Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2021:02

Utkom från trycket den 13 januari 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om ändrad föreskrift och ändrad skötselplan för Väsby Hage naturreservat, Ekerö kommun.

Beslutat den 4 juli 2020 (dnr 511-18557-2020).

Länsstyrelsen i Stockholms län meddelar, med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken, att ändra den ordningsföreskrift som reglerar eldning i naturreservatet.

Den nya lydelsen ska vara att det är förbjudet att: ”elda annat än på anvisad plats”.

Länsstyrelsen beslutar samtidigt, med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om ändringar i skötselplanen för skötselområde 25. Ändringen möjliggör restaurering av betesmark genom röjning och betesdrift.

Beslutet förvaras på Länsstyrelsens enhet för landskap och naturskydd.

Den ändrade föreskriften träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen utkom från trycket i länets författningssamling.

JOHAN VON SYDOW

Örjan Hallnäs, enheten för landskap och naturskydd

01FS 2021:02 Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om ändrad föreskrift och ändrad skötselplan för Väsby Hage naturreservat, Ekerö kommun Pdf, 116.1 kB.

Kontakt

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss