Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2023:12

Utkom från trycket den 31 maj 2023.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av naturreservatet Loskälva skog, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

Beslutat den 24 april 2023 (511-16300-2020).

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken att avsätta delar av Norrtälje Loskälva 1:5 och Norrtälje Loskälva 2:2 som naturreservat. Reservatet ligger cirka 4 km söder om sjön Erken, 6 km nordväst om Norrtälje.

För naturreservatet meddelar Länsstyrelsen med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken följande ordningsföreskrifter om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det för allmänheten förbjudet att:

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar.

Föreskrifterna ovan ska inte gälla följande:

  1. Det är tillåtet att underhålla befintliga jakttorn. Dessa jakttorn är markerade på beslutskartan. Befintliga siktgator vid jaktpass får underhållas, men nya siktgator får inte röjas, se dock tillståndsplikt i föreskrift A11.
  2. Det är tillåtet att använda mobila skjutlavar, om de tas bort efter avslutad jakt.
  3. Det är tillåtet att använda mobil skjutkoja, men den får bara transporteras längs befintliga skogsbilvägar.
  4. Det är tillåtet att underhålla befintliga skogsbilvägar (se beslutskarta) så att de hålls framkomliga (borttagning av sly, stödgrusning m.m.).
  5. Reservatsförvaltaren, den som förvaltaren utser, fastighetsägaren eller jakträttsinnehavaren får såga av och dra undan träd som fallit över befintliga vägar och stigar. Sådana träd och stammar lämnas kvar i området.
  6. Innehavaren av ledning får utföra normalt underhåll av befintlig ledningsgata samt övriga åtgärder som följer av befintliga ledningsrätter.

Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken för markägare och annan sakägare ifråga om rätten att förfoga över fastighet och att tåla visst intrång.

Beslutet med tillhörande karta förvaras på Länsstyrelsens enhet för landskap och naturskydd.

Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen utkom från tryckeriet i länets författningssamling.

ANNA KINBERG BATRA

Kristina Jiselmark, enheten för landskap och naturskydd

01FS 2023:12 Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av naturreservatet Loskälva skog, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet Pdf, 104.6 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss