Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2021:10

Utkom från trycket den 3 februari 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om interimistiska förbud inom delar av fastigheten 1:1 Vällinge, Salems kommun.

Beslutat den 20 januari 2021 (dnr 511-2114-2021).

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 24 § första stycket miljöbalken (1998:808) att följande interimistiska förbud ska gälla inom delar av fastigheten Vällinge 1:1, Salems kommun. Förbudet gäller som längst i tre år från och med den 15 januari 2021 till och med den 15 januari 2024.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • avverka eller skada träd eller buskar eller utföra annan skoglig
    åtgärd,
  • ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle,
  • gräva, schakta eller bedriva annan verksamhet som kan förändra
  • markytan eller dräneringsförhållandena,
  • uppföra byggnad, mast, torn eller annan anläggning.

Förbuden gäller med följande undantag:
Begränsa och/eller förhindra storskaliga angrepp av åttatandad granbarkborre genom utplacering av fällor, utläggning av fångstvirke, fällning av angripna granar, rotkapning av vindfällda granar och/eller barkning. Inga träd ska föras ut ur området med undantag för eventuellt infört fångstvirke.

Beslutet med tillhörande karta förvaras på Länsstyrelsens enhet för
landskap och naturskydd.

Enligt 7 kap. 24 § miljöbalken gäller detta beslut omedelbart även
om det överklagas.

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Amelie Lindhagen, enheten för landskap och naturskydd

01FS 2021:10 Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om interimistiska förbud inom delar av fastigheten 1:1 Vällinge, Salems kommun Pdf, 117.6 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss