Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Miljöövervakning

Länsstyrelsen är med och övervakar miljön i Sverige. Vi studerar bland annat regionala miljöfrågor som är viktiga i länet just nu.

Länsstyrelsen övervakar länets miljö

Att undersöka och följa tillståndet i miljön över tid är en viktig del av Länsstyrelsens miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen, för att upptäcka nya hot mot miljön och för att fungera som referensmaterial för andra typer av miljöstudier.

Det är Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten som är huvudansvariga för miljöövervakningen i Sverige. En del av miljöövervakningen i länet gör Länsstyrelsen på uppdrag av dessa myndigheter. Ibland gör vi detta genom samverkan, där Länsstyrelsen förtätar de nationella undersökningarna, i tid eller i rum.

En del av miljöövervakningen i länet gör vi för att särskilt studera regionala miljöfrågor. Vi väljer att undersöka de frågor som är viktiga just i vårt län.

Alla länsstyrelser har ett program för sin miljöövervakning som gäller åren 2021–2026.

I vissa områden samarbetar länen. Webbplatsen Regional miljöövervakning beskriver arbetet.

Webbplatsen Regional miljöövervakning Länk till annan webbplats.

Nationella datavärdar

Vi rapporterar våra resultat från miljöövervakningen till de så kallade nationella datavärdarna. I och med detta blir data från miljöövervakningen i hela Sverige tillgängliga för alla som är intresserade.

Miljöövervakningsdata, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Miljöövervakning, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Program för regional miljöövervakning

Den regionala miljöövervakningen innebär att vi tar temperaturen på miljötillståndet i länet genom att beskriva tillstånd, trender, processer och effekter i miljön. Miljöövervakningen är en integrerad del av miljöarbetet och ger underlag för att bedöma om vi kan uppnå miljömålen för Stockholms län. Miljöövervakning är också ett viktigt underlag för arbetet med vattenförvaltning och havsmiljöåtgärder, samt för handläggning av ärenden enligt miljöbalken och plan- och bygglagen.

Länsstyrelsen övervakar många olika aspekter av länets miljö, till exempel föroreningar och miljögifter i luft, mark och vatten, vattenkvalitet i grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten, förändringar i landskapet och livsmiljöer, fiskbestånd i skärgården, samt fåglar i Mälaren.

Program för regional miljöövervakning i Stockholms län 2021-2026 Länk till annan webbplats. 

Resultat från miljöövervakning i Stockholms län

Webbplatsen Regional övervakning – Länsstyrelsernas information om gemensamma miljöövervakningsprogram Länk till annan webbplats.

Områden för den regionala miljöövervakningen i Stockholms län

Syftet med den regionala miljöövervakningen av luft är att kvantifiera och undersöka hur luftkvaliteten av svavel- och kvävekomponenter, marknära ozon och partiklar samt nedfallet av försurande och övergödande ämnen varierar över länet och med tiden.

Nedfall av försurande och gödande ämnen (Krondroppsnätet)

Nedfallet av försurande och övergödande ämnen från luft till skog bidrar till miljöproblem såsom kraftigt försurade skogsområden, kväveupplagring i skogsmark och långsiktig försurning av grund- och ytvatten. Tillsammans med andra länsstyrelser bedrivs mätningar inom Krondroppsnätet som IVL Svenska Miljöinstitutet samordnar. Krondroppsnätet innefattar mätningar av nedfall till skog, nedfall på öppet fält, torrdeposition med strängprovtagare, markvattenkemi och lufthalter. Mätningarna fångar upp regionala skillnader och följer skogsekosystemens utveckling över tid.

Krondroppsnätets webbplats, Svenska miljöinstitutet Länk till annan webbplats.

Nedfall av luftföroreningar och markvattenkvalitet i skog, Regional miljöövervakning Länk till annan webbplats.

Metaller och kvävehalt i mossa

Metaller i mossa är en rikstäckande undersökning som genomförs var femte år sedan 1970 med syfte att beskriva fördelningen av tungmetallnedfallet över Sverige. Länsstyrelsen har förtätat den nationella undersökningen sedan 1990 för att ge en aktuell bild av tungmetall-belastning och kvävenedfall i bakgrundsmiljö i länet. Målet är att följa utvecklingen över tid och höja den regionala kunskapen om förhållandet i länet.

Rapport: Väggmossan avslöjar spridningen av metaller Länk till annan webbplats.

Metaller och kväve i mossa Stockholms län 2020, Svenska Miljöinstitutet Länk till annan webbplats.

Marknära ozon

Marknära ozon har skadliga effekter på både människors hälsa och på vegetation. Syftet med delprogrammet Marknära ozon är att ge en detaljerad och heltäckande bild av ozonbelastningen i bakgrundsmiljö i Stockholms län.

Webbplats Ozonmätnätet Länk till annan webbplats.

Marknära ozon, Regional miljöövervakning Länk till annan webbplats.

Den nationella kustfågelinventeringen som finansieras av Naturvårdsverket är ett projekt som syftar till att få statistiskt hållbara trenddata för våra vanliga kustfågelarter. Inför inventeringen har 200 stycken 2 x 2-km-rutor lagts ut i Sveriges skärgård där alla kustfåglar inventeras vid ett tillfälle under perioden 20 maj–5 juni.

Då rutorna lagts ut i proportion hur stor areal skärgård som finns i respektive län så har så mycket som 50 stycken rutor lagts ut i Stockholms län. Det gör att projektet även kommer att ge tillförlitliga data på regional nivå. Vissa öar landstigs, vilka bestäms vid första inventeringstillfället, som var 2015. Länsstyrelsen är koordinator för inventeringen.

För att få ökad kännedom om andfåglars, särskilt ejders reproduktion görs vissa år inom projektets ram ytterligare fågelinventeringar någon gång i början av juli. Dessa inventeringar utförs så att inga tillträdesförbud blir aktuella.

Svensk fågeltaxering Länk till annan webbplats.

Tillträde till fågel- och sälskyddsområden för kustfågelinventering i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att ge Svensk Fågeltaxering vid Lunds universitet dispens för tillträde till följande djurskyddsområden med beträdnadsförbud i syfte att inventera kustfågel. Dispensen gäller för ett inventeringstillfälle årligen i respektive område under perioden 20 maj till 5 juni till och med år 2026.

  • Lygne/Lygna och Trässkär i Norrtälje kommun
  • Själberget och Torrmulen (Sävlingarna) i Värmdö kommun
  • Fjäderholmarna, Mödomen och Fågelgrundet samt Rönnkläpparna i Haninge kommun
  • Gunnarsstenarna i Nynäshamns kommun
  • Nåttaröfladen i Haninge kommun.

Ansökan om tillträde till fågel- och sälskyddsområden i Stockholms län Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Trendsjöar

Syftet med delprogrammet trendsjöar är att långsiktigt följa vattenkvaliteten och dess effekter på djur och växter i fyra sjöar i länet; Garnsviken, Norrviken och Orlången (tidigare även Turingen). De parametrar som undersöks är vattenkemi, makrofyter, växtplankton, djurplankton, bottenfauna, fisk, påväxtalger och miljögiftsprovbankning. Mer om metoden och mätvariabler finns i den beskrivningen av det regionala miljöövervakningsprogrammet.

Delprogrammet utförs i samverkan med Tyresåns vattenvårdsförbund, Oxundaåns och Åkerströmmens vattensamverkan samt Länsstyrelsen i Stockholm. I Stockholms län övervakas även Stora Envättern, Fysingen, Tärnan, Yngern, Stensjön, Långsjön, Trehörningen och Årsjön inom det nationella programmet. Mer om sjöarnas status hittar du på webbplatsen VISS – Vatteninformationssystem Sverige.

Trendsjöar, VISS Länk till annan webbplats.

Trendvattendrag

Delprogrammet trendvattendrag fyller ett liknande syfte som delprogrammet för trendsjöar. De vattendrag som övervakas är Märstaån, Oxundaån, Bällstaån, Tyresån och Åvaån. Det sker i samverkan med Tyresåns vattenvårdsförbund, Bällstaåns vattensamverkan, Märstaåns vattensamverkan, Stiftelsen Tyrestaskogen samt Oxundaåns vattensamverkan. De parametrar som undersöks är vattenkemi, bottenfauna, påväxt i rinnande vatten samt övervakning av fisk. Detta ger också underlag för att bedöma transporten av näringsämnen till Östersjön från länet, samt en uppskattning av öringsbestånden regionalt. Mer om vattendragens status hittar du på webbplatsen VISS – Vatteninformationssystem Sverige.

Trendvattendrag, VISS Länk till annan webbplats.

Extensiv kartering av sjöar

Delprogrammet extensiv kartering av sjöar ska främst bidra med kunskap om den ekologiska statusen i de provtagna sjöarna. Det kompletterar de lokala provtagningarna av kommunerna så att det finns en heltäckande bild av vattenstatusen i länet. Delprogrammet drivs i samverkan med länsstyrelserna i Södermanland och Uppsala, samt Tyresåns vattenvårdsförbund. Parametrar som mäts inom delprogramområdet kan variera, men innefattar bl.a. makrofyter, växtplankton, förorenande ämnen, näringsämnen samt andra allmänna förhållanden. För mer ingående information om parametrar och undersökningstyper, läs i beskrivningen av det regionala miljöövervakningsprogrammet.

Regionalt miljöövervakningsprogram för Stockholms län 2021–2026 Länk till annan webbplats.

Extensiv kartering av vattendrag

Syftet med delprogrammet extensiv kartering av vattendrag är att beskriva tillståndet och utvecklingen i vattendrag med hänsyn till övergödning och fysisk påverkan. Länsstyrelsen i Stockholms län har beslutat att prioritera mätningarna av fisk samt kiselalger.

Förändring av miljöövervakning av sjöar och vattendrag

Miljöövervakningen av sjöar och vattendrag är under förändring då övervakningen ska anpassas till det gemensamma delprogrammet vattenkvalitet i sjöar och vattendrag.

Vattenkvalitet i sjöar och vattendrag, basövervakning, Regional miljöövervakning Länk till annan webbplats.

Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk

Flera av de viktiga grundvattenförekomsterna lokalt i länet, samt regionalt, ligger tätortsnära och har hög potentiell föroreningsbelastning. Eftersom grundvatten också rör sig långsamt finns risk för att gamla föroreningar fortfarande kan påverka grundvattenkemin. Programområdet fokuserar på att mäta grundvattenkemin och öka kunskapen om påverkanskällor och dess effekter på grundvattnet.

Delprogrammet har bland annat lett till en vägledning för miljöövervakning av grundvattenkvalitet, som beskriver metoden för övervakningen.

Regional miljöövervakning av grundvatten påverkat av jordbruk och/eller tätort Länk till annan webbplats.

Uppföljning av vattenkvalitet i kommunala och övriga grundvattentäkter

Detta delprogram är ett komplement till delprogrammet Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk, men inkluderar även opåverkade områden och ger en mer heltäckande bild av den regionala grundvattenkvaliteten. Både kemisk och kvantitativ status övervakas.

Fler gemensamma miljöövervakningsprogram

Länsstyrelsen deltar även i de gemensamma miljöövervakningsprogrammen grundvattenkvalitet - regional miljöövervakning och grundvattennivåer.

Grundvattenkvalitet, Regional miljöövervakning Länk till annan webbplats.

Grundvattennivåer, Regional miljöövervakning Länk till annan webbplats.

Fria vattenmassan - Hydrografi, kemi och plankton i havet 

Programmet undersöker miljösituationen i kustzonen, främst med avseende på övergödning, och ger underlag för en regionalt yttäckande statusbedömning av klorofyll, växtplankton och fysikaliska-kemiska förhållanden. Prover tas två gånger per år – en gång i juli och en i augusti. Programmet bedrivs i samarbete med Svealands kustvattenvårdsförbund samt länsstyrelserna i Uppsala och Södermanlands län.

Mjukbottenfauna i kust och hav

Programmet undersöker miljösituationen i kustzonen främst med avseende på övergödning och syrebrist genom att undersöka bottenfaunans sammansättning. Provtagningen syftar också till att upptäcka eventuell förekomst av främmande arter. Programmet är samordnat med den nationella miljöövervakningen.

Kustfisk

Programmet för kustfiskbestånd syftar till att följa upp miljökvalitet och biologisk mångfald i kustvatten. Provfisken bedrivs i två områden i Stockholm, Lagnö och Vaxholm. Prover tas varje år i månadsskiftet augusti-september. Fisket vid Lagnö sker i samarbete med SLU.

Miljöövervakningens programområde kust och hav, Havs- och Vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Miljöövervakningens programområde kust och hav, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för miljöanalys

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss