Energi- och klimatomställning

Länsstyrelsen leder det regionala arbetet med energiomställningen och minskad klimatpåverkan. Vi samordnar arbetet och ger stöd till näringsliv, kommuner och myndigheter i dessa frågor. Det handlar till exempel om regional energi- och klimatstrategi, ekonomiska stöd och arenor för samverkan och kunskap.

För att vi ska uppnå uppsatta energi- och klimatmål behöver näringsliv, kommuner och myndigheter samarbeta. Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, öka takten för energieffektivisering och öka andelen förnybar energi.

Vad gör Länsstyrelsen?

 • Ansvarar för att tillsammans med andra aktörer ta fram regionala energi- och klimatstrategier med utgångspunkt i riksdagens energi- och klimatmål.
 • Arbetar med att förmedla kunskap, ge inspiration och fördela ekonomiska stöd för att bidra till målen.
 • Arbetar för att energi och klimat ska bli en integrerad del i alla verksamhets- och politikområden.

Regionalt elförsörjningsforum Stockholms län

En robust elförsörjning är en viktig förutsättning för hela Stockholmsregionens fortsatta tillväxt och klimatomställning. Att säkerställa en långsiktig elförsörjning och motverka kapacitetsbrist i elnäten är en gemensam angelägenhet. Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsammans med Region Stockholm etablerat ett samverkansforum, REST, för att möta långsiktiga utmaningar i länets elförsörjning tillsammans med Ellevio, E.ON Energidistribution, Energimyndigheten, Stockholm Exergi, Svenska kraftnät och Vattenfall Eldistribution.

Samverkansforumet har tagit fram en gemensam lägesbild över situationen i Stockholms län. I det fortsatta arbetet kommer forumet bjuda in till dialog med företrädare för näringsliv och kommuner samt andra viktiga intressenter.

Elförsörjningen i Stockholms län – en lägesbild av kapaciteten för samhällets elektrifiering Länk till annan webbplats.

Klimat- och energistrategi för Stockholms län

Länsstyrelsen har i samverkan med andra aktörer i länet reviderat länets Klimat- och energistrategi. Det är inom områdena Transporter och resande, Energiförsörjning, Samhällsplanering och bebyggelse samt Konsumtion som det finns störst potential att minska utsläppen. För att nå målet om nettonollutsläpp av växthusgaser år 2045 föreslår Länsstyrelsen till exempel att samverkan mellan länets aktörer stärks.

Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020–2045 Länk till annan webbplats.

Klimatarena Stockholm

Klimatarena Stockholm är en plattform och samverkansyta för länets företag, organisationer, akademi och kommuner. Initiativtagare är Region Stockholm och Länsstyrelsen Stockholm.

På Klimatarena Stockholm hittar vi tillsammans nya samarbetsformer i klimatarbetet och får inspiration och stöd att genomföra åtgärder, så att vi når målet om nettonollutsläpp 2045.

Webbplatsen Klimatarena Stockholm Länk till annan webbplats.

Statistik för planering och uppföljning

Länsstyrelsen tar fram energi- och klimatstatistik som kan användas för planering och uppföljning. Bland annat tar vi fram energistatistik över tillförsel, omvandling och användning av energi. Hos SMHI, i den nationella emissionsdatabasen, hittar du nationell och regional statistik för utsläpp av växthusgaser.

Nationella emissionsdatabasen, SMHI Länk till annan webbplats.

Energistatistik, LEKS (länsstyrelsernas Energi- och klimatsamordning) Länk till annan webbplats.

Energistatistik för Stockholms län

Länsstyrelsen kvalitetsgranskar och kompletterar energistatistiken från Statistikmyndigheten, sammanställer den i energibalanser och presenterar den i Sankey-diagram. Du hittar statistiken på LEKS webbplats.

Energistatistik, LEKS (länsstyrelsernas Energi- och klimatsamordning Länk till annan webbplats.

Kommunal och regionalt energistatistik, Statistikmyndigheten Länk till annan webbplats.

Plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon. Planen ska ge kunskap om nuläge och vägledning kring hur etablering av publik infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon bör ske i Stockholms län fram till 2030 för att följande beslutade klimatmål ska kunna nås:

 • Till år 2030 ska utsläppen av växthusgaser från transporter vara minst 70 procent lägre än år 2010.

För att öka andelen fordon som drivs av till exempel el, biogas, etanol eller biodiesel är det viktigt få på plats en välutbyggd infrastruktur av publika tanknings- och laddningsmöjligheter. Det är också angeläget att större delen av infrastrukturen för elfordon och förnybara drivmedel kommer på plats inom de närmaste fem åren för att kunna nå utsläppsmålet inom transportsektorn till 2030.

Prognoser och antaganden som ligger till grund för planen kan ändras snabbt på grund av till exempel teknik- och marknadsutveckling eller ny lagstiftning. Planen ska därför vara ett levande dokument som används i det aktiva arbetet och kontinuerligt följs upp och utvecklas. I regleringsbrevet för år 2020 fick länsstyrelserna i uppdrag att genomföra planen.

Plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon Länk till annan webbplats.

Projekt

För att stärka det regionala klimat- och energiarbetet är Länsstyrelsen Stockholm involverade i olika projekt. Syftet med projekten är att öka genomförandet av den regionala klimat- och energistrategin och även de nationella ambitioner som regeringen har på klimat- och energiområdet.

Projektet EKLIPS – Energi och KLImat i fysisk Planering genom lokal och regional Samverkan drevs under perioden november 2018 till och med oktober 2020. Projektet finansierades av Energimyndigheten och genomfördes inom ramen för programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling. Projektet var ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen Stockholm och KTH där Länsstyrelsen var projektägare.

Den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg som kan bidra till att flera klimat- och energimål kan uppfyllas på både kort och lång sikt. Projektet syftade till att lyfta fram betydelsen av att införliva klimat- och energifrågorna i det dagliga planeringsarbetet samt tydliggöra hur klimat- och energifrågorna kan integreras i den fysiska planeringen.

Syftet med projektet var att stödja länets kommuner i arbetet med att väga in klimat- och energifrågorna i den fysiska planeringen på såväl kommunal som regional nivå. Projektet möjliggjorde för deltagande kommuner att arbeta med klimat- och energifrågorna såväl tvärsektoriellt som mellankommunalt och med både lokala beslutsfattare och berörda externa aktörer.

Effektmål

Den institutionella kapaciteten och kunskapen hos de deltagande kommunerna och regionala aktörerna i Stockholms län har stärkts och kunskapen tillämpas när det gäller att integrera klimat- och energifrågor i fysisk planering.

Projektmål

 • Samtliga kommuner i Stockholms län samt andra regionala aktörer deltar i projektet och upplever att de fått ökad kunskap om hur klimat- och energifrågor kan integreras i fysisk planering.
 • När projektet avslutats ska kunskapen om hur klimat- och energifrågorna kan integreras i den fysiska planeringen ha nått ut till inte bara de 26 kommunernas tjänstemän och politiker, utan även till regionala aktörer.
 • Samtliga kommuner ska ha deltagit i aktiviteter som workshops eller andra aktiviteter som anordnas inom projektet.

Fossilfritt 2030 är ett storregionalt samverkansprojekt som syftar till att på bred front växla upp pågående arbete och initiera nya åtgärder som leder till en snabbare omställning till fossilfria transporter inom länets kommuner. Projektet finansierades av den Europeiska regionala utvecklingsfonden och pågick 2020-2022.

Projektaktiviteterna bestod av en kombination av skräddarsytt stöd till varje projektdeltagare samt gemensamma insatser. Insatserna i projektet var uppdelade på två delområden – fordon, drivmedel och infrastruktur samt hållbart resande.

Biodriv Öst ledde projektet tillsammans med Miljöförvaltningen på Stockholms stad, Energi- och klimatrådgivningen och Energikontoret på StorSthlm. Region Stockholm samt Länsstyrelsen Stockholm var stödjande parter. Tillsammans med Stockholms stad deltog 12 kommuner i länet.

Utöver Stockholms län så pågick projektet Fossilfritt 2030 pågår i fem andra län i östra mellansverige: Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland och Östergötlands län.

Webbplatsen Fossilfritt 2030 Länk till annan webbplats.

Vägledningar och stöd

Länsstyrelsens energi- och klimatsamordning, LEKS, driver flera utvecklingsprojekt inom energi och klimat. Inom projekten har vi tagit fram olika vägledningar och handläggarstöd, som kan hjälpa dig som arbetar med energi- och klimatfrågor inom till exempel miljöprövning, energitillsyn, översiktsplanering och jordbruk.

Här inkluderas även andra vägledningar och stöd som länsstyrelserna har tagit fram själva eller tillsammans med andra myndigheter/aktörer.

Visste du att industrin står för närmare 40 procent av Sveriges energianvändning? Det innebär att energitillsynen i miljöfarlig verksamhet har en viktig del i hur vi ska uppnå nationella miljömål. För att hjälpa dig som tillsynshandläggare har Länsstyrelsen tagit fram ett handläggarstöd för energitillsyn av miljöfarlig verksamhet.

Handläggarstöd vid energitillsyn Pdf, 820.4 kB.

Handläggarstödet innehåller:

 • information om lagar inom området
 • råd för att planera, genomföra och utvärdera ett tillsynsbesök
 • grundläggande fakta om energi
 • konkreta exempel på bland annat kontrollfrågor vid tillsynsbesök.

Handläggarstödet vänder sig till:

 • Länsstyrelsens handläggare inom tillsyn och tillsynsvägledning
 • kommunernas handläggare inom tillsyn
 • verksamhetsutövare.

Upphandlar du kurser i sparsam körning för jordbruk? För att kurser i sparsam körning ska spara både pengar och klimat behöver de uppfylla vissa minimumkrav. Här kan du ta del av riktlinjer för att veta vilka kvalitetskrav du ska ställa på kurserna. Underlaget består av en rapport och en broschyr som sammanfattar riktlinjerna.

Broschyr: Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk Länk till annan webbplats.

Rapport: Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk Länk till annan webbplats.

Broschyren innehåller:

 • riktlinjer för allmänna krav
 • riktlinjer för krav på innehåll och utförande
 • exempel på kursupplägg.

Underlaget vänder sig till:

 • upphandlare av kurser i sparsam körning
 • andra som kommer i kontakt med sparsam körning för jordbruk.

Miljöprövningar är ett utmärkt tillfälle för att arbeta med energifrågor. Om vi får in energiaspekten redan i samrådsfasen kan företagens redovisningar av energianvändningen bli mer detaljerade. Det gäller både i ansökan och i miljökonsekvensbeskrivningen.

Länsstyrelsen har tagit fram en vägledning till hur energiaspekten kan inkluderas i miljöprövningar – hela vägen från samråd till beslut. Det leder förhoppningsvis till ökad energihushållning och energieffektivare verksamheter.

Vägledning – energi i miljöprövningar Länk till annan webbplats.

Vägledningen innehåller:

 • en genomgång av krav och bestämmelser för energiaspekter
 • förslag på energiaspekter som kan ingå i miljöprövningar
 • checklistor för energiaspekter
 • förslag på energivillkor.

Vägledningen vänder sig till:

 • verksamhetsutövare
 • länsstyrelser i samrådsfasen
 • miljöprövningsdelegationer.

Hållbar översiktsplanering handlar om att ta hänsyn till energi- och klimatfrågor redan i översiktsplaner och detaljplaner. Här har du som arbetar som planhandläggare en viktig roll, och Länsstyrelsen har därför sammanställt en vägledning som du kan använda när du granskar, reviderar eller tar fram nya översiktsplaner. Det finns även en checklista, framtagen av Länsstyrelsen i Hallands län, som kan hjälpa dig att få in energi- och klimataspekten i både översiktsplaner och detaljplaner.

Planera för hållbarhet – energiaspekter i fysisk planering Länk till annan webbplats.

Checklista för begränsad klimatpåverkan i den fysiska planeringen, pdf Länk till annan webbplats.

Underlaget innehåller:

 • information om vad som bör ingå i olika typer av översiktsplaner
 • checklista för energi- och klimatfrågor i översiktsplaner och detaljplaner.

Underlaget vänder sig till:

 • Länsstyrelsens handläggare för översiktsplaner och detaljplaner
 • kommunernas handläggare för översiktsplaner och detaljplaner.

Alla verksamhetsutövare har en skyldighet att hushålla med el. För att förenkla för företag och andra verksamheter som vill bli mer energieffektiva har Länsstyrelserna i samarbete ned Energimyndigheten tagit fram en rad hjälpmedel inom projekten Nätverk för energieffektivisering och Incitament för energieffektivisering. På Energimyndighetens webbplats finns dessa stöd samlade:

Guide för energieffektiva företag, Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Metodstöd för energieffektivisering, Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Vägledning kring energitillsyn till verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter, Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen arbetar med energieffektivisering inom bland annat det övergripande klimatarbetet och inom tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Effektiv energianvändning bidrar positivt till flera nationella miljömål och är en viktig del i arbetet med Agenda 2030.

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet om samhällsbyggnad och miljö

Arkiv för nyhetsbrevet om samhällsbyggnad och miljö

Kontakt

Enheten för klimat och risk

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss