Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2020:03

Utkom från trycket den 17 januari 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av Prästskatens naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

Beslutat den 16 december 2019 (dnr 5112-4943-2019).

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att avsätta del av Häverö Norrby 6:1 som naturreservat. Reservatet Prästskaten ligger ca 40 km nord om Norrtälje centrum.

För naturreservatet meddelar Länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

I naturreservatet är det för allmänheten förbjudet att

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter
  4. tippa trädgårdsavfall
  5. framföra motordrivet fordon.

Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken för markägare och annan sakägare ifråga om rätten att förfoga över fastighet och att tåla visst intrång. Beslutet med tillhörande karta förvaras på Länsstyrelsens enhet för landskap och naturskydd.

Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen utkom från trycket i länets författningssamling.

JOHAN VON SYDOW

Sandra Thunander, enheten för landskap och naturskydd

01FS 2020:03 Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av Prästskatens naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet Pdf, 100 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss