Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2023:01

Utkom från trycket den 11 januari 2023.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om ändring av föreskrifter och skötselplan för Sandemars naturreservat, Haninge kommun.

Beslutat den 24 november 2022 (511-15170-2022).

Med stöd av 7 kap. 6 §, 7 § första stycket och 30 § miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om följande tillägg till, ändring och undantag från föreskrifterna i beslutet om Sandemars naturreservat (bildat genom beslut den 22 september 1997, dnr 231-1995-6265).

Under rubriken C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken ändras p 1 på så sätt att den karta tillhörande beslutet där tillträdesförbudet markerats ska vara bilaga 2. Även tidsperioden för tillträdesförbudet ändras och tidigareläggs. Föreskriften har därmed följande lydelse
1. under tiden 1 mars – 31 augusti beträda det fågelskyddsområde som
markerats på bifogad karta, bilaga 2.

Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 §§ miljöbalken för markägare och annan sakägare ifråga om att tåla visst intrång.

Beslutet med tillhörande karta förvaras på Länsstyrelsens enhet för landskap och naturskydd.

Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen
utkom från tryckeriet i länets författningssamling.

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Kristina Jiselmark, enheten för landskap och naturskydd

01FS 2023:1 Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om ändring av föreskrifter och skötselplan för Sandemars naturreservat, Haninge kommun Pdf, 103.6 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss