Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2020:01

Utkom från trycket den 17 januari 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av Slandöns naturreservat, Södertälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet

Beslutat den 19 december 2019 (dnr 5112-1975-2018).

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att avsätta del av Väsby 1:45 som naturreservat. Reservatet på Slandön i Mälaren ligger ca 10 km nordväst om Södertälje centrum.

För naturreservatet meddelar Länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet. I naturreservatet är det för allmänheten förbjudet att

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter.

Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken för markägare och annan sakägare ifråga om rätten att förfoga över fastighet och att tåla visst intrång. Beslutet med tillhörande karta förvaras på Länsstyrelsens enhet för landskap och naturskydd.

Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen utkom från trycket i länets författningssamling.

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Ulf Birgersson, enheten för landskap och naturskydd

01FS 2020:01 Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av Slandöns naturreservat, Södertälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet Pdf, 98.1 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss