Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2021:05

Utkom från trycket den 22 januari 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om nya föreskrifter och uppdaterat syfte för naturreservatet Häverö prästäng i Norrtälje kommun.

Beslutat den 23 november 2020 dnr 511-21017-2020.

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar med stöd av 7 kap. 5,6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken med mera att nya föreskrifter och uppdaterat syfte för reservatet ska gälla för naturreservatet Häverö prästäng. Beslutet ska ersätta tidigare föreskrifter, syfte och skötselplan enligt Länsstyrelsens beslut från den 16 januari 1989 (01FS 1989 003). För naturreservatet meddelar Länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det för allmänheten förbjudet att

 1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
 2. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller ta bort mossor lavar eller vedlevande svampar
 3. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
 4. göra upp eld, annat än på iordningställd grillplats
 5. rida
 6. medföra hund, katt eller annat husdjur som inte är kopplat
 7. tälta på ängsmark
 8. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och stigar
 9. parkera motorfordon annat än på anvisad parkeringsplats
 10. tälta eller förankra båt i längre tid än 2 dygn i följd på samma plats
 11. ställa upp husvagn.

Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken för markägare och annan sakägare ifråga om rätten att förfoga över fastighet och att tåla visst intrång.

Beslutet med tillhörande karta förvaras på Länsstyrelsens enhet för landskap och naturskydd.

Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen utkom från trycket i länets författningssamling varvid föreskrifterna i Länsstyrelsens beslut om Häverö prästängs naturreservat den 16 januari 1989, Stockholms läns författningssamling 01FS 1989 003 upphör att gälla.

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Sandra Thunander, enheten för landskap och naturskydd

01FS 2021:05 Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om nya föreskrifter och uppdaterat syfte för naturreservatet Häverö prästäng i Norrtälje kommun Pdf, 117.8 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss