Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2020:29

Utkom från trycket den 20 november 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av sjukdomen covid-19.

Beslutade den 19 november 2020 (dnr 213-67504-2020).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 3 § förordning (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

1 § I förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar finns bestämmelser om att vissa sammankomster och tillställningar tills vidare inte får hållas i Sverige. Denna föreskrift innehåller ytterligare begränsningar i fråga om att hålla sådana i Stockholms län.

2 § Sådan sammankomst eller tillställning som utgör allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt 2 kap. 1–3 §§ ordningslagen (1993:1617) får inte hållas inom Stockholms län om den samlar fler än 50 deltagare.

Vad som sägs i första stycket gäller även sådana sammankomster och tillställningar som avses i 1 § andra och tredje stycket förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga till-ställningar i dess lydelse som träder i kraft den 1 november 2020.

3 § Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot vad anges i denna föreskrift finns i 2 kap. 29 § första stycket 1 ordningslagen.

1. Denna föreskrift träder i kraft den 20 november 2020.

2. Föreskriften upphör att gälla den 23 november 2020.

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Lotta Reimers, enheten för tillsyn

01FS 2020:29 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av sjukdomen covid-19 Pdf, 117.6 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss