Risk för gräsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Livsmedelsstrategi

Det övergripande målet med den svenska livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja och ökad produktion av livsmedel i Sverige. Länsstyrelsen samarbetar med regionala aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Sveriges livsmedelsstrategi

Den svenska livsmedelsstrategin som antogs 2017 omfattar hela livsmedelskedjan, och gäller fram till år 2030. Det övergripande målet med strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel ökar, samtidigt som vi når relevanta miljömål.

Livsmedelsstrategin ska bidra till:

  • hållbar utveckling i hela landet
  • att skapa tillväxt och sysselsättning
  • att både konventionell och ekologisk produktionsökning stämmer överens med konsumenternas efterfrågan
  • att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar
  • ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet på regerings webbplats Länk till annan webbplats.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar systematiskt för att integrera livsmedelsstrategins mål i vår verksamhet. Vi samarbetar också med berörda aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Förstudier

Under 2021 genomför Länsstyrelsen två förstudier om kompetensförsörjning inom livsmedelsproduktionen. Förstudierna är finansierade av Europeiska socialfonden (ESF) och genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen, Region Stockholm, LRF Mälardalen och Livsmedelsföretagen.

Förstudien Livs-viktig kompetens ska ge fördjupad kunskap om behoven av kompetensförsörjning inom livsmedelsförädlingen i Stockholms län. Undersökningen omfattar både storskalig livsmedelsindustri och mer småskalig, hantverksmässig förädling.

Förstudien ska ge en samlad bild av vilka aktörer som jobbar med kompetensförsörjning inom livsmedelsförädlingen i länet, hur de samverkar och vilka insatser som pågår. Genom en behovsanalys ska förstudien identifiera branschens kompetensförsörjningsbehov och ringa in områden att jobba vidare med på regional nivå. Det kan handla om att lyfta fram branscher med rekryteringsbehov, bristyrken och efterfrågade utbildningar som saknas.

Förstudiens resultat ska bidra till att underlätta för arbetssökande att hitta fram till de jobb som finns inom livsmedelsförädlingen. Resultaten kan också utgöra ett underlag för ökad regional samverkan och inspel till Kompetensarena Stockholm.

Kontaktpersoner

Sara Norman, 010-2231686, sara.norman@lansstyrelsen.se

Karin Haglund, 010-2231728, karin.haglund@lansstyrelsen.se

Förstudien Primär kompetens och samverkan ska undersöka möjligheterna till att skapa en samverkansplattform för de gröna näringarna i Stockholms län. Hur samverkansplattformen kan bidra till att öka möjligheterna till sysselsättning i länets primärproduktion och underlätta matchning mellan arbetskraftsbehovet i de gröna näringarna med arbetssökande individer ska också undersökas i förstudien.

Problem och behov för att unga, kvinnor och individer med utländsk bakgrund ska få sysselsättning inom länets primärproduktion ska ges ett särskilt fokus i studien. Vidare ingår också att kartlägga vilka kompetensutvecklingsbehov som finns hos företagare och anställda inom länets primärproduktion och vilka möjligheter till vidareutveckling som finns i regionen.

Förstudien ska ge underlag för utveckling av samverkan och insatser för att möta kompetensförsörjningsbehovet i länets primärproduktion.

Kontaktpersoner

Sara Norman, 010-2231686, sara.norman@lansstyrelsen.se

Karin Haglund, 010-2231728, karin.haglund@lansstyrelsen.se

Logga Europeiska Socialfonden

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00