Transport och hantering av avfall

Du som yrkesmässigt transporterar eller hanterar avfall i Sverige behöver tillstånd eller göra en anmälan till Länsstyrelsen.

När behöver du ansöka om tillstånd?

Du som genomför yrkesmässiga transporter ska ansöka om tillstånd om du ska

 • transportera farligt avfall
 • transportera icke-farligt avfall som överstiger 10 ton eller 50 kubikmeter per kalenderår.

Du som transporterar avfall som uppkommit i eller i samband med din egen yrkesmässiga verksamhet behöver ansöka om tillstånd om mängden avfall som ska transporteras överskrider 100 kilo eller 100 liter farligt avfall per kalenderår.

Som avfall i egen verksamhet räknas:

 • avfall som uppkommer i den egna verksamheten
 • avfall som uppkommer i samband med service, underhållsarbete hos en annan verksamhetsutövare.

Ditt tillstånd gäller 5 år

Tillstånden för farligt avfall gäller vanligtvis i fem år. Tillstånd för icke-farligt avfall kan gälla tills vidare men kan också vara tidsbestämda. När tillståndstiden tagit slut får du lämna in en ny ansökan om du vill fortsätta transportera avfall.

När räcker det med en anmälan?

Anmäl till Länsstyrelsen om din verksamhet

 • transporterar andras avfall yrkesmässigt om
  • mängden icke-farligt avfall är mindre än 10 ton eller 50 kubikmeter per kalenderår. Varje enskild transport får inte vara större än 1 ton eller 5 kubikmeter.
 • transporterar eget avfall om
  • mängden farligt avfall är mindre än 100 kilo eller 100 liter per kalenderår
  • du ska transportera avfall som är undantaget från tillståndsplikten
  • mängden icke-farligt avfall överstiger 10 ton eller 50 kubikmeter per kalenderår.
 • är handlare eller mäklare av avfall.
 • samlar in farligt avfall yrkesmässigt. Det kan till exempel vara om du
  • har en butik
  • är skrotsamlare
  • är en producent vars kunder lämnar in elektronikavfall.

Du behöver bara anmäla insamlingsverksamheten och inte varje samlingsplats.

Din anmälan gäller 5 år

Anmälan för farligt avfall gäller för fem år. Lämna in en ny anmälan om du tänker fortsätta med transporterna. Om dina transporter gäller icke-farligt avfall gäller din anmälan tills vidare.

Tillfällig transport av farligt avfall

Om du tillfälligt behöver transportera farligt avfall som inte är normalt exempelvis vid en olycka, behöver du inte anmäla detta. Mängden får inte överstiga 100 kg eller 100 liter. Det får inte heller vara avfall som har tillståndsplikt.

Ingen anmälan behövs om tillstånd redan finns

Du behöver inte lämna in en anmälan om du redan har ett tillstånd till transport av avfall.

Avgifter

 • Anmälan: 320 kronor.
 • Transporttillstånd för farligt avfall med/utan övrigt avfall: 2 900 kronor.
 • Transporttillstånd för endast övrigt avfall: 1 660 kronor.

Betalning i vår e-tjänst

När du skickar in ansökan via vår e-tjänst kan du välja att betala direkt i e-tjänsten med kort (Visa eller Mastercard) eller till bankgiro med OCR-nummer. Uppgifter om bankgiro och OCR-nummer får du i samband med att du skickat in ansökan via e-tjänsten.

Utländska transportörer

Om du har ett utlandsregistrerat företag behöver du använda en annan e-tjänst som heter ”Application for transporting non-hazardous and hazardous waste in Sweden” för att anmäla ditt företag till Länsstyrelsen. Informationen och e-tjänsten är på engelska men det går bra att besvara frågorna på något nordiskt språk. Du som ska anordna en gränsöverskridande transport av avfall är också ansvarig för att ta reda på vilka krav som gäller för den aktuella transporten.

Avfall som alltid måste transporteras med tillstånd

Vid transport av avfall som innehåller något av dessa behöver du alltid tillstånd till transport av avfall:

 • kvicksilver som utgörs av annat än hela lysrör eller andra ljuskällor
 • cyanid
 • kadmium
 • PCB-produkter.

Avfall som är undantagna från tillståndsplikten

Följande avfallsslag är undantagna från tillståndsplikten:

 • avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier (avfallstyp 02 01 08*)
 • flygaska och pannaska från oljeförbränning (avfallstyp 10 01 04*)
 • smittförande avfall (avfallstyper 18 01 03* och 18 02 02*)
 • asbestinnehållande avfall (avfallstyper 06 07 01* och 17 06 01*)
 • avfall från förbränning eller pyrolys av hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall (19 01 05*, 19 01 06*, 19 01 07*, 19 01 10*, 19 01 13* och 19 01 15*).

Om dessa typer av avfall uppkommit i egen yrkesmässig verksamhet behöver du lämna in en anmälan till Länsstyrelsen för att få transportera dessa. En anmälan räcker även om mängden avfall överstiger 100 kg eller 100 liter per år.

Kontrollera avfallstransportörer

I vårt webbregister Kontrollera avfallstransportörer kan du kontrollera företag med gällande tillstånd och anmälningar för transport och hantering av avfall.

Webbregistret Kontrollera avfallstransportörer Länk till annan webbplats.

Var hittar du blanketten?

Det finns inga pappersblanketter längre. Använd e-tjänsten transport och hantering av avfall.

E-tjänst transport och hantering av avfall Länk till annan webbplats.

Vad kostar det?

Att anmäla transport av farligt avfall kostar 320 kronor. Ett tillstånd för transport av farligt avfall kostar 2 900 kronor och för övrigt avfall 1 660 kronor. Observera att man kan söka tillstånd för bara farligt avfall eller både farligt och övrigt avfall. Båda kostar 2 900 kronor.

Hur betalar du?

Om du skickar in ansökan elektroniskt kan du betala direkt med kort (Visa eller Mastercard) eller senare till bankgiro 5446-9564 med OCR-nummer. OCR-numret får du i mottagningsbekräftelsen när du skickat in ansökan via internet.

Om du skriver ut din ansökan och skickar in per post ska du betala till bankgiro 5052-4644. Ange ”transport av avfall, bolagsnamn” vid betalning.

För utlandsbetalning, se "Hur gör du en utlandsinbetalning?" nedan.

Ska du anmäla transport av avfall eller ansöka om tillstånd?

Om du under ett kalenderår ska transportera stora mängder (mer än 10 ton eller 50 kubikmeter) avfall eller mer än 100 kg eller 100 l farligt avfall ska du ansöka om tillstånd. Det räcker med en anmälan om du bara ska transportera små mängder farligt avfall (det vill säga mindre än 100 kg eller 100 l farligt avfall). Det finns undantag så titta i paragraf 36, 37 och 42 i avfallsförordningen och i Naturvårdsverkets föreskrift för att se vad som gäller just dig.

Avfallsförordningen Länk till annan webbplats.

Föreskrift om transport av avfall, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Hur ofta måste du anmäla transport av farligt avfall?

En anmälan är giltig i fem år, så du behöver förnya din anmälan vart femte år.

Hur länge gäller ett tillstånd?

Ett tillstånd för transport av farligt avfall gäller vanligtvis i fem år. För övrigt avfall gäller tillståndet tills vidare.

Hur gör du om du saknar tillgång till Internet?

Ring eller skriv till oss, så skickar vi en blankett. Observera att om du skickar in din ansökan/anmälan med post så ska du betala avgiften till BG 5052-4644. Ange ”transport av avfall, bolagsnamn” vid betalning.

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall märks med en asterisk (*) i avfallsförordningen. Som en tumregel räknas uttjänta kemikalier med farlighetsmärkning som farligt avfall. Vanliga exempel är bekämpningsmedel, batterier med kadmium eller bly, lut, lösningsmedel, oljor (ej ätliga) och kvicksilverinnehållande lampor/lysrör.

Vad ska du göra om ditt avfallstransporttillstånd snart går ut?

Gå in på vår e-tjänst transport och hantering av avfall och fyll i ansökningsformuläret. Ange OCR-koden som du får när du fyllt i formuläret när du betalar. Ansök i god tid innan tillståndet går ut så riskerar du inte att stå utan tillstånd.

E-tjänst transport och hantering av avfall Länk till annan webbplats.

Hur lång är handläggningstiden?

Räkna med två till tre veckor från det att du betalar in till oss. I samband med längre ledigheter (sommar/jul) kan det ta längre tid. Handläggningen börjar först när betalningen har kommit in.

Behöver du ADR-intyg?

ADR-intyg behövs om du ska köra avfall som klassas som farligt gods.

Farligt gods, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

När upphör avfall att vara avfall?

Det finns så kallade ”end-of-waste”-kriterier för glas, koppar-, järn- och aluminiumskrot. För papper är lagstiftningen i princip klar. Eftersom lagstiftningen är ny och oprövad så hänvisar vi till Naturvårdsverket för tolkning och vägledning.

Bedömning av när avfall upphör att vara avfall, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Behöver du trafiktillstånd för godstransporter?

Ja, om transporten är yrkesmässig.

Yrkestrafik, Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

Behöver du transporttillstånd inom Sverige om du har tillstånd till gränsöverskridande transport?

Ja. Tillstånd från Naturvårdsverket för gränsöverskridande avfallstransport gäller bara själva gränspassagen. Tillstånd för avfallstransporter söker du hos länsstyrelse i det län där transporten startar eller slutar.

E-tjänst transport och hantering av avfall Länk till annan webbplats.

Vad gäller för utländska bolag?

Utländska företag måste ha ett svenskt tillstånd för att hämta och lämna avfall i Sverige. Ansökan görs vid länsstyrelsen i ett av de län där avfallet hämtas eller lämnas. Tillståndet gäller för transporter inom hela Sverige. E-tjänsten förutsätter att man har ett svenskt organisationsnummer, så utlandsregistrerade företag kan inte använda e-tjänsten för att skicka in ansökan. Skapa istället en pdf att skicka in eller kontakta Länsstyrelsen för att få ansökningshandling och information om betalning av ansökningsavgift (se nedan).

Transittransporter kräver inte tillstånd, det vill säga om avfallet endast transporteras genom Sverige till ett annat land.

Internationellt yrkestrafiktillstånd samt ett tillstånd till transport av avfall från det land där bolaget är registrerat bör biläggas ansökan.

Hur gör du en utlandsinbetalning?

IBAN: SE7812 0000 0001 2810 106746
SWIFT: DABASESX
Bank: Den Danske Bank
Inget BG-nummer och INGEN OCR-kod.
Ange företagsnamn.

Vilken avfallskod har ditt avfall?

A: Identifiera källan till avfallet genom att läsa listan nedan uppifrån och ned (INTE nummerordning), gå vidare till punkt B nedan när du hittat en lämplig rubrik:

01 Avfall från prospektering, ovan- och underjordsbrytning samt fysikalisk och kemisk behandling av mineral

02 Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt och fiske samt från bearbetning och beredning av livsmedel

03 Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler, pappersmassa, papper och papp

04 Avfall från läder-, päls- och textilindustri

05 Avfall från oljeraffinering, naturgasrening och kolpyrolys

06 Avfall från oorganisk-kemiska processer

07 Avfall från organisk-kemiska processer

08 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av ytbeläggningar (färg, lack och porslinsemalj), lim, fogmassa och tryckfärg

09 Avfall från fotografisk industri

10 Avfall från termiska processer

11 Avfall från kemisk ytbehandling och ytbehandling av metaller och andra material; hydrometallurgiska processer, exklusive järnmetaller

12 Avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller och plaster

17 Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade områden)

18 Avfall från sjukvård och veterinärverksamhet eller därmed förknippad forskning (utom köks- och restaurangavfall utan direkt anknytning till patientbehandling)

19 Avfall från avfallshanteringsanläggningar, externa avloppsreningsverk och framställning av dricksvatten eller vatten för industriändamål

20 Hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall (även separat insamlade fraktioner)

13 Oljeavfall och avfall från flytande bränslen (utom ätliga oljor och oljor i kapitel 05, 12 och 19)

14 Avfall bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier och drivmedel (utom 07 och 08)

15 Förpackningsavfall; absorbermedel, torkdukar, filtermaterial och skyddskläder som inte anges på annan plats 16 Avfall som inte anges på annan plats i förteckningen

16 Avfall som inte anges på annan plats i förteckningen

B: Gå till bilaga 3 i avfallsförordningen och leta upp kapitlet med den tvåsiffriga koden som anges ovan.

Avfallsförordningen Länk till annan webbplats.
(Detta är en förenklad version av texten i bilaga 3 till avfallsförordningen. Tänk på att det är avfallsförordningen som gäller, ovanstående är bara en hjälp.)

C: Leta upp det underkapitel som stämmer bäst (fyrsiffrig kod).

D: Försök hitta en sexsiffrig kod UTAN 99.

E: Hittar du inget så gör om punkt A till D igen och se om det finns något annat kapitel längre ner i listan som kan stämma.

F: Finns det inget som passar så välj ut det kapitel och underkapitel som passar bäst och välj koden som avslutas med 99.

G: Tänk på att avfall från samma källa kan ha flera olika koder.

(Detta är en förenklad version av texten i bilaga 4 till avfallsförordningen. Tänk på att det är avfallsförordningen som gäller, ovanstående är bara en hjälp.)

Telefontider

Har du frågor om transport och hantering av avfall? Då är du välkommen att ringa oss på följande tider:

 • Måndag: 09:00–11:00
 • Tisdag: 13:00–15:00
 • Torsdag: 13:00–15:00
 • Fredag: 09:00–11:00

Telefon: 010-223 10 00

Kontakt

Enheten för miljöskydd

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss