Risk för gräsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rich Waters – ett samarbete för våra gemensamma vatten

LIFE IP Rich Waters-projektet ger oss möjligheten att öka takten på vattenvårdande åtgärder vilket är ett fantastiskt roligt besked för svensk vattenvård. Tillgång till rent dricksvatten och friska, livskraftiga sjöar och vattendrag är en förutsättning för att människor, djur och växter ska kunna leva och må bra. Våra vatten är en oumbärlig resurs och en källa till nytta, nöje och rekreation.

Projektet ger oss möjlighet att på ett målinriktat och samordnat sätt ge bättre förutsättningar att nå önskade miljömål. Länsstyrelsen i Stockholm är en av 34 medverkande partners i projektet.

Bättre vattenkvalitet och utveckling av metoder

Målet är att genomföra konkreta åtgärder i vatten, utveckla samverkan och lärande för att göra åtgärdsarbetet effektivare. Projektet, som är uppdelat i 20 delprojekt, ska bland annat leda till att mängden näringsämnen och föroreningar som når sjöar och vattendrag minskar. Projektet ska också arbeta med att stötta och utveckla kommunal och regional vattenplanering samt driva på arbetet med att skapa fler åtgärdsinriktade projekt, gärna med finansiering från EU.

Ny teknik och innovationer är viktiga delar i projektet. Det övergripande målet är att nå god vattenstatus i distriktets sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten.

Projektet startade 2017 och ska pågå i 7,5 år.

Projektet ska bidra till genomförande av åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt. Ett stort engagemang kommer att krävas eftersom projektet involverar representanter från myndigheter, kommuner, universitet, vattenvårdsförbund, företag och organisationer på nationell, regional och lokal nivå. Projektet initierades som ett resultat i den alltför låga åtgärdstakt vi har i Sverige idag för att möta kraven enligt vattenförvaltningsförordningen. Länsstyrelsen i Västmanland koordinerar projektet i egenskap av vattenmyndighet.

Åtgärdsprogram 2022–2027 Norra Östersjöns vattendistrikt, Vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Stockholms engagemang i Rich Waters

Några exempel på aktiviteter som ska genomföras av Länsstyrelsen i Stockholm under projekttiden:

  • Ge stöd till kommuner i vattenplaneringsfrågor.
  • Identifiera översvämningsytor, identifiera ekosystemtjänster samt bedöma hur de påverkas i ett förändrat klimat kring Bällstaån.
  • Utveckla arbetssätt för att skapa gårdsvisa vattenplaner med syfte att minska gårdars påverkan på vattenkvaliteten och samtidigt ge möjligheter att utveckla verksamheten.
  • Ta fram och tillämpa ett verktyg för att hitta sjöar och kustvatten med onaturligt hög fosforbelastning från sjöbotten samt ge exempel på kostnadseffektiva åtgärder mot interngödning i sjöar.
  • Delta i fullskalig sjörestaurering av sjön Norrviken i Sollentuna och Upplands-Väsby kommuner.
  • Arbeta med dataunderlag och prioritera åtgärder som främjar fri rörlighet i våra vattendrag.
  • Öka kunskapen om miljögifter i våra vatten genom miljögiftsövervakning.

Handbok för strategisk kommunal vattenplanering

Länsstyrelsen i Stockholm har arbetat fram en handbok för strategisk kommunal vattenplanering i samverkan med olika aktörer. Arbetet är en del av Rich Waters-projektet och ska ge stöd i kommunal vattenplanering.

Handbok för strategisk kommunal vattenplanering, Rich Waters Länk till annan webbplats.

Handboken beskriver en arbetsmodell med exempel på hur kommuner kan strukturera sitt vattenarbete för en mer sammanhållen planering. Arbetsmodellen ska underlätta för genomförande av åtgärder och skapa mer resurseffektiva organisationer samt samverkan för bättre vatten. Handboken bygger på erfarenheter och lärdomar från olika kommuner. Målgruppen är i huvudsak tjänstepersoner så som chefer och samordnare som jobbar med vattenfrågor inom kommunen. Handboken är den första produkten ur Rich Waters delprojekt om stöd i kommunal vattenplanering.

Strategisk kommunal vattenplanering, vattenplanering.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Asta Gulijeva

Projektledare

Enheten för miljöanalys

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss