Rich Waters – ett samarbete för våra gemensamma vatten

Tillgång till rent dricksvatten och friska, livskraftiga sjöar och vattendrag är en förutsättning för att människor, djur och växter ska kunna leva och må bra. Våra vatten är en oumbärlig resurs och en källa till nytta, nöje och rekreation. LIFE IP Rich Waters-projektet gav oss möjligheten att öka takten på vattenvårdande åtgärder vilket varit ett fantastiskt roligt besked för svensk vattenvård.

Projektet har även gett oss möjlighet att på ett målinriktat och samordnat sätt ge bättre förutsättningar att nå önskade miljömål. Länsstyrelsen Stockholm är en av 34 medverkande partners i projektet.

Bättre vattenkvalitet och utveckling av metoder

Målet var att genomföra konkreta åtgärder i vatten, utveckla samverkan och lärande för att göra åtgärdsarbetet effektivare. Projektet, som blev uppdelat i 20 delprojekt, har bland annat lett till att mängden näringsämnen och föroreningar som når sjöar och vattendrag minskat. Projektet har också arbetat med att stötta och utveckla kommunal och regional vattenplanering samt att driva på arbetet med att skapa fler åtgärdsinriktade projekt, gärna med finansiering från EU.

Ny teknik och innovationer är viktiga delar i projektet. Det övergripande målet är att nå god vattenstatus i distriktets sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten.

Projektet startade 2017 och avslutades 2024.

Projektet har bidragit till genomförande av åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt. Ett stort engagemang har krävts eftersom projektet involverat representanter från myndigheter, kommuner, universitet, vattenvårdsförbund, företag och organisationer på nationell, regional och lokal nivå. Projektet initierades som ett resultat av den alltför låga åtgärdstakt vi har i Sverige i dag för att möta kraven enligt vattenförvaltningsförordningen. Länsstyrelsen Västmanland koordinerade projektet i egenskap av vattenmyndighet.

Åtgärdsprogram 2022–2027 Norra Östersjöns vattendistrikt, Vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Stockholms engagemang i Rich Waters

Några exempel på aktiviteter som genomförts av Länsstyrelsen Stockholm under projekttiden:

  • Stöd till kommuner i vattenplaneringsfrågor.
  • Identifiering av översvämningsytor och ekosystemtjänster samt bedömning av hur de påverkas i ett förändrat klimat kring Bällstaån.
  • Utveckling av arbetssätt för att skapa gårdsvisa vattenplaner med syfte att minska gårdars påverkan på vattenkvaliteten och samtidigt ge möjligheter att utveckla verksamheten.
  • Framtagning och tillämpning av ett verktyg för att hitta sjöar och kustvatten med onaturligt hög fosforbelastning från sjöbotten samt exempel på kostnadseffektiva åtgärder mot interngödning i sjöar.
  • Deltagande i fullskalig sjörestaurering av sjön Norrviken i Sollentuna och Upplands-Väsby kommuner.
  • Arbete med dataunderlag och prioritering av åtgärder som främjar fri rörlighet i våra vattendrag.
  • Öka kunskapen om miljögifter i våra vatten genom miljögiftsövervakning.

Handbok för strategisk kommunal vattenplanering

Länsstyrelsen Stockholm har arbetat fram en handbok för strategisk kommunal vattenplanering i samverkan med olika aktörer. Arbetet var en del av Rich Waters-projektet och ger stöd i kommunal vattenplanering.

Handbok för strategisk kommunal vattenplanering, Rich Waters Länk till annan webbplats.

Handboken beskriver en arbetsmodell med exempel på hur kommuner kan strukturera sitt vattenarbete för en mer sammanhållen planering. Arbetsmodellen ska underlätta för genomförande av åtgärder och skapa mer resurseffektiva organisationer samt samverkan för bättre vatten. Handboken bygger på erfarenheter och lärdomar från olika kommuner. Målgruppen är i huvudsak tjänstepersoner så som chefer och samordnare som jobbar med vattenfrågor inom kommunen. Handboken är den första produkten ur Rich Waters delprojekt om stöd i kommunal vattenplanering.

Strategisk kommunal vattenplanering, vattenplanering.se Länk till annan webbplats.

Gårdsvisa vattenvårdsplaner

Länsstyrelserna i Stockholms, Södermanland, Uppsala, Västmanlands och Örebro län har tagit fram en metod för rådgivning om åtgärder för bättre vattenkvalitet på gårdsnivå. Metoden innebär att enskilda lantbrukare och hästhållare får stöd av rådgivare att identifiera lämpliga åtgärder för att minska fosfor- och kväveutsläppen till sjöar, vattendrag och kustvikar. De har också fått information om vilka bidrag som kan sökas och fortsatt stöd för att genomföra åtgärderna. Den gårdsvisa vattenvårdsplanen utgår från lantbrukarens/hästhållarens perspektiv och hjälper honom eller henne att prioritera vilka insatser som ger störst effekt i förhållande till kostnaden.

Under projektets gång utvecklades även en metod för ett avrinningsområde, där lantbrukare kan gå samman och ta ett större grepp kring ett gemensamt vatten.

Vattenvårdsplan för ett avrinningsområde Länk till annan webbplats.

Hästhållning skiljer sig på många sätt från ett traditionellt lantbruk. Därför har projektet tagit fram en specifik metod för vattenvårdsplanering på hästgårdar och ett exempel på hur en vattenvårdsplan för en hästgård kan se ut.

Vattenvårdsplan för hästgårdar Länk till annan webbplats.

Vattenvårdsplan för hästgårdar – exempel Länk till annan webbplats.

Metoderna kan användas av rådgivare anlitade av lantbrukare och hästhållare som ett första steg och underlag för ansökan om tillstånd och medel för åtgärder. Även konsulter, kommuner och vattenråd kan använda metoden i sitt arbete.

Inom projektet har en film tagits fram för att visa hur vattenvårdsplanering på gårdsnivå kan gå till.

I filmen får vi följa rådgivaren Line Strand under ett besök hos fårbonden Tomas Olsson på Norrby gård i Kungsör Länk till annan webbplats.

Kontakt

Asta Gulijeva

Projektledare

Enheten för miljöanalys

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss