• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2021:15

Utkom från trycket den 28 april 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om förbud mot maskindrivna farkoster inom ett vattenområde vid Hornsbergs strand, Stockholms kommun.

Beslutade den 21 april 2021 (dnr 2589-27633-2020).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

1 § Under förutsättning att bad enligt Stockholms kommuns lokala ordningsföreskrifter är tillåtet inom det vattenområde vid Hornsbergs strand som framgår av kartbilaga (bilaga 1) till detta beslut, får maskindrivna farkoster inte föras inom det området.

2 § Förbudet i 1 § gäller årligen under perioden den 1 maj–den 30 september.

Sjövägmärken ska sättas upp på lämpliga platser i enlighet med Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2007:19) och allmänna råd om sjövägmärken. Det ankommer på Stockholms kommun att tillse att sjövägmärken sätts upp och underhålls.

Dessa föreskrifter kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2021.

JOHAN VON SYDOW

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2021:15 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om förbud mot maskindrivna farkoster inom ett vattenområde vid Hornsbergs strand, Stockholms kommun Pdf, 477.9 kB.

Bilaga 1

Bilaga 1 till Länsstyrelsen i Stockholms läns sjötrafikföreskrifter, diarienummer 2589-27633-2020.

Kartan är en bilaga till sjötrafikföreskrifterna, diarienummer 2589-27633-2020. Kartan pekar ut vattenområde inom vilket maskindrivna farkoster inte får föras under perioden den 1 maj–den 30 september årligen, under förutsättning att bad enligt Stockholms kommuns lokala ordningsföreskrifter är tillåtet inom vattenområdet

Kartan pekar ut vattenområdet inom vilket maskindrivna farkoster inte får föras under perioden den 1 maj–den 30 september årligen, under förutsättning att bad enligt Stockholms kommuns lokala ordningsföreskrifter är tillåtet inom vattenområdet.

Kontakt