Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2022:20

Utkom från trycket den 10 juni 2022.

Länsstyrelsen i Stockholms läns kungörelse om sammanställning av rekommenderade vägar och lokala trafikföreskrifter för transport av farligt gods i Stockholms län.

Beslutat den 13 maj 2022 (451-83460-2021).

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar, med stöd av 3 § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion, följande rekommendationer om lämpliga vägar för transport av farligt gods.

De rekommenderade vägarna utgörs av primära- och sekundära transportleder. De primära transportlederna bildar ett huvudvägnät för genomfartstrafik och skall användas så långt det är möjligt. De sekundära transportlederna är avsedda för lokala transporter från och till de primära transportlederna.

De rekommenderade vägarna för farligt gods samt eventuella inskränkningar för framförande av ADR-S trafik finns även redovisade i kartform på Länsstyrelsen i Stockholms läns WebbGIS som nås via www.lansstyrelsen.se/stockholm Länk till annan webbplats..

I denna sammanställning redovisas:

I. Ändringar sen senaste sammanställning från 30 mars 2016

II. Rekommenderade vägar för transport av farligt gods i Stockholms län

III. Lokala trafikföreskrifter gällande transport med farligt gods (ADR-S klassad transport).

---------------------

  1. Denna kungörelse träder i kraft den 10 juni 2022.
  2. Genom kungörelsen upphävs samtidigt kungörelsen om sammanställning av rekommenderade vägar och lokala trafikföreskrifter för transport av farligt gods i Stockholms län 451-10401-2016 (01FS 2016:10).

MATHIAS WAHLSTEN

Lisa Zamani, enheten för klimat och risk

Observera att själva sammanställningen endast publiceras i formatet pdf.

Länsstyrelsen i Stockholms läns kungörelse om sammanställning av rekommenderade vägar och lokala trafikföreskrifter för transport av farligt gods i Stockholms län Pdf, 308.8 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss