höga flöden i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Bildande av en nationalpark i Nämdöskärgården

Skärgården öster om Nämdö i Värmdö kommun är en mycket variationsrik och relativt oexploaterad del av Stockholms skärgård. Här pågår ett arbete med att ta fram ett förslag till att bilda en nationalpark.

Om området

I området finns tusentals kobbar och skär och även större öar med genuin skärgårdsbebyggelse. Natur- och kulturvärdena är höga, både på land och i vattenmiljön. Fågellivet är rikt och det är inte ovanligt att du träffar på havsörn. Har du tur kan du även få syn på någon av områdets gråsälar. Det bräckta vattnet hyser många fina miljöer med bland annat musselbankar och skyddade, grunda havsvikar med kransalger. En stor del av det föreslagna nationalparksområdet är skyddat som naturreservat och Natura 2000.

Det föreslagna nationalparksområdet omfattar de två befintliga naturreservaten Bullerö och Långviksskär. I utredningsområdet ingår även ett större havsområde öster om de nämnda naturreservaten.

Karta över utredningsområdet för den föreslagna nationalparken efter justering i maj 2023 Pdf, 595 kB.
Obs! Kartan visar det ursprungliga utredningsområdet (röda linjer) som utgjordes av fyra naturreservat . Två av dessa , Långskär och Biskopsö naturreservat (grå markeringar), kommer fortsätta att vara naturreservat. De kommer inte att ingå i förslaget till nationalpark.

Du kan besöka området redan idag

Till vissa öar finns det turtrafik, medan andra enbart nås med hjälp av båttaxi eller egen transport. För att förflytta sig mellan öarna krävs egen transport.

Läs mer om de befintliga naturreservaten för att planera ditt besök:

Bullerö naturreservat

Långviksskär naturreservat

Att bilda en nationalpark

Att bilda en nationalpark tar flera år. I arbetet ingår bland annat att köpa in mark, kartlägga natur- och kulturvärden, göra området tillgängligt för besökare och att ta fram förslag till beslut och skötselplan. Slutligen är det regeringen och riksdagen som beslutar att nationalparken bildas. Naturvårdsverket driver arbetet i samarbete med Länsstyrelsen, Värmdö kommun och Havs- och vattenmyndigheten.

Samverkan, delaktighet och kommunikation är viktiga delar i processen att bilda en nationalpark, både mellan myndigheter och med andra berörda intressenter och aktörer i området.

Genom att bilda nationalparker kan vi bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv för framtiden. Nationalparkerna är också natursköna miljöer som ska inspirera och underlätta för människor att komma ut i naturen.

Så bildas en nationalpark, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Insamling av fakta, kunskapsunderlag och markförvärv

För att ett område ska kunna skyddas som nationalpark måste ingående marken ägas av staten. Processen att förvärva den mark som föreslås ingå i nationalparken pågår och kommer att sträcka sig en tid framöver.

Parallellt med markförvärven sammanställs också befintlig kunskap om natur- och kulturvärdena i området. Där vi idag saknar tillräcklig kunskap, kommer utredningar och inventeringar att genomföras – både på land och i vattenmiljön. Insamling av kunskapsunderlag kring de marina miljöerna medfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Även hur området nyttjas för rekreation och friluftsliv idag, och vilka värden för friluftslivet som kan utvecklas ytterligare, utreds. Det är viktigt att ha god kunskap och tillräckligt underlag för att kunna besluta om vilka bestämmelser som behövs i området. Ett viktigt syfte med nationalparken är både att skapa god tillgänglighet i området och att anpassa den framtida skötseln så att natur- och kulturvärdena bevaras och utvecklas på ett bra sätt.

Film: En blivande nationalpark i Stockholms skärgård

I en kort film får du veta varför man vill ha en nationalpark här och om hur processen kring bildandet går till. Filmen är cirka 2 minuter lång.

Nationalparksbildning i Nämdöskärgården, Youtube Länk till annan webbplats.

  • 2020 Officiellt startskott
  • 2020–2023 Arbete med att inventera naturvärden, köpa in mark, ta fram förslag till föreskrifter och skötselplan. Utredning och förslag rörande anordningar och information för besökare.
  • 2023 I slutet av året skickas föreskrifter med mera på remiss
  • 2024 Naturvårdsverket föreslår ny nationalpark för regeringen
  • 2025 Planerad invigning
Processbild med boxar i grått, rött, grönt. Visar tidplan, var vi är nu och aktiviteter i bildandet av en nationalpark i Nämdöskärgården.

Illustrationen visar en översiktlig tidplan för det fortsatta arbetet och beskriver processen kring remiss och beslut för förslaget om att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården. (Publicerad 231028).

Pågående remiss

Nu finns det möjlighet att tycka till om förslaget till en ny nationalpark i Nämdöskärgården.

Den föreslagna nationalparken ligger längst österut i Värmdö kommun i Stockholms län. Området omfattar en areal om 31 900 hektar, varav 97 procent är hav. Nämdöskärgårdens nationalpark föreslås bli Sveriges 31 nationalpark och Sveriges andra marina nationalpark, den första marina nationalparken i de svenska delarna av Östersjön.

Förslaget till nationalpark har arbetats fram av Naturvårdsverket i nära samarbete med Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Stockholm och Värmdö kommun.

Fram till och med den 1 mars 2024 vill Naturvårdsverket få in synpunkter på förslaget.

På Naturvårdsverkets webbplats kan du ta del av remissen i sin helhet och pressmeddelandet.

Förslag till ny nationalpark i Nämdöskärgården, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Pressmeddelande: Nämdöskärgården föreslås bli Sveriges andra marina nationalpark, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Nya och utvidgade nationalparker, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

För att kunna planera för hur besökare ska kunna tas emot och få hjälp till minnesvärda naturupplevelser vid ett besök i den framtida nationalparken har fem så kallade upplevelsevärden identifierats.

Upplevelsevärdena är ett sätt att beskriva några av de värden som just det här området och den här landskapstypen erbjuder. De kommer att vara vägledande i arbetet med att ta fram information om områdets natur, historia och biologiska kulturarv. Upplevelsevärdena kommer även att ligga till grund för planeringen av entréer och olika slag av anordningar för besökare.

Kal skärgårdskobbe, hav och horisont.

Ytterskärgård. Foto: Ingrid Nordemar.

Vida vyer och skärgårdslandskap

I Nämdöskärgården kan besökaren uppleva känslan av frihet genom vida vyer över havet och en obruten horisont. Tillsammans med den storslagna utsikten över den oexploaterade skärgårdens gytter av små och stora öar, kobbar och skär ger detta en känsla av rymd och oändlighet samt möjlighet att uppleva mörker och stjärnhimmel.

Sommar vy över klippigt skärgårdslandskap, lövträd och hav och öar.

Ögytter och skärgårdsvy. Foto: Elin Deremar.

Skärgårdsöarnas unika natur

Besökaren ska kunna förstå och uppleva de mosaikartade naturmiljöerna på Nämdöskärgårdens öar. Berggrunden i kombination med havets och vädrets påverkan samt människans nyttjande av landskapet har skapat ett mycket variationsrikt och karakteristiskt landskap landskap och ett biologiskt kulturarv. Här finns en mångfald av öar, både frodigare träd- och buskklädda öar och kala, karga skär med lavar och annan låg växtlighet. Den magra jordmånen, brukandet och havets påverkan med sena vårar och milda höstar har bidragit till många olika naturtyper med karakteristisk flora och fauna.

Ejdrar i vatten, vattenstänk.

Gudingar. Foto: Ingrid Nordemar.

Möte med fåglar och säl

I Nämdöskärgården har besökare möjlighet att både se och lära mer om gråsäl och en mångfald av fågelarter, särskilt sjöfåglar, i de olika miljöerna som området hyser. Gråsälarna, som har en koloni i området, ses oftast under sommarhalvåret men kan observeras då och då på vintern om det är isfritt. Fågellivet är som rikast under vår och försommar men det finns också fågelarter som lever året runt i Nämdöskärgården.

Ormbunkelika undervattenväxter på en sandbotten.

Hornsärv. Foto: Ingrid Nordemar.

Livet under ytan

Besökare i Nämdöskärgården har möjlighet att uppleva ekosystemen i Östersjön. I området finns en mängd värdefulla undervattensmiljöer med allt från grunda vikar till djupa vattenområden med både hårda och mjuka bottnar. Nyfikenhet väcks för fiskar, andra djur och vattenväxter under ytan.

Skargardsbor-forr.NPNamdo-230x190px

Skärgårdsbor med silltunna. Fotograf: Axel Sjöberg.

Skärgårdsliv i gångna tider

I Nämdöskärgården kan besökaren uppleva hur man tidigare levde i området, och hur detta levnadssätt, med en kombination av fiske, jordbruk, och jakt, har präglat natur- och kulturmiljöer. På de större öarna finns fortfarande traditionell bebyggelse och några mindre bymiljöer kvar. Kronohamnsfisket, dvs det statligt beskattade strömmingsfisket, och sjöfart har varit viktigt i området vilket har satt sina spår. Landskapet har under olika tidsepoker inspirerat till skapande och området uppmärksammades av flera kända konstnärer kring sekelskiftet 1900.

En viktig del i utredningsarbetet inför nationalparksbildningen är att undersöka och analysera olika bevarandevärden. Detta görs genom att befintliga underlag och litteratur som rör utredningsområdet gås igenom och uppdateras. Nya, kompletterande inventeringar görs där kunskap saknas. Underlaget används sedan i framtagandet av ett förslag till föreskrifter och skötselplan för den blivande nationalparken.

Under 2022 gjorde Sveriges geologiska undersökningar (SGU) ett arbete med att kartlägga havsbottnen och provta sediment i utredningsområdet. Till sin hjälp har de sina två undersökningsfartyg Ocean Surveyor och Ugglan. Syftet var att få mer information den marina miljön − om havsbottnens tillstånd och egenskaper och om vilka bottenlevande arter som finns i området. Ett annat syfte var att identifiera eventuella miljögifter.

Kartläggningen gjordes i samarbete mellan SGU, Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen Stockholm. Informationen blir även ett viktigt komplement till Havs- och vattenmyndighetens nationella kartläggning om bottenlevande arters utbredning, förutsättningar och livsmiljöer längs Sveriges kust.

Läs mer

Maringeologisk kartläggning, SGU Länk till annan webbplats.

Film: Följ med på en tur under havsytan, Youtube Länk till annan webbplats.
Filmen är gjord av Sveriges geologiska undersökningar, och är 2.05 minuter lång.

Nyhet 11 januari 2023: Kartläggning inför ny nationalpark visar frisk havsbotten i Stockholms skärgård, SGU Länk till annan webbplats.

Miniatyrer av två nyhetsbrev om nationalparksbildningen i Nämdöskärgården.

Prenumerera på nyhetsbrevet Nämdöskärgården – en blivande nationalpark

I arkivet nedan hittar du de nyhetsbrev som har skickats ut om bildandet av en nationalpark i Nämdöskärgården.

Frågor och svar

Sverige var först i Europa med att stifta en naturskyddslag och bilda nationalparker. Det skedde 1909. Då, som nu, var tanken att orörd natur ska bevaras för samtidens människor och kommande generationer. Naturvården har utvecklats sedan dess och handlar idag både om att bevara och nyttja naturen på ett hållbart sätt. För oss som individer och samhället i stort gäller att vi måste vara rädda om den värdefulla natur vi har.

Nationalpark eller naturreservat?

Idag finns framförallt två sätt att skydda större naturområden i Sverige – som nationalpark eller naturreservat. Båda skyddsformerna är inskrivna i miljöbalken, men nationalpark innebär ett kraftfullare skydd än naturreservat. Till skillnad från naturreservat så är det regering och riksdag som fattar beslut om nationalparker, medan det är länsstyrelse eller kommun som beslutar om naturreservat. I en nationalpark måste dessutom all mark vara statligt ägd och det är större naturområden av en viss landskapstyp som skyddas. Områdena ska vara i naturligt tillstånd, vilket innebär att naturen ofta får fortsätta att vara som den är. I områden som präglats av traditionell skötsel är det dock viktigt att skötseln fortsätter för att markerna inte ska växa igen. Utöver skyddet, så skapar en nationalpark större förutsättningar för ökad sysselsättning i närområdet, inom till exempel turism och besöksnäring.

Nationalparker, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Nämdöskärgården utgör ett välbevarat och representativt exempel på ett skärgårdsområde i Östersjön. Området omfattar både mellan- och ytterskärgårdsmiljöer. Dess kobbar och skär, rika växt- och djurliv och intressanta historia gör tillsammans med storleken området unikt och viktigt att skydda för kommande generationer. Genom att bilda en nationalpark kan natur- och kulturvärdena bevaras och utvecklas. Inom området kan också entréer och anordningar för besökare uppföras för att skapa förutsättningar för besökare att på ett hållbart sätt upptäcka området.

Nämdöskärgården finns med som ett föreslaget område i Naturvårdsverkets långsiktiga plan för nationalparker från år 2008:

Nationalparksplan för Sverige – långsiktig plan, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Den följer den genomförandeplan som finns för arbetet:

Nationalparksplan för Sverige – Genomförande 2015–2020, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Det är mycket sannolikt att det blir en nationalpark i området, även om vi ännu inte vet den exakta utbredningen. Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Havs- och vattenmyndigheten och Värmdö kommun arbetar tillsammans för att nationalparken ska bildas. Staten (genom Naturvårdsverket) är redan ägare till en del av området som utreds inom nationalparksbildningen. Beslut om att bilda en nationalpark fattas av regering och riksdag och det är först när beslutet är fattat som vi med säkerhet vet att det blir en nationalpark.

Det kommer att ta flera år innan nationalparken kan invigas. Ofta tar ett nationalparksprojekt minst fem år att genomföra. Förhoppningen är att nationalparken ska kunna invigas år 2025. Läs mer om stegen i bildandeprocessen via denna länk:

Så bildas en nationalpark, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Nedan visas det område som utreds för att ingå i en nationalpark (markerat med röda streck i kartan). Området baseras på den föreslagna avgränsningen som presenteras i Naturvårdsverkets nationalparksplan från 2008, men har även utökats med ett större havsområde öster om detta.

I maj 2023 justerades utredningsområdet efter att förhandlingarna om markköp i Långskärs och Biskopsö naturreservat avslutats. Nuvarande fastighetsägare kommer att behålla sitt ägande i dessa områden. Fastigheterna (grå områden i kartan) förblir därför naturreservat då marken i en nationalpark måste ägas av staten.

Nationalparksprojektet arbetar vidare med att ta fram underlag och förslag till skydd i resterande utredningsområde.

När förhandlingarna om markförvärv är avslutade kommer ett slutligt förslag på vilket område som bör ingå i nationalparken att lämnas till regeringen som efter riksdagens godkännande beslutar om nationalparkens gräns. Det kommer därför att dröja flera år innan den exakta avgränsningen för den blivande nationalparken är beslutad.

Nya och utvidgade nationalparker, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Utredningsområde för Nämdöskärgårdens nationalpark:

Karta över utredningsområdet A4 Pdf, 595 kB.

Utredningsområdet för en nationalpark i Nämdöskärgården, Värmdö kommun.

Röda ränder visar utredningsområde för en nationalpark. De mörka områdena förblir naturreservat.

Nationalparken kommer att förvaltas av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Under tiden som planeringen och förberedelserna inför bildandet av nationalparken pågår kommer det inte att vara någon större skillnad i området jämfört med idag. De befintliga naturreservaten har tills vidare samma regler och skötseln pågår som tidigare. Information om processen kommer löpande läggas upp på denna webbsida och förmedlas på andra sätt.

Påverkas regelverk gällande till exempel bygglov och strandskydd i området runtom av att det bildas en nationalpark?

Nej, de föreskrifter (regler) som tas fram och som kommer att föreslås för den blivande nationalparken gäller endast inom parkens gränser och kommer inte att påverka det regelverk som gäller utanför områdets gränser, till exempel strandskydd.

Kan närområdet få samma skydd som nationalparken?

Nej, de föreskrifter (regler) som tas fram för områden med skyddad natur gäller enbart det området. I övrigt gäller allemansrätten. Allemansrätten medför både rättigheter och skyldigheter för alla som vistas i naturen. Den gäller även i skyddade områden, men kan vara begränsad av de särskilda bestämmelserna som finns just där.

Att ett område utses till nationalpark är både ett sätt att skydda och bevara naturen samtidigt som det är ett slags ”kvalitetsstämpel” som har hög status både nationellt och internationellt. Många personer från såväl Sverige som andra länder, kommer att vilja besöka och uppleva nationalparken och dess natur.

Anordningar för besökare ses över och utvecklas

Under tiden som bildandet av nationalparken pågår kommer bland annat befintliga anordningar för friluftslivet som till exempel toaletter, rastbord, grillplatser, vandringsleder med mera att ses över, samtidigt som nya anläggningar planeras på några platser. Viss natur tål inte att alltför många besökare vistas där samtidigt, varför zonering och så kallad kanalisering av besökare troligen kommer att ske. Kanalisering innebär att man genom förbättrad tillgänglighet på vissa platser styr merparten av besökarna dit. Det kan till exempel vara genom att anlägga markerade leder och iordningställa rastplatser.

Bullerö planeras bli primär entréö

Det kommer att skapas ett par entréplatser som välkomnar besökare till nationalparken. Bullerö, som redan har en utvecklad besökarmottagning i dag, planeras bli primär entréö. Även på Långviksskär planeras det för att välkomna besökare.

Vid entréplatserna kommer det att finnas service som till exempel toaletter, naturvägledning, samlad information om områdets värden, utbredning och vilka anordningar för besökare som finns inom nationalparken, till exempel rastplatser, utsiktspunkter, markerade leder med mera. Här kommer också att finnas viss verksamhet till exempel guidningar och information om vilka regler man som besökare behöver följa i nationalparken.

Informationspunkter

Utöver på entréplatsen/entréön Bullerö planeras fler informationspunkter med information om nationalparken, på flera platser inom nationalparken, på fastlandet och på några större öar i skärgården.

Vad gör och uppskattar besökare i området?

Under sommaren och hösten 2021 genomförde vi en enkät bland dem som besöker utredningsområdet idag för att få reda på vad besökare upplever som viktigt och intressant. Resultaten från besökarundersökningen är ett av flera underlag i det fortsatta arbetet med att förbereda området för fler besökare. Du hittar den under "Rapporter och resultat från inventeringar" här på projektsidan.

Det ingår inte att utreda behov av eller planera för ett naturum (besökscenter) inom projektet med att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården.

Att färdigställa ett naturum tar lång tid och det är kostsamt att både bygga och förvalta. Fokus ligger därför istället på att försöka få till en nationalpark inom rimlig tid.

Det finns två mål med nationalparker – de ska bevara naturvärden, men också vara besöksmål. För att ge besökare fina upplevelser ska nationalparkens förvaltning se till att det finns information och service.

I den planerade nationalparken i Nämdöskärgården är tanken att Bullerö i första hand kommer att fungera som ”entré-ö” och primärt mottagningsställe. Bullerö är redan idag ett omtyckt besöksmål. Vi planerar att rusta upp leder och anordningar. På Bullerö finns även en byggnad, Jaktstugan, där grupper och skolelever tas emot. Naturvägledning och information kommer att bidra till berikande upplevelser och kunskap om naturvärden. Även på Långviksskär är tanken att kunna välkomna besökare.

Ett naturum, i form av en byggnad och verksamhet som följer varumärkets riktlinjer kommer däremot inte att planeras eller etableras före invigningen av nationalparken. Detta beror på att Naturvårdsverket tillfälligt har upphört med att etablera nya naturum. De arbetar nu med att först ta fram en strategi för hur de framöver ska arbeta med etablering och drift av naturum generellt. Detta gäller alltså alla nya nationalparker och andra platser där staten skulle kunna tänkas vilja ha ett naturum.

Idag finns naturum i 10 av våra 30 nationalparker. Ytterligare ett tjugotal naturum finns vid andra naturområden.

Naturrum, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

En nationalpark innebär inte några automatiska förbud. Det kommer dock finnas bestämmelser som reglerar vad som inte är tillåtet. Bestämmelserna är till för att skydda områdets natur- och kulturvärden för kommande generationer och bidra till att syftet med nationalparken uppnås. Vilka bestämmelser som bör gälla i nationalparken i Nämdöskärgården utreds under arbetets gång. Arbetet kommer att omfatta dialog med många aktörer, och förslag till föreskrifter kommer att remitteras före beslut. Redan idag finns bestämmelser att ta hänsyn till i de befintliga naturreservaten (du hittar dem via länken till respektive naturreservat högre upp på denna sida).

Se gärna presentationen från ett informationsmöte om förslag till föreskrifter som hölls den 15 mars 2023 Pdf, 2.8 MB.

När en nationalpark bildas är det också viktigt att ta hänsyn till hur området kan göras tillgängligt för besökare. Bestämmelserna i området ska inte vara mer begränsande än vad som krävs för att områdets värden ska bevaras på ett långsiktigt sätt. Nationalparken ska till exempel skapa utrymme olika friluftslivsaktiviteter och ge möjlighet till minnesvärda natur- och kulturupplevelser.

I arbetet med att ta fram ett förslag till nationalpark ingår att utvärdera och göra en översyn av fågelskyddsområden i utredningsområdet.

Arbetet med att ta fram ett förslag gällande fågelskyddsområden pågår. Ett första utkast till förslag presenterades och diskuterades på en öppen workshop i oktober 2023. Enligt detta kommer ett antal nya fågelskyddsområden att föreslås i området och några av de befintliga fågelskyddsområdena föreslås ändras eftersom fågellivet där har förändrats.

Inriktningen är att tillträdesförbud ska gälla i fågelskyddsområdena under en begränsad tid av året, precis som idag, för såväl allmänheten som rättighetsinnehavare. Det minimerar störningarna på fågellivet i de skyddade områdena samtidigt som det i praktiken också kommer att innebära att fisken där blir fredad under den period som tillträdesförbudet gäller.

Slutliga förslag till fågelskyddsområden kommer att ingå i den remiss av föreskrifter som planeras innan sommaren 2024.

Texten är uppdaterad 20230407

Bete

För att bevara, och i vissa fall även återskapa, det forna landskapets natur- och kulturvärden, behövs ett aktivt brukande av markerna. Det kan till exempel röra sig om bete med betesdjur, slåtter och andra insatser som till exempel röjning av buskar och sly. Hur och var olika naturvårdande insatser görs kommer att hanteras inom förvaltningsarbetet.

Jakt

Jakt regleras till viss del redan idag inom de befintliga naturreservaten och kommer utredas vidare under arbetets gång. Eventuella restriktioner finns för att skydda områdets värden för framtida generationer och bidra till att syftet med nationalparken uppnås.

Fiske

Utifrån den kunskap som finns om vattenmiljön och fisken i Nämdöskärgården bedömer nationalparksprojektet att det finns behov av att begränsa fiske inom några avgränsade områden inom utredningsområdet. Det finns forskningsresultat (från bland annat Länsstyrelsen Stockholm) som visar på goda effekter av helt fiskefria områden. Syftet med fiskefria områden, så kallade fredningsområden för fisk, är att skydda viktiga lekplatser för rovfiskar som bland annat gädda och abborre, vilka är arter som har stor betydelse för ett fungerande ekosystem.

Inom nationalparksprojektet gör vi bedömningen att det i dagsläget är tillräckligt med det skydd för fisket som följer av inrättandet av de fredningsområden som föreslås. I det förslag till nationalpark i Nämdöskärgården som nu arbetas fram föreslår nationalparksprojektet därför inte några nya inskränkningar av fisket jämfört med de föreskrifter och regleringar som finns i utredningsområdet idag, med undantag för i de områden där Länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten arbetar med att införa fredningsområden för fisk. 

Förslag på fredningsområden för fisk

Två nya fredningsområden för fisk med förbud mot fiske hela året för både rättighetsinnehavare och allmänhet kommer att föreslås, båda områdena ligger inom Bullerö naturreservat.

Kartor över förslag på fredningsområden Pdf, 297.3 kB.

Det finns olika lagstiftning som kan användas för att freda ett område från fiske. Inom en nationalpark har Naturvårdsverket möjlighet att införa föreskrifter med stöd av miljöbalken som innebär inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden.

Havs- och vattenmyndigheten har möjlighet att införa föreskrifter som innebär inskränkningar i rätten att bedriva fiske med stöd av fiskelagen både utanför och inom skyddade områden (som till exempel en nationalpark).

I Stockholms skärgård planerar Länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten för att ett antal utpekade fredningsområden ska beslutas med stöd av fiskelagen. Ett par av dessa ligger inom utredningsområdet för den planerade nationalparken. Inom de utpekade fredningsområdena kommer förbudet att fiska omfatta såväl enskilda fiskerätter som det fria handredskapsfisket för att ge största möjliga fredning av fisk. Införandet av utpekade fredningsområden är alltså inte beroende av om det bildas en nationalpark eller inte. 

Texten är uppdaterad 20230407

Vad händer med fiskerätter inom utredningsområdet?

Inom en nationalpark äger staten marken och vattnet. Fiskerätter som sedan tidigare hör till fastigheter i området behöver dock inte ägas av staten om området/fastigheten skulle säljas till staten och ingå i en nationalpark.

I det förslag till nationalpark i Nämdöskärgården som nu arbetas fram föreslår nationalparksprojektet inte några nya inskränkningar av fisket jämfört med de föreskrifter och regleringar som finns idag, med undantag för i de områden där Länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten arbetar med att införa fredningsområden för fisk.

Det finns två saker som i dagsläget kan påverka en fiskerätt i utredningsområdet:

  • ett fredningsområde för fisk införs där en fiskerätt gäller
  • ett tillträdesförbud införs där en fiskerätt gäller (som en följd av ändrade eller tillkommande fågel- och sälskyddsområden).

Om fiskerätten ligger inom ett område som inte berörs av förslagen till fredningsområde för fisk eller av nya eller ändrade fågelskyddsområden kommer fiskerätten att vara oförändrad även om en nationalpark bildas i området.

Nya fredningsområden som kan påverka fiskerätter

Två fredningsområden föreslås inom utredningsområdet för den planerade nationalparken. Läs mer om och se kartor över de föreslagna fredningsområdena för fisk under frågan ovan "Hur kommer bete, jakt och fiske att påverkas?"

Nya eller förändrade fågelskyddsområden som kan påverka fiskerätter

De befintliga fågel- och sälskyddsområdena inom utredningsområdet kommer sannolikt att föreslås vara kvar med samma föreskrifter som gäller nu. Ett antal nya fågelskyddsområden kommer att föreslås inom utredningsområdet. Planen är att deras tillträdesförbud ska gälla under en begränsad tid av året för såväl rättighetsinnehavare som allmänheten. Detta kommer att minimera störningarna på fågellivet i dessa områden samtidigt som det i praktiken också kommer att innebära att områdena också blir fredade för fisk. I nuläget är förslagen till nya fågelskyddsområden inte färdiga, de kommer att presenteras vid ett öppet informationsmöte i början av juni 2023. Kartan nedan visar var sådana områden kan vara aktuella:

Karta med områden med särskilt höga värden för häckande kust- och sjöfågel Pdf, 370.8 kB.

Informationsbrev har skickats ut till alla fiskerättsinnehavare under vecka 14, 2023

Ett informationsbrev har skickats både till dem som berörs av av planerade fredningsområden för fisk eller som kan komma att beröras av förslag till ändringar i fågelskyddsområden, och till dem vars fiskerätter inte kommer att beröras alls om området dit deras fiskerätt hör ombildas till nationalpark.

Uppgifterna om fiskerättsinnehavare baseras på en fastighetsutredning som Lantmäteriet har gjort på uppdrag av Naturvårdsverket. Om du äger en fiskerätt i utredningsområdet men inte har fått ett informationsbrev från nationalparksprojektet ber vi att du tar kontakt med oss. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna webbsida.

Har du en jakträtt inom utredningsområdet?

Även när det gäller jakträttigheter kommer nationalparksprojektet att ta kontakt med rättighetsinnehavarna inom utredningsområdet under våren 2023.

Att bilda en nationalpark i området syftar inte till att skapa fler begränsningar än nödvändigt, området ska vara fortsatt tillgängligt för besökare.

Det som görs nu är att befintliga föreskrifter för de olika naturreservaten och befintliga skydden i området ses över och inventeringar genomförs för att få en bra kunskap om vilka värden som finns på olika platser.

Vissa områden, till exempel särskilt utpekade skyddsvärda grunda vikar som är viktiga lekområden för fisk eller platser som bedöms som mycket viktiga för häckande fågel, kan få ett starkare skydd än i dag. Just där får man då kanske inte ankra eller gå iland. Men översynen kan även innebära att andra platser som idag är skyddade inte längre bedöms som lika skyddsvärda som tidigare och att befintliga tillträdesförbud därför tas bort.

Karta med förslag till regleringar för båttrafiken som presenterades vid Öppet hus inför remiss och informationsmötet 231024 Pdf, 246.5 kB.

(Obs! Regleringar i grunda vikar är inte färdigbearbetade ännu. De bruna områdena i kartan markerar ett förslag om maxhastighet om 5 knop 100 meter från land . De röda ytorna markerar var värdefulla grunda vikar finns där åtgärder av något slag kanske kan komma att bli aktuella).

Än är inte arbetet så långt kommet att det går att peka ut exakt var förändringar kan komma att föreslås, inte heller exakt vilka förändringar som kan bli aktuella. Många frågor kommer att klarna under hand allt i takt med att kunskapsunderlaget förbättras.

Mer om förslaget till fredningsområden hittar du under frågan "Hur kommer bete, jakt och fiske att påverkas?".

När det gäller det båtburna friluftslivet och frågor som har koppling till det har vi fått in en hel del underlag i den besökarenkät som genomfördes i området sommaren 2021. Vi kommer även under processen ha dialog med olika intresseorganisationer (Båtunionen t ex) men också med andra som sköter om och förvaltar områden i skärgården, för att hitta så bra och balanserade förhållningssätt som möjligt mellan olika intressen i det kommande arbetet med att ta fram förslag till föreskrifter och skötselplan för en framtida nationalpark.

Planeras nya bryggor i området för att underlätta för båtlivet att angöra och övernatta?

Nej, inledningsvis handlar det om att arbeta med Bullerölinjens turtrafik till området. Vi vill kunna välkomna fler besökare som inte har tillgång till egen båt till nationalparken. Majoriteten av områdets besökare idag kommer till området med egen båt och hittar sina egna platser att vistas på. Så kommer det att vara även fortsättningsvis.

Lämna dina idéer och tankar här

Vill du vara med och påverka arbetet? Vi vill gärna veta hur du som besökare kan uppleva området på bästa sätt och hur friluftslivet kan utvecklas. I formuläret nedan du kan berätta vad du skulle uppskatta i den blivande nationalparken!

 

Andra projekt i området

Utöver projektet att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården pågår även flera andra projekt i ungefär samma område. De ingår inte i bildandeprojektet men har en stark koppling till och stor betydelse för nationalparken. Det är olika parter som ansvarar för respektive projekt. Läs mer nedan.

På Nämdö har föreningen Nämdö Green Archipelago bildats för att göra en förstudie med ekonomiskt stöd av WWF om ett eventuellt biosfärområde i Nämdöskärgården. Biosfärområden utses av Unesco efter nominering från medlemsländerna.

Syftet med ett biosfärområde är att på ett hållbart sätt bidra till att bevara ett värdefullt naturområde och samtidigt skapa utrymme och möjlighet för människor att på ett modernt sätt leva och verka i området.

Biosfärområden, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Webbplatsen Nämdö Green Archipelagos Länk till annan webbplats.

Pilot Stockholms skärgård är ett projekt om regional ekosystembaserad havsförvaltning som drivs av Länsstyrelsen Stockholm på uppdrag av Havs-och vattenmyndigheten. Projektet syftar till att genom lokalt engagemang utveckla och testa en förvaltningsmodell för en regional ekosystembaserad havsförvaltning som ska hjälpa till att uppnå de svenska miljömålen. Pilot Stockholms skärgård pågår till och med 2023-12-31 och är ett av tre pilotprojekt – de andra genomförs i södra Bottenhavet och i åtta fjordar på västkusten.

Pilot Stockholms skärgård, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Gustaf Almqvist, projektledare vid Länsstyrelsen Stockholm.

Under perioden maj 2021­­­­- april 2022 genomfördes en omlandsanalys på ön Nämdö. Analysen undersökte hur bildandet av en marin nationalpark i det föreslagna utredningsområdet skulle påverka Nämdö inre skärgård. Projektet drevs av Värmdö kommun med stöd från Länsstyrelsen Stockholm och med finansiering från
Tillväxtverket och Region Stockholm. Utredare har varit Christian Pleijel, för Värmdö
kommun och Patrik Cederlöf, vid Länsstyrelsen Stockholm. Omlandsanalysen är nu avslutad.

Nämdöskärgården – en blivande nationalpark, Värmdö kommun Länk till annan webbplats.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Patrik Cederlöf som var Länsstyrelsens biträdande projektledare i omlandsanalysen.

Kontakt

Elin Deremar

Regional projektledare

Veronica Axelsson

Biträdande regional projektledare

Telefon via Länsstyrelsens växel: 010-223 10 00

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss