• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2020:21

Utkom från trycket den 12 augusti 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om ankringsförbud i Halvkakssundet/Lilla Värtan, Lidingö och Nacka kommuner.

Beslutade den 28 juli 2020 (dnr 2589-18268-2020).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafikförordningen (1986:300).

1 § Ankring får inte ske inom 50 meter på ömse sidor av elkablar mellan Högberga, Lidingö kommun, och Telegrafberget, Nacka kommun, enligt kartbilaga (bilaga 1) till detta beslut.

2 § Förbudet i 1 § gäller inte bojstenar eller förankrade brygganläggningar för fritidsändamål som tillkommit i samråd med Vattenfall Eldistribution AB.

3 § Utmärkning med sjövägmärke, och tilläggstavlor som visar förbudens utsträckning i sidled och texten ”Se sjökort”, ska ske på land i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12) om sjövägmärken. Det ankommer på Vattenfall Eldistribution AB att tillse att sjövägmärken och tilläggstavlor uppsätts och vidmakthålls.

Dessa föreskrifter kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande (Ufs).

Dessa föreskrifter träder ikraft den 20 augusti 2020.

GÖRAN ÅSTRÖM

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2020:21 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om ankringsförbud i Halvkakssundet/Lilla Värtan, Lidingö och Nacka kommuner Pdf, 601.4 kB.

Bilaga 1

Bilaga 1 till Länsstyrelsen i Stockholms läns sjötrafikföreskrifter, dnr 258-2020-18268

Karta över ankringsförbud i Halvkakssundet/Lilla Värtan, Lidingö och Nacka kommuner

1 § Ankring får inte ske inom 50 meter på ömse sidor av elkablar mellan Högberga, Lidingö kommun, och Telegrafberget, Nacka kommun.

2 § Förbudet i 1 § gäller inte bojstenar eller förankrade brygganläggningar för fritidsändamål som tillkommit i samråd med Vattenfall Eldistribution AB.

3 § Utmärkning med sjövägmärke, och tilläggstavlor som visar förbudens utsträckning i sidled och texten ”Se sjökort”, ska ske på land i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12) om sjövägmärken. Det ankommer på Vattenfall Eldistribution AB att tillse att sjövägmärken och tilläggstavlor uppsätts och vidmakthålls.

Kontakt