Plötslig ishalka i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Nämdöskärgården – en blivande nationalpark i Stockholms skärgård

Skärgården öster om Nämdö i Värmdö kommun är en mycket variationsrik och relativt oexploaterad del av Stockholms skärgård. Här pågår ett arbete med att ta fram ett förslag till att bilda en nationalpark.

I området finns tusentals kobbar och skär och även större öar med genuin skärgårdsbebyggelse. Natur- och kulturvärdena är höga, både på land och i vattenmiljön. Fågellivet är rikt och det är inte ovanligt att du träffar på den mäktiga havsörnen. Har du tur kan du även få syn på någon av områdets gråsälar. Det bräckta vattnet hyser många fina miljöer med bland annat musselbankar och skyddade, grunda havsvikar med kransalger.

Nu pågår ett arbete för att skydda området som nationalpark. Det föreslagna nationalparksområdet omfattar bland annat de fyra befintliga naturreservaten Bullerö, Långskär, Långviksskär och Biskopsö som även ingår i EU-nätverket Natura 2000. I utredningsområdet ingår även ett större havsområde öster om de nämnda naturreservaten.

Besök området

Du kan besöka och njuta av det vackra området redan idag. En stor del av det föreslagna nationalparksområdet är skyddat som naturreservat och Natura 2000. Till vissa öar finns det turtrafik, medan andra enbart nås med hjälp av båttaxi eller egen transport. För att förflytta sig mellan öarna krävs egen transport.

Läs mer om de befintliga naturreservaten för att planera ditt besök:

Bullerö naturreservat

Långviksskär naturreservat

Långskär naturreservat

Biskopsö naturreservat

Hur går arbetet till?

Att bilda en nationalpark tar flera år. I arbetet ingår bland annat att köpa in mark, kartlägga natur- och kulturvärden, göra området tillgängligt för besökare och att ta fram förslag till beslut och skötselplan. Slutligen är det regeringen och riksdagen som beslutar att nationalparken bildas. Arbetet drivs av Naturvårdsverket i samarbete med Länsstyrelsen, Värmdö kommun och Havs- och vattenmyndigheten.

Samverkan, delaktighet och kommunikation är viktiga delar i processen att bilda en nationalpark, både mellan myndigheter och med andra berörda intressenter och aktörer i området.

Genom att bilda nationalparker kan vi bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv för framtiden. Nationalparkerna är också natursköna miljöer som ska inspirera och underlätta för människor att komma ut i naturen.

Vill du vara med och påverka arbetet? Vi vill gärna veta hur du som besökare kan uppleva området på bästa sätt och hur friluftslivet kan utvecklas. Längst ner på sidan finns ett formulär där du kan berätta vad du skulle uppskatta i den blivande nationalparken!

Så bildas en nationalpark – information på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Film: En blivande nationalpark i Stockholms skärgård

I denna korta film får du veta varför man vill ha en nationalpark här och om hur processen kring bildandet går till. (Filmen är cirka 2 minuter lång).

Se filmen här (Youtube) Länk till annan webbplats.

Insamling av fakta, kunskapsunderlag och markförvärv

För att ett område ska kunna skyddas som nationalpark måste ingående mark och vatten ägas av staten. Processen att förvärva den mark som föreslås ingå i nationalparken har påbörjats och kommer att sträcka sig en tid framöver.

Parallellt med markförvärven sammanställs också befintlig kunskap om natur- och kulturvärdena i området. Där vi idag saknar tillräcklig kunskap, kommer utredningar och inventeringar att genomföras – både på land och i vattenmiljön. Insamling av kunskapsunderlag kring de marina miljöerna medfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Även hur området nyttjas för rekreation och friluftsliv idag, och vilka värden för friluftslivet som kan utvecklas ytterligare, utreds. Det är viktigt att ha god kunskap och tillräckligt underlag för att kunna besluta om vilka bestämmelser som behövs i området. Ett viktigt syfte med nationalparken är både att skapa god tillgänglighet i området och att anpassa den framtida skötseln så att natur- och kulturvärdena bevaras och utvecklas på ett bra sätt.

Se karta över utredningsområdet för en den föreslagna nationalparken här.
Obs! Kartan visar hela utredningsområdet och alltså inte de slutliga avgränsningarna i förslaget som presenteras i remissen.

Tidplan

 • 2020 Officiellt startskott
 • 2020-2023 Arbete med att inventera naturvärden, köpa in mark, ta fram förslag till föreskrifter och skötselplan. Utredning och förslag rörande anordningar och information för besökare.
 • 2023 I slutet av året skickas föreskrifter med mera på remiss
 • 2024 Naturvårdsverket föreslår ny nationalpark för regeringen
 • 2025 Planerad invigning

Nedan ser du en illustration över delar i processen att bilda en nationalpark. Hämta illustrationen i större format här. (PDF) Pdf, 49 kB.

Processbild med boxar i grått, rött, grönt. Visar tidplan, var vi är nu och aktiviteter i bildandet av en nationalpark i Nämdöskärgården.

Illustrationen visar en grov plan för bildandeprocessen, var vi befinner oss nu och olika aktiviteter som genomförs under bildandet av nationalparken.

Aktuellt våren 2023

 • Dialogen med markägare om markköp fortsätter
 • Informationsinsatser och dialog med närboende och rättighetsinnehavare
 • Arbetet med att ta fram förslag till föreskrifter och skötselplan, en naturvägledningsplan och besökarmottagning fortsätter.
 • Webbinarium om de marina inventeringarna (datum kommer)
 • Möte om förslag till föreskrifter (datum kommer)
 • Informationsträff i Tyresta nationalpark, 27 maj
 • Nationaldagsguidning på Bullerö, 6 juni

Boka in ett möte med oss som jobbar med bildandeprojektet

Här kan du som är privatperson, medlem i en samfällighets- eller intresseförening, äger ett fritidshus eller driver ett företag i anslutning till utredningsområdet för den föreslagna nationalparken i Nämdöskärgården boka in ett digitalt möte med oss i projektgruppen för att diskutera just dina frågor.

Syftet med dessa möten är att fånga upp frågor som ni tycker är viktiga att beakta eller belysa i arbetet med nationalparksbildningen. Den avsatta mötestiden är 20 minuter.

Boka tid
Boka genom att välja en tid och skriv ner dina frågor i kommentarsfältet nedan och skicka in.

När du har bokat in en tid som passar dig kommer vi skicka en mötesbokning via Microsoft-Skype till dig. (Förutsatt att tiden är ledig det är viss fördröjning mellan bokning och bekräftelse. Om tiden redan är bokad kommer vi att återkomma och be dig att boka en ny tid).

I mötesbekräftelsen framgår hur du gör för att ansluta till mötet, och lite råd för att det digitala mötet ska bli lyckat. Om du vill bjuda in personer från ditt grannskap, företag eller förening kan du skicka vidare mötesbokningen med länken till mötet. Vi bedömer dock att det inte bör vara fler än fem deltagare med på mötet för att vi kunna hålla bra diskussioner. Öppna upp länken till Skype i en webbläsare eller app några minuter innan mötet börjar.

Vad kan jag ställa frågor om?
Har du specifika frågor knutet till hur en eventuell nationalpark kan påverka en fastighet eller rättighet knutet till utredningsområdet är det bra om du skickar in frågor i förväg. Det går också bra att bara höra av sig ifall du bara vill höra mer om arbetet, eller om vad en nationalpark är, varför vi arbetar med en sådan här och hur vi jobbar med processen.

Behöver du avboka?
Behöver du avboka ditt möte mejla till nationalparksbildning-namdoskargarden (snabel-a) lansstyrelsen.se.

Så behandlas dina personuppgifter
All skriftlig kommunikation med Länsstyrelsen Stockholm – e-post, vanlig post eller fax – blir allmän handling som kan komma att begäras ut. Innehåller kommunikationen personuppgifter kommer dessa hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Läs mer om vad som gäller för hantering av personuppgifter vid din typ av ärende på sidan Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats..
12 december
12 december


19 december
19 december


11 januari
11 januari


16 januari
16 januari


26 januari
26 januariUpplevelsevärden i den blivande nationalparken

För att kunna planera för hur besökare ska kunna tas emot och få hjälp till minnesvärda naturupplevelser vid ett besök i den framtida nationalparken har sex så kallade upplevelsevärden identifierats.

Upplevelsevärdena är ett sätt att beskriva några av de värden som just det här området och den här landskapstypen erbjuder. De kommer att vara vägledande i arbetet med att ta fram information om områdets natur, historia och biologiska kulturarv. Upplevelsevärdena kommer även att ligga till grund för planeringen av entréer och olika slag av anordningar för besökare.

Kal skärgårdskobbe, hav och horisont.

Ytterskärgård. Foto: Ingrid Nordemar.

Vida vyer och skärgårdslandskap

I Nämdöskärgården kan besökaren uppleva känslan av frihet genom vida vyer över havet och en obruten horisont. Tillsammans med den storslagna utsikten över den oexploaterade skärgårdens gytter av små och stora öar, kobbar och skär ger detta en känsla av rymd och oändlighet samt möjlighet att uppleva mörker och stjärnhimmel.

Sommar vy över klippigt skärgårdslandskap, lövträd och hav och öar.

Ögytter och skärgårdsvy. Foto: Elin Deremar.

Skärgårdsöarnas unika natur

Besökaren ska kunna förstå och uppleva de mosaikartade naturmiljöerna på Nämdöskärgårdens öar. Berggrunden i kombination med havets och vädrets påverkan samt människans nyttjande av landskapet har skapat ett mycket variationsrikt och karakteristiskt landskap. Här finns en mångfald av öar, både frodigare träd- och buskklädda öar och kala, karga skär med lavar och annan låg växtlighet. Den magra jordmånen, brukandet och havets påverkan med sena vårar och milda höstar har bidragit till många olika naturtyper med karakteristisk flora och fauna.


Ejdrar i vatten, vattenstänk.

Gudingar. Foto: Ingrid Nordemar.

Möte med fåglar och säl

I Nämdöskärgården har besökare möjlighet att både se och lära mer om gråsäl och en mångfald av fågelarter, särskilt sjöfåglar, i de olika miljöerna som området hyser. Gråsälarna, som har en koloni i området, ses oftast under sommarhalvåret men kan observeras då och då på vintern om det är isfritt. Fågellivet är som rikast under vår och försommar men det finns också fågelarter som lever året runt i Nämdöskärgården.

 

Ormbunkelika undervattenväxter på en sandbotten.

Hornsärv. Foto: Ingrid Nordemar.

Livet under ytan

Besökare i Nämdöskärgården har möjlighet att uppleva ekosystemen i Östersjön. I området finns en mängd värdefulla undervattensmiljöer med allt från grunda vikar till djupa vattenområden med både hårda och mjuka bottnar. Nyfikenhet väcks för fiskar, andra djur och vattenväxter under ytan.

Skargardsbor-forr.NPNamdo-230x190px

Skärgårdsbor med silltunna. Fotograf: Axel Sjöberg.

Skärgårdsliv i gångna tider

I Nämdöskärgården kan besökaren uppleva hur man tidigare levde i området, och hur detta levnadssätt, med en kombination av fiske, jordbruk, och jakt, har präglat natur- och kulturmiljöer. På de större öarna finns fortfarande traditionell bebyggelse och några mindre bymiljöer kvar. Kronohamnsfisket, dvs det statligt beskattade strömmingsfisket, och sjöfart har varit viktigt i området vilket har satt sina spår.

Brun stuga på Bullerö.

Bruno Liljefors jaktstuga på Bullerö.

Konstnärsliv

I Nämdöskärgården har flera konstnärer bott och verkat. Exempelvis bodde Bruno Liljefors på Bullerö och Axel Sjöberg på Långviksskär – deras konstnärskap präglat av skärgårdsmiljön kan ge inspiration.

 

Inventeringar

En viktig del i utredningsarbetet inför nationalparksbildningen är att undersöka och analysera olika bevarandevärden. Detta görs genom att befintliga underlag och litteratur som rör utredningsområdet gås igenom och uppdateras. Nya, kompletterande inventeringar görs där kunskap saknas. Underlaget används sedan i framtagandet av ett förslag till föreskrifter och skötselplan för den blivande nationalparken.

Marin kartläggning av havsbottnen

Under 2022 kommer Sveriges geologiska undersökningar (SGU) kartlägga havsbottnen och provta sediment i utredningsområdet. Till sin hjälp har de sina två undersökningsfartyg Ocean Surveyor och Ugglan. Syftet är att få mer information den marina miljön − om havsbottnens tillstånd och egenskaper och om vilka bottenlevande arter som finns i området. Ett annat syfte är att identifiera eventuella miljögifter.

Kartläggningen görs i samarbete mellan SGU, Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen Stockholm. Informationen blir även ett viktigt komplement till Havs- och vattenmyndighetens nationella kartläggning om bottenlevande arters utbredning, förutsättningar och livsmiljöer längs Sveriges kust.

Dokumentation från informtionsmöten med mera

Miniatyrer av två nyhetsbrev om nationalparksbildningen i Nämdöskärgården.

I arkivet nedan hittar du de nyhetsbrev som har skickats ut om bildandet av en nationalpark i Nämdöskärgården.

Frågor och svar

Sverige var först i Europa med att stifta en naturskyddslag och bilda nationalparker. Det skedde 1909. Då, som nu, var tanken att orörd natur ska bevaras för samtidens människor och kommande generationer. Naturvården har utvecklats sedan dess och handlar idag både om att bevara och nyttja naturen på ett hållbart sätt. För oss som individer och samhället i stort gäller att vi måste vara rädda om den värdefulla natur vi har.

Nationalpark eller naturreservat?

Idag finns framförallt två sätt att skydda större naturområden i Sverige: som nationalpark eller naturreservat. Båda skyddsformerna är inskrivna i miljöbalken, men nationalpark innebär ett kraftfullare skydd än naturreservat. Till skillnad från naturreservat så är det regering och riksdag som fattar beslut om nationalparker, medan det är länsstyrelse eller kommun som beslutar om naturreservat. I en nationalpark måste dessutom all mark vara statligt ägd och det är större naturområden av en viss landskapstyp som skyddas. Områdena ska vara i naturligt tillstånd, vilket innebär att naturen ofta får fortsätta att vara som den är. I områden som präglats av traditionell skötsel är det dock viktigt att skötseln fortsätter för att markerna inte ska växa igen. Utöver skyddet, så skapar även en nationalpark större förutsättningar för ökad sysselsättning i närområdet, inom till exempel turism och besöksnäring.

Om nationalparker på webbplatsen Sveriges nationalparker Länk till annan webbplats.

Nämdöskärgården utgör ett välbevarat och representativt exempel på ett skärgårdsområde i Östersjön. Området omfattar både mellan- och ytterskärgårdsmiljöer. Dess kobbar och skär, rika växt- och djurliv och intressanta historia gör tillsammans med storleken området unikt och viktigt att skydda för kommande generationer. Genom att bilda en nationalpark kan natur- och kulturvärdena bevaras och utvecklas. Inom området kan också entréer och anordningar för besökare uppföras för att skapa förutsättningar för besökare att på ett hållbart sätt upptäcka området.

Nämdöskärgården finns med som ett föreslaget område i Naturvårdsverkets långsiktiga plan för nationalparker från år 2008: Nationalparksplan för Sverige – långsiktig plan. Länk till annan webbplats.

Och följer den genomförandeplan som finns för arbetet: Nationalparksplan för Sverige – Genomförande 2015–2020 Länk till annan webbplats.

Det är mycket sannolikt att det blir en nationalpark i området, även om vi ännu inte vet den exakta utbredningen. Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Havs- och vattenmyndigheten och Värmdö kommun arbetar tillsammans för att nationalparken ska bildas. Staten (genom Naturvårdsverket) är redan ägare till en del av området som utreds inom nationalparksbildningen. Beslut om att bilda en nationalpark fattas av regering och riksdag och det är först när beslutet är fattat som vi med säkerhet vet att det blir en nationalpark.

Det kommer att ta flera år innan nationalparken kan invigas. Ofta tar ett nationalparksprojekt minst fem år att genomföra. Förhoppningen är att nationalparken ska kunna invigas år 2025. Läs mer om stegen i bildandeprocessen via denna länk

Så bildas en nationalpark – information på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Nedan visas det område som utreds inför nationalparksbildningen. Kartan baseras på den föreslagna avgränsningen som presenteras i Naturvårdsverkets nationalparksplan från 2008, Länk till annan webbplats. men har även utökats med ett större havsområde öster om detta. Avgränsningen är ännu inte klar utan kommer falla ut under arbetets gång. Eftersom staten måste vara markägare, avgör resultatet av markförhandlingarna vilket område som till slut kan bli aktuellt. Arbetet med att köpa in mark är påbörjat och kommer pågå under en längre tid.

När förhandlingarna om markförvärv är avslutade kommer ett slutligt förslag på vilket område som bör ingå i nationalparken att lämnas till regeringen som efter riksdagens godkännande beslutar om nationalparkens gräns. Det kommer därför att dröja flera år innan den exakta avgränsningen för den blivande nationalparken är beslutad.

Utredningsområde för Nämdöskärgårdens nationalpark

Karta: Utredningsområde för nationalparksbildningen i Nämdöskärgården

Klicka på bilden för att se den i större format

Nationalparken kommer att förvaltas av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Under tiden som planeringen och förberedelserna inför bildandet av nationalparken pågår kommer det inte att vara någon större skillnad i området jämfört med idag. De befintliga naturreservaten har tills vidare samma regler och skötseln pågår som tidigare. Information om processen kommer löpande läggas upp på denna webbsida och förmedlas på andra sätt.

Påverkas regelverk gällande till exempel bygglov och strandskydd i området runtom av att det bildas en nationalpark?
Nej, de föreskrifter (regler) som tas fram och som kommer att föreslås för den blivande nationalparken gäller endast inom parkens gränser och kommer inte att påverka det regelverk som gäller utanför områdets gränser, till exempel strandskydd.

Kan närområdet få samma skydd som nationalparken?
Nej, de föreskrifter (regler) som tas fram för områden med skyddad natur gäller enbart det området. I övrigt gäller allemansrätten. Allemansrätten medför både rättigheter och skyldigheter för alla som vistas i naturen. Den gäller även i skyddade områden, men kan vara begränsad av de särskilda bestämmelserna som finns just där.

Att ett område utses till nationalpark är både ett sätt att skydda och bevara naturen samtidigt som det är ett slags ”kvalitetsstämpel” som har hög status både nationellt och internationellt. Många personer från såväl Sverige som andra länder, kommer att vilja besöka och uppleva nationalparken och dess natur.

Anordningar för besökare ses över och utvecklas
Under tiden som bildandet av nationalparken pågår kommer bland annat befintliga anordningar för friluftslivet som till exempel toaletter, rastbord, grillplatser, vandringsleder med mera att ses över, samtidigt som nya anläggningar planeras på några platser. Viss natur tål inte att alltför många besökare vistas där samtidigt, varför zonering och så kallad kanalisering av besökare troligen kommer att ske. Kanalisering innebär att man genom förbättrad tillgänglighet på vissa platser styr merparten av besökarna dit. Det kan till exempel vara genom att anlägga markerade leder och iordningställa rastplatser.

Bullerö planeras bli primär entréö
Det kommer att skapas ett par entréplatser som välkomnar besökare till nationalparken. Bullerö, som redan har en utvecklad besökarmottagning i dag, planeras bli primär entréö. Även på Långviksskär planeras det för att välkomna besökare.

Vid entréplatserna kommer det att finnas service som till exempel toaletter, naturvägledning, samlad information om områdets värden, utbredning och vilka anordningar för besökare som finns inom nationalparken, till exempel rastplatser, utsiktspunkter, markerade leder med mera. Här kommer också att finnas viss verksamhet till exempel guidningar och information om vilka regler man som besökare behöver följa i nationalparken.

Informationspunkter
Utöver på entréöarna planeras fler informationspunkter med information om nationalparken, på flera platser inom nationalparken, på fastlandet och på några större öar i skärgården.

Vad gör och uppskattar besökare i området?
Under sommaren och hösten 2021 genomförde vi en enkät bland dem som besöker utredningsområdet idag för att få reda på vad besökare upplever som viktigt och intressant. Resultaten från besökarundersökningen är ett av flera underlag i det fortsatta arbetet med att förbereda området för fler besökare. Du hittar den under "Rapporter och resultat från inventeringar" här på projektsidan.

Det ingår inte att utreda behov av eller planera för ett naturum (besökscenter) inom projektet med att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården.

Att färdigställa ett naturum tar lång tid och det är kostsamt att både bygga och förvalta. Fokus ligger därför istället på att försöka få till en nationalpark inom rimlig tid.

Det finns två mål med nationalparker – de ska bevara naturvärden, men också vara besöksmål. För att ge besökare fina upplevelser ska nationalparkens förvaltning se till att det finns information och service.

I den planerade nationalparken i Nämdöskärgården är tanken att Bullerö i första hand kommer att fungera som ”entré-ö” och primärt mottagningsställe. Bullerö är redan idag ett omtyckt besöksmål. Vi planerar att rusta upp leder och anordningar. På Bullerö finns även en byggnad, Jaktstugan, där grupper och skolelever tas emot. Naturvägledning och information kommer att bidra till berikande upplevelser och kunskap om naturvärden. Även på Långviksskär är tanken att kunna välkomna besökare.

Ett naturum, i form av en byggnad och verksamhet som följer varumärkets riktlinjer (https://www.naturvardsverket.se/Naturum) kommer däremot inte att planeras eller etableras före invigningen av nationalparken. Detta beror på att Naturvårdsverket tillfälligt har upphört med att etablera nya naturum. De arbetar nu med att först ta fram en strategi för hur de framöver ska arbeta med etablering och drift av naturum generellt. Detta gäller alltså alla nya nationalparker och andra platser där staten skulle kunna tänkas vilja ha ett naturum.

Idag finns naturum i 10 av våra 30 nationalparker. Ytterligare ett tjugotal naturum finns vid andra naturområden.

En nationalpark innebär inte några automatiska förbud. Det kommer dock finnas bestämmelser som reglerar vad som inte är tillåtet. Bestämmelserna är till för att skydda områdets natur- och kulturvärden för kommande generationer och bidra till att syftet med nationalparken uppnås. Vilka bestämmelser som bör gälla i nationalparken i Nämdöskärgården utreds under arbetets gång. Arbetet kommer att omfatta dialog med många aktörer, och förslag till föreskrifter kommer att remitteras före beslut. Redan idag finns bestämmelser att ta hänsyn till i de befintliga naturreservaten.

När en nationalpark bildas är det också viktigt att ta hänsyn till hur området kan göras tillgängligt för besökare. Bestämmelserna i området ska inte vara mer begränsande än vad som krävs för att områdets värden ska bevaras på ett långsiktigt sätt. Nationalparken ska till exempel skapa utrymme olika friluftslivsaktiviteter och ge möjlighet till minnesvärda natur- och kulturupplevelser.

För att bevara, och i vissa fall även återskapa, det forna landskapets natur- och kulturvärden, behövs ett aktivt brukande av markerna. Det kan till exempel röra sig om bete med betesdjur, slåtter och andra insatser som till exempel röjning av buskar och sly.

Jakt och fiske regleras till viss del redan idag inom de befintliga naturreservaten, och kommer utredas vidare under arbetets gång. Eventuella restriktioner finns för att skydda områdets värden för framtida generationer och bidra till att syftet med nationalparken uppnås.

Projektet kommer att ta kontakt med de rättighetsinnehavare som vi kan

Att bilda en nationalpark i området syftar inte till att skapa fler begränsningar än nödvändigt, området ska vara fortsatt tillgängligt för besökare.

Det som görs nu är att befintliga föreskrifter för de olika naturreservaten och befintliga skydden i området ses över och inventeringar genomförs för att få en bra kunskap om vilka värden som finns på olika platser.

Vissa områden, till exempel särskilt utpekade skyddsvärda grunda vikar som är viktiga lekområden för fisk eller platser som bedöms som mycket viktiga för häckande fågel, kan få ett starkare skydd än i dag. Just där får man då kanske inte ankra eller gå iland. Men översynen kan även innebära att andra platser som idag är skyddade inte längre bedöms som lika skyddsvärda som tidigare och att befintliga tillträdesförbud därför tas bort.

Än är inte arbetet så långt kommet att det går att peka ut exakt var förändringar kan komma att föreslås, inte heller exakt vilka förändringar som kan bli aktuella. Många frågor kommer att klarna under hand allt i takt med att kunskapsunderlaget förbättras.

När det gäller det båtburna friluftslivet och frågor som har koppling till det har vi fått in en hel del underlag i den besökarenkät som genomfördes i området sommaren 2021. Vi kommer även under processen ha dialog med olika intresseorganisationer (Båtunionen t ex) men också med andra som sköter om och förvaltar områden i skärgården, för att hitta så bra och balanserade förhållningssätt som möjligt mellan olika intressen i det kommande arbetet med att ta fram förslag till föreskrifter och skötselplan för en framtida nationalpark.

Planeras nya bryggor i området för att underlätta för båtlivet att angöra och övernatta?
Nej, inledningsvis handlar det om att arbeta med Bullerölinjens turtrafik till området. Vill vi kunna välkomna fler besökare som inte har tillgång till egen båt till nationalparken. Majoriteten av områdets besökare idag kommer till området med egen båt och hittar sina egna platser att vistas på. Så kommer det att vara även fortsättningsvis.

Lämna dina idéer och tankar här

Andra projekt i området

Utöver projektet att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården pågår även flera andra projekt i ungefär samma område. De ingår inte i bildandeprojektet men har en stark koppling till och stor betydelse för nationalparken. Det är olika parter som ansvarar för respektive projekt. Läs mer nedan.

På Nämdö har föreningen Nämdö Green Archipelago bildats för att göra en förstudie med ekonomiskt stöd av WWF om ett eventuellt biosfärområde i Nämdöskärgården. Biosfärområden utses av Unesco efter nominering från medlemsländerna.

Syftet med ett biosfärområde är att på ett hållbart sätt bidra till att bevara ett värdefullt naturområde och samtidigt skapa utrymme och möjlighet för människor att på ett modernt sätt leva och verka i området.

Om biosfärområden på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Nämdö Green Archipelagos webbplats Länk till annan webbplats.

Pilot Stockholms skärgård är ett projekt om regional ekosystembaserad havsförvaltning som drivs av Länsstyrelsen Stockholm på uppdrag av Havs-och vattenmyndigheten. Projektet syftar till att genom lokalt engagemang utveckla och testa en förvaltningsmodell för en regional ekosystembaserad havsförvaltning som ska hjälpa till att uppnå de svenska miljömålen. Pilot Stockholms skärgård pågår till och med 2023-12-31 och är ett av tre pilotprojektprojekt – de andra genomförs i södra Bottenhavet och i åtta fjordar på västkusten. Läs mer om projektet hos Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Gustaf Almqvist, projektledare vid Länsstyrelsen Stockholm.

Under perioden maj 2021­­­­- april 2022 genomfördes en omlandsanalys på ön Nämdö. Analysen undersökte hur bildandet av en marin nationalpark i det föreslagna utredningsområdet skulle påverka Nämdö inre skärgård. Projektet drevs av Värmdö kommun med stöd från Länsstyrelsen Stockholm och med finansiering från
Tillväxtverket och Region Stockholm. Utredare har varit Christian Pleijel, för Värmdö
kommun och Patrik Cederlöf, vid Länsstyrelsen Stockholm. Omlandsanalysen är nu avslutad.
Länk till Värmdö kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Patrik Cederlöf som var Länsstyrelsens biträdande projektledare i omlandsanalysen.

Kontakt

Elin Deremar

Regional projektledare

Veronica Axelsson

Biträdande regional projektledare

Telefon via Länsstyrelsens växel: 010-223 10 00