• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2022:23

Utkom från trycket den 8 juli 2022.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om fartbegränsning i Väddö kanal, Norrtälje kommun.

Beslutade den 27 juni 2022 (dnr 2589-9263-2022).

Länsstyrelsen i Stockholms län bifaller förslaget och föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafikförordningen (1986:300).

1 § I Väddö kanal mellan Trästabron och 1 500 meter söder därom får fartyg inte föras med högre fart än 7 knop.

2 § Förbudet i 1 § gäller under perioden den 1 juni–31 augusti årligen.

Sjövägmärken ska sättas upp på lämpliga platser i anslutning till begränsningslinjerna i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12) om sjövägmärken. Det ankommer, i enlighet med 2 kap. 6 § tredje stycket första meningen sjötrafikförordningen,
på Norrtälje kommun att tillse att sjövägmärken sätts upp och underhålls.

Dessa föreskrifter kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande (Ufs).

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2023.

ÅSA RYDING

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2022:23 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om fartbegränsning i Väddö kanal, Norrtälje kommun Pdf, 89.9 kB.

Kontakt