Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2024:01

Utkom från trycket den 26 januari 2024.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av Rörviksskogens naturreservat,
Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

Beslutat den 27 november 2023 (511-26719-2019).

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken att avsätta delar av Norrtälje Rörvik 5:1 och Norrtälje Nor 6:13 som naturreservat. Naturreservatet ligger cirka 19 km nordost om Norrtälje, sydväst om Norra Rörvik.

För naturreservatet meddelar Länsstyrelsen med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken följande ordningsföreskrifter om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det för allmänheten förbjudet att:

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar.

Föreskrifterna ovan ska inte gälla följande:

  1. reservatsförvaltaren, den som förvaltaren utser eller markägaren får hålla traktorkörvägar öppna, enligt markering på karta (se föreskriftskarta), till en bredd av max 3 m, genom att manuellt eller med maskin röja sly eller kapa och dra undan fallna träd. Det är också tillåtet att inom max 10 meter på ömse sida om traktorkörvägens mitt, i partier av ungskog, genomföra röjning och gallring i syfte att skapa ett variationsrikt bestånd med grova och solbelysta träd. Vindfällen inom 10-meterszonen får kapas och läggas åt sidan men inget uttag från reservatet får ske. Även stigen enligt kartan (se föreskriftskarta) får hållas öppen. Vid framröjande av traktorkörvägar/stigar får markägaren i samråd med länsstyrelsen omhänderta sådant virke som av naturvårdsskäl inte bör lämnas i terrängen,
  2. inom 15 m från reservatets gräns längs med öppen åkermark får gallring av träd och buskar utföras i syfte att förhindra skuggning av åkermark. I brynzonen sparas i första hand lövträd och
    bärande träd och buskar. Död lövved lämnas i solbelyst läge,
  3. uppförande av jakttorn i hela reservatet, samt röjning av siktgator inom zon utmärkt på karta (se föreskriftskarta).

Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken för markägare och annan sakägare ifråga om rätten att förfoga över fastighet och att tåla visst intrång.

Beslutet med tillhörande karta förvaras på Länsstyrelsens enhet för landskap och naturskydd.

Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen utkom från tryckeriet i länets författningssamling.

ANNA KINBERG BATRA

Kristina Jiselmark, enheten för landskap och naturskydd

01FS 2024:1 Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av Rörviksskogens naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet Pdf, 107.2 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss