Snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Vattenförsörjning och hantering av torka

På den här sidan samlar vi information om vattenförsörjning, vattenbrist, vad som gäller för lantbruk och djurhållning vid torka samt vid eventuellt eldningsförbud.

Vattenförsörjning

Cirka 95 procent av länets befolkning får sitt vatten från Mälaren. Där är det ingen risk att vattentäkten sinar. Däremot är kapaciteten i vattenverk och ledningar begränsad och kan i kombination med hög efterfrågan leda till brist på vatten.

Det är kommunerna som ansvarar för den allmänna vattenförsörjningen. Finns behov att spara på den kommunala vattenförsörjningen kan kommunen utfärda bevattningsförbud.

Så kan du kan spara vatten (Norrvatten) Länk till annan webbplats.

Tips för hållbar vattenanvändning (Stockholm vatten och avfall) Länk till annan webbplats.

Livsmedelsverkets handbok om hur kommuner kan klimatanpassa dricksvattenproduktionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regional vattenförsörjningsplan

En fungerande vattenförsörjning är en förutsättning både för att trygga länets robusthet och för regionens utveckling. Den regionala vattenförsörjningsplanen ger länets berörda aktörer en gemensam riktning, mål och åtgärder för att vi tillsammans ska uppnå en långsiktig och hållbar vattenförsörjning.

Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län Länk till annan webbplats.

Grundvattennivåer

Grundvattenmagasin kan delas in i stora och små magasin. De stora magasinen fylls och töms långsamt och har de senaste åren haft ett underskott på vatten. De små magasin töms snabbt, men fylls också på snabbt igen.

Gemensamt för alla magasin är att nivåerna sjunker under våren och sommaren trots att det regnar mycket. Det beror på att växter tar upp vatten som sedan avdunstar från bladen under växtsäsongen. Magasinen fylls normalt på först under hösten när växtperioden avtar. För att påfyllning ska ske krävs det att det regnar normalt under höst, vinter och vårvinter.

Mer om aktuella grundvattennivåer hos Sveriges geologiska undersökning (SGU) Länk till annan webbplats.

Information om risk för vattenbrist, som tas fram av SMHI och SGU Länk till annan webbplats.

Egen brunn

Låga grundvattennivåer påverkar framför allt invånare med enskild vattenförsörjning. Vid torka och akut vattenbrist är det viktigt att vara försiktig med vattenuttagen, särskilt i skärgården. Men i princip hela Stockholms län ligger under högsta kustlinjen och har risk för saltvatteninträngning från relikt saltvatten, det vill säga gammalt saltvatten från tiden då platsen var täckt av salt hav. Om saltvatten kommer in i en grundvattentäkt är vattnet otjänligt som dricksvatten lång tid.

Du kan själv införskaffa en så kallad konduktivitetsmätare, som mäter vattnets ledningsförmåga och därmed också den indirekta salthalten. Mäter du över året kan du upptäcka om ledningsförmågan ökar i samband med torka och om salt grundvatten tränger upp i brunnen.

Fastighetsägaren har ansvar för vattnets kvalitet och kvantitet i egen brunn. Om brunnen sinar kan kommunen informera om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Begränsningar i vattenanvändning

Viss verksamhet sköter sin vattenförsörjning genom att ta vatten från sjöar, vattendrag, våtmarker och grundvatten. Länsstyrelsen utövar tillsyn över vattenverksamhet, där vattenuttag ingår. Ofta krävs att du ansöker om tillstånd eller anmäler vattenverksamhet.

Vi kan inom ramen för miljöbalken också ställa krav på, förbjuda eller ge rekommendationer om att inte ta ut vatten med anledning av låga vattenflöden. En anledning till sådana rekommendationer är att det i sjöar och vattendrag lever fiskar, groddjur, insekter och växter som är beroende av att det finns tillräckligt med vatten.

Mer om vattenverksamhet och vilka regler som gäller

Lantbruk och djurhållning

Vattenbrist och torka kan drabba lantbruksföretag och djurhållare hårt. Om det finns risk att din brunn sinar är det bra att tidigt fundera på alternativ vattenförsörjning. Har du frågor om vattenförsörjning till lantbruksdjur vänd dig i första hand till din kommun.

I vissa situationer kan det bli aktuellt med vattenuttag från sjöar och vattendrag. För uttag av vatten till lantbrukets djur behövs vanligtvis inget tillstånd eftersom de omfattas av undantag i miljöbalken. Däremot är det viktigt att försäkra sig om att vattenuttaget inte skadar miljön eller någon annans möjlighet till uttag. Finns risk för skada ska tillstånd sökas, vilket beskrivs under stycket ”Begränsningar i vattenanvändning” (se ovan).

Beroende på djurslag och produktionstyp kan vatten från sjöar och vattendrag fungera som alternativ om vattnet i brunnen inte räcker till, men var uppmärksam på om bytet av vattenkälla påverkar djurbesättningens hälsa. Ytvatten kan vara kontaminerat med både smittämnen och kemiska ämnen, därför är det viktigt att redan i förväg undersöka om det tilltänkta ytvattnet kan utgöra en lämplig vattenkälla eller om planering för andra alternativ behövs.

Djurens behov av vatten och krav på kvaliteten varierar mellan djurslag, vad djuren äter, allmänkondition, aktivitetsnivå, produktion och så vidare. Det är du som djurägare och livsmedelsproducent som är skyldig att se till att vattnet är av tillräckligt god kvalitet så att det inte drabbar djuren eller livsmedelssäkerheten negativt.

Råd, tips och nyheter om torka på LRF:s webbplats Länk till annan webbplats.

Ladda ner broschyren "Vatten till husdjur" från Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Foderbrist och betesförmedling

Om tillväxten av spannmål, grovfoder och halm blir begränsad på grund av torka har Länsstyrelsen beredskap att gå ut med information om att vi inte fattar beslut om avdrag på utbetalningarna för att skörda skyddszoner och trädor i områden med kompensationsstöd. Vi kan även fatta sådana beslut för enskilda lantbrukare i de fall torkan är ett problem mer lokalt och inte i hela länet.

Använd gärna vår betesförmedling för att få tillgång till mer betesmark och förebygga foderbrist. Förmedlingen är kostnadsfri och sammanför djurägare i behov av betesmarker med markägare som har betesmarker men saknar betesdjur.

Länsstyrelsen Stockholms betesförmedling

Påverkan på jordbrukarstöd

Om du som lantbrukare med jordbrukarstöd har svårt att sköta ett åtagande fullt ut på grund av en extremtorka kan det bli möjligt att minska ett åtagande utan konsekvenser. Extremtorka är inte något du själv rår över och minskningen leder därför inte till återkrav. Kontakta oss på Länsstyrelsens enhet för lantbruk om du har problem som gör det svårt att sköta ett åtagande. E-post: lantbruk.stockholm@lansstyrelsen.se.

Om torka och brist på foder på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen samverkar och stöttar

Vid samhällsstörningar och kriser, till exempel vid vattenbrist, stödjer Länsstyrelsen kommuner och berörda aktörer i deras arbete att hantera situationen. Det sker inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen (SSR), som leds av Länsstyrelsen och där länets alla kommuner samt andra samhällsaktörer medverkar. Behov av stöd och liknande undersöks i samband med SSR:s veckovisa samverkanskonferenser.

Om Samverkan Stockholmsregionen och Länsstyrelsens krisberedskap

Eldningsförbud

Länsstyrelsen kan fatta beslut om eldningsförbud med hänsyn till att det är torrt och råder brandrisk i skog och mark. Beslutet, som är juridiskt bindande, fattas i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognosunderlag. När Länsstyrelsen fattar beslut om, eller upphäver, ett eldningsförbud informerar vi alltid om det på vår webbplats och genom att skicka pressmeddelande till media.

Observera att även kommunerna kan besluta om lokala eldningsförbud. Läs mer på respektive kommuns webbplats för sådan information.

Om eldningsförbud

Elda säkert i naturen

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm