Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2021:35

Utkom från trycket den 10 december 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av Hållviksjöns naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

Beslutat den 16 november 2021 (dnr 511-63372-2020).

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att avsätta Norrtälje Rekinde 5:17 som naturreservat. Reservatet ligger ca 6 km nordväst om Edsbro.

För naturreservatet meddelar Länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det
för allmänheten förbjudet att:

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,
  2. fälla eller skada såväl levande som döda träd och buskar,
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller att ta bort mossor lavar eller vedlevande svampar.

Föreskrifterna ovan ska inte gälla följande:

  • väghållaren får underhålla befintlig väg och dess vägområde, samt kapa och dra träd som fallit över vägen åt sidan,
  • reservatsförvaltaren eller den som förvaltaren utser får utföra nödvändig insamling och dokumentation av växt- och djurlivet.

Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken för markägare och annan sakägare ifråga om rätten att förfoga över fastighet och att tåla visst intrång.

Beslutet med tillhörande karta förvaras på Länsstyrelsens enhet för
landskap och naturskydd.

Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen
utkom från trycket i länets författningssamling.

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Karina Hälleberg, enheten för landskap och naturskydd

01FS 2021:35 Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av Hållviksjöns naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet Pdf, 117.8 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss