Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2022:33

Utkom från trycket den 2 december 2022.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om fartbegränsning i sundet mellan Reimersholme och Gröndal, Stockholms kommun

Beslutade den 24 november 2022 (dnr 258-40134-2022).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafik­förordningen (1986:300).

Punkt 233 C (högst sju knop gäller för alla fartyg) i Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 01FS 2018:48) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län, ska i den del som avhandlar Hammarbyleden ha följande lydelse från och med den dag föreskriften träder i kraft.

  • ... i Hammarbyleden som begränsas i öster av Danvikskanalens mynning mot Saltsjön och i väster av en ost-nordostlig/väst-sydvästlig linje genom Reimersholmes västra udde (se kartbilaga). Passage in och ut ur Hammarbyslussen får ej ske med högre fart än styrfart,

Det ankommer på Stockholms Hamn AB, i enlighet med Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 01FS 2018:48) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankrings­förbud, inom Stockholms län, p. 233, sista stycket, att, i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12) om sjövägmärken, tillse att sjövägmärke sätts upp och vidmakthålls.

Dessa föreskrifter kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande (Ufs). Dessa föreskrifter träder i kraft den 20 april 2023.

ÅSA RYDING

Johan Backman, enheten för förvaltning

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om fartbegränsning i sundet mellan Reimersholme och Gröndal, Stockholms kommun Pdf, 560.2 kB.

Bilaga

Bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms läns sjötrafikföreskrifter, dnr 258-40134-2022.

Flygfoto som visar det avskärmade området

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss