• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2020:07

Utkom från trycket den 21 februari 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av Storängstorpets naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

Beslutat den 19 december 2019 (dnr 511-41922-2014).

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att avsätta del av Norrtälje Broby 1:5, 2:3, 2:10, Norrtälje Söderby-Väsby 3:3, 3:5, 3:7 samt i sina helheter Norrtälje Broby 2:4, 2:5 samt Norrtälje Söderby-Väsby 3:6 som naturreservat. Reservatet är beläget cirka två mil norr om Norrtälje.

För naturreservatet meddelar Länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

I naturreservatet är det för allmänheten förbjudet att

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter.

Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken för markägare och annan sakägare i fråga om rätten att förfoga över fastighet och att tåla visst intrång.

Beslutet med tillhörande karta förvaras på Länsstyrelsens enhet för landskap och naturskydd.

Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen utkom från trycket i länets författningssamling.

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Elin Deremar, enheten för landskap och naturskydd

01FS 2020:07 Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av Storängstorpets naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet Pdf, 98.7 kB.

Kontakt