Livsmedelsstrategi Stockholms län

Stockholms läns livsmedelsstrategi är klar och lanserades den 21 augusti 2019. Strategin omfattar hela värdekedjan, från jord till bord, och anger riktningen för den regionala utvecklingen av livsmedelssektorn fram till år 2030.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Stockholms läns livsmedelsstrategiPDF (pdf)

Strategin utgår från målsättningar och insatsområden i den nationella livsmedelsstrategin, med anpassning till länets förutsättningar.

Stockholm – Hela Sveriges matmarknad

I Stockholms län finns Sveriges största marknad för livsmedel med både köpstarka och medvetna konsumenter och en efterfrågan på svenska, närproducerade och specialiserade produkter. Samtidigt som strategin ska främja länets livsmedelsproduktion ska den bidra till nationella och regionala miljö- och klimatmål samt till flera av målen för Agenda 2030.

En viktig fråga är att minska sårbarheten i länet. Med drygt en femtedel av landets befolkning och endast tre procent av jordbruksmarken och jordbruksföretagen är Stockholm beroende av en kontinuerlig införsel av livsmedel från hela landet för att klara invånarnas försörjning.

Stad och landsbygd närmare varandra

Strategin ska också verka för att stärka innovations- och utvecklingskraften inom livsmedelssektorn och bidra till att föra stad och landsbygd närmare varandra. Stockholm ligger högt i många internationella innovationsrankingar med framgångsrika branscher, universitet och högskolor. Mer än 80 000 stockholmare arbetar i någon del av livsmedelskedjan och mångfalden av människor och matkulturer i länet ger goda förutsättningar för innovation och utveckling av nya produkter och tjänster. Statistik från Tillväxtverket visar att Stockholm är det län där både sysselsättningen och antalet små- och medelstora företag inom livsmedelsbranschen har ökat mest 2011–2016.

Livsmedelsbranschen är mycket viktig för länets sysselsättning och hållbara tillväxt och det finns många delar som har stor utvecklingspotential.

Strategin är framtagen gemensamt av Länsstyrelsen, LRF Mälardalen och Region Stockholm. Arbetet har genomförts i bred samverkan med länets aktörer inom hela livsmedelskedjan.

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00