Risk för gräsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2020:22

Utkom från trycket den 14 augusti 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms läns tillkännagivande av beslut om interimistiskt skydd för del av fastighet Nor 6:13 inom föreslaget naturreservat, Norrtälje kommun.

Beslutat den 1 juli 2020 (dnr 511-26719-2019).

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 24 § miljöbalken att följande interimistiska förbud ska gälla inom delar av fastighet Norrtälje Nor 6:13. Beslutet med tillhörande karta förvaras på Länsstyrelsens enhet för landskap och naturskydd.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

  • avverka eller skada träd eller buskar eller utföra annan skoglig åtgärd
  • ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle
  • gräva, schakta eller bedriva annan verksamhet som kan förändra markytan eller dräneringsförhållandena
  • uppföra byggnad, mast, torn eller annan anläggning.

Förbuden gäller med följande undantag: Träd som faller över befintliga traktorkörvägar eller stigar inom området får dras undan och eller sågas av så att hindrande stamdel kan flyttas. Sådana träd eller stamdelar får inte tas ut från området. Vid eventuell större stormfällning ska samråd ske med Länsstyrelsen innan kullfallna träd kapas upp.

Beslutet ska gälla i tre år från beslutsdatum, såvida Länsstyrelsen inte dessförinnan återkallar förbuden.

Enligt 7 kap. 24 § miljöbalken gäller detta beslut omedelbart även om det överklagas.

JOHAN VON SYDOW

Elin Deremar, enheten för landskap och naturskydd

01FS 2020:22 Länsstyrelsen i Stockholms läns tillkännagivande av beslut om interimistiskt skydd för del av fastighet Nor 6:13 inom föreslaget naturreservat, Norrtälje kommun Pdf, 116.8 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss