Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Miljöövervakning

Länsstyrelsen är med och övervakar miljön i Sverige. Vi studerar bland annat regionala miljöfrågor som är viktiga i länet just nu.

Länsstyrelsen övervakar länets miljö

Att undersöka och följa tillståndet i miljön över tid är en viktig del av Länsstyrelsens miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen, för att upptäcka nya hot mot miljön och för att fungera som referensmaterial för andra typer av miljöstudier.

Det är Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten som är huvudansvariga för miljöövervakningen i Sverige. En del av miljöövervakningen i länet gör Länsstyrelsen på uppdrag av dessa myndigheter. Ibland gör vi detta genom samverkan, där Länsstyrelsen förtätar de nationella undersökningarna, i tid eller i rum.

En del av miljöövervakningen i länet gör vi för att särskilt studera regionala miljöfrågor. Vi väljer att undersöka de frågor som är viktiga just i vårt län.

Alla länsstyrelser har ett program för sin miljöövervakning som gäller mellan åren 2021-2026.

Nationella datavärdar

Vi rapporterar våra resultat från miljöövervakningen till de så kallade nationella datavärdarna. I och med detta blir data från miljöövervakningen i hela Sverige tillgängliga för alla som är intresserade.

Miljöövervakningsdata på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Miljöövervakning på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Program för regional miljöövervakning

Den regionala miljöövervakningen innebär att vi tar temperaturen på miljötillståndet i länet genom att beskriva tillstånd, trender, processer och effekter i miljön. Miljöövervakningen är en integrerad del av miljöarbetet och ger underlag för att bedöma om vi kan uppnå miljömålen för Stockholms län. Miljöövervakning är också ett viktigt underlag för arbetet med vattenförvaltning och havsmiljöåtgärder, samt för handläggning av ärenden enligt Miljöbalken och Plan- och bygglagen.

Länsstyrelsen övervakar många olika aspekter av länets miljö, till exempel föroreningar och miljögifter i luft, mark och vatten, vattenkvalitet i grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten, förändringar i landskapet och livsmiljöer, fiskbestånd i skärgården, samt fåglar i Mälaren.

Program för regional miljöövervakning i Stockholms län 2021-2026 Pdf, 5.5 MB. 

Resultat från miljöövervakning i Stockholms län

Den regionala miljöövervakningen i Stockholms län kan indelas i följande områden:

Syftet med den regionala miljöövervakningen av Luft är att kvantifiera och undersöka hur luftkvaliteten av svavel- och kvävekomponenter, marknära ozon och partiklar samt nedfallet av försurande och övergödande ämnen varierar över länet och med tiden.

Nedfall av försurande och gödande ämnen (Krondroppsnätet)

Nedfallet av försurande och övergödande ämnen från luft till skog bidrar till miljöproblem såsom kraftigt försurade skogsområden, kväveupplagring i skogsmark och långsiktig försurning av grund- och ytvatten. Tillsammans med andra länsstyrelser bedrivs mätningar inom Krondroppsnätet som IVL Svenska Miljöinstitutet samordnar. Krondroppsnätet innefattar mätningar av nedfall till skog, nedfall på öppet fält, torrdeposition med strängprovtagare, markvattenkemi och lufthalter. Mätningarna fångar upp regionala skillnader och följer skogsekosystemens utveckling över tid.

Mer information på Krondroppsnätet hemsida. Länk till annan webbplats.

Metaller och kvävehalt i mossa

Metaller i mossa är en rikstäckande undersökning som genomförs var femte år sedan 1970 med syfte att beskriva fördelningen av tungmetallnedfallet över Sverige. Länsstyrelsen har förtätat den nationella undersökningen sedan 1990 för att ge en aktuell bild av tungmetall-belastning och kvävenedfall i bakgrundsmiljö i länet. Målet är att följa utvecklingen över tid och höja den regionala kunskapen om förhållandet i länet.

Väggmossan avslöjar spridningen av metaller Pdf, 3.7 MB.

Marknära ozon

Marknära ozon har skadliga effekter på både människors hälsa och på vegetation. Syftet med delprogrammet Marknära ozon är att ge en detaljerad och heltäckande bild av ozonbelastningen i bakgrundsmiljö i Stockholms län.

Mer information på Ozonmätnätets hemsida. Länk till annan webbplats.

 • Miljötillstånd i skogslandskapet

Länsstyrelsen i Stockholm är med i miljöövervakningen angående gräsmarkernas gröna infrastruktur Länk till annan webbplats. samt småbiotoper i åkerlandskapet Länk till annan webbplats., tillsammans med SLU. Båda dessa program är en del i Remiil, eller regional miljöövervakning i landskapsrutor Länk till annan webbplats.. Övervakningen sker i landskapsrutor om 3x3 km, och Stockholms län har utfört inventering via både flygbildstolkning samt fältinventering för båda programområdena.

Vad övervakar vi?

Gräsmarkernas gröna infrastruktur

Småbiotoper i åkerlandskapet

 • Brukad åkermark (Avgränsas i flygbildstolkningen. Endast kontrollbesök i fält.)
 • Åkermark och tidigare åkermark som är obrukad eller har permanent bete/slåtter
 • Betesmark/äng
 • Strandäng och våtäng
 • Åkerkanter
 • Jordbruksområde (gårds- och åkermarksnära anlagd mark)
 • Extensivt skött gräsklädd mark (t.ex. större åkerholmar, ruderatmark)
 • Åkerholmar
 • Småvatten/märgelgravar
 • Diken
 • Vegetationsremsor
 • Markvägar/brukningsvägar
 • Blommande och bärande träd och buskar
 • Stensubstrat/stenmurar/gropvallar
 • Artrika ängsfragment
 • Allérader och alléträd
 • Skyddsvärda träd

Läs mer

Metodik för regional miljöövervakning av gräsmarker och våtmarker 2015-2020 Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Utveckling av flygbildsmetodik och indikator för åkermarkens arrondering (SLU). Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Miljötillståndet i våtmarker Länk till annan webbplats. övervakas också som en del av Remiil, eller regional miljöövervakning i landskapsrutor Länk till annan webbplats., precis som programområdena rörande jordbruksmark. Även här inventeras landskapsrutor om 3x3 km både via flygbildstolkning och fältinventering. Från 2009-2014 inventerades endast torvbildande våtmarker, men sedan 2015 utökades inventeringen till icke-torvbildande våtmarker också, tillsammans med en noggrannare flygbildstolkning.

Läs mer

Metodik för regional miljöövervakning av gräsmarker och våtmarker 2015-2020. Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Exploatering av havsstränder, sjöstränder och vattendrag

Strandområden är viktiga miljöer för många djur och växter, men de är även attraktiva för bebyggelse och friluftsliv. Det finns därför behov av att följa trender i strändernas exploateringsgrad. Inom miljöövervakningen utförs därför en landstäckande kartering av stränder för kommuner, län och hela landet som följs upp med cirka fem års intervall. Befintliga geologiska data används för att bedöma exploateringsgraden, och de variabler man tittar på är närhet till byggnader, färjeleder samt bil-, cykel-, traktor- och järnvägar.

Metoden finns närmare beskriven i rapporten Exploatering av stränder 2013-2018 från Länsstyrelsen i Norrbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Häckande fåglar

Miljöövervakningen angående häckande fåglar samordnas nationellt. Det regionala programmet innefattar att heltäckande övervaka de så kallade fasta standardrutterna. Det sker i samarbete med Roslagens och Stockholms Ornitologiska förening.

Mer om metoder och resultat på Svensk Fågeltaxerings hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inventeringar av Mälarens fågelfauna startade 2004 som ett led i övervakningen av sjöns miljötillstånd. Resultatet är även ett nödvändigt underlag för en klok förvaltning av Mälaren i frågor som rör friluftsliv, naturskydd och bebyggelseplanering. Miljöövervakningen bedrivs i samarbete mellan Mälarens vattenvårdsförbund och länsstyrelserna i Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län och Västmanlands län. Ett samarbete finns också med regionala aktörer vid Vänern, Vättern och Hjälmaren där likartade inventeringar sker.

 

Skylt fågelskydd

Skylt fågelskydd. Foto: Thomas Pettersson

Vad övervakar vi?

Inventeringen är en heltäckande inventering av sjöfåglar på alla öar/skär i Mälaren med minst två par måsfåglar (eller ett par havstrut) i månadsskiftet maj/juni. Inventeringen sker med båt genom individräkning utan landstigning, se vidare nedan under inventeringsmetod. Dessutom sker en särskild inventering av storskarv i månadsskiftet april/maj. Fågelskärsinventeringen genomförs för närvarande vartannat år medan skarvinventeringen utförs vart tredje år.

Inventeringsmetod

Metoden följer Naturvårdsverkets gällande undersökningstyp

Fåglar på fågelskär i stora sjöar hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Instruktionen omfattar även övriga sjöfågelarter som bebor fågelskär, till exempel andfåglar. Under 2016 togs ett förtydligande fram av undersökningstypen anpassat till respektive sjö. Nedan framgår gällande dokument relevanta för Mälaren inklusive en särskild instruktion för fiskgjuseinventering som togs fram 2005.

Relaterade filer

Handledning för övervakning av fåglar på fågelskär i stora sjöar. Basnivån. Mälaren (558 kB) Pdf, 559 kB.

Handledning för övervakning av fåglar på fågelskär i stora sjöar. Ambitionsnivå 2 och 3. (344 kB) Pdf, 344.4 kB.

Metodbeskrivning för inventering av fåglar i Mälaren. 3. Fiskgjuse (173 kB) Pdf, 173.8 kB.

 För att få veta mer om resultatet av inventeringarna och gjorda utvärdering Resultat från miljöövervakningen i Stockholms län

Den nationella kustfågelinventeringen som finansieras av Naturvårdsverket är ett projekt som syftar till att få statistiskt hållbara trenddata för våra vanliga kustfågelarter. Inför inventeringen har 200 stycken 2 x 2-km-rutor lagts ut i Sveriges skärgård där alla kustfåglar inventeras vid ett tillfälle under perioden 20 maj–5 juni.

Då rutorna lagts ut i proportion hur stor areal skärgård som finns i respektive län så har så mycket som 50 stycken rutor lagts ut i Stockholms län. Det gör att projektet även kommer att ge tillförlitliga data på regional nivå. Vissa öar landstigs, vilka bestäms vid första inventeringstillfället, som var 2015. Länsstyrelsen är koordinator för inventeringen.

För att få ökad kännedom om andfåglars, särskilt ejders reproduktion görs vissa år inom projektets ram ytterligare fågelinventeringar någon gång i början av juli. Dessa inventeringar utförs så att inga tillträdesförbud blir aktuella.

Tillträde till fågel- och sälskyddsområden för kustfågelinventering i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att ge Svensk Fågeltaxering vid Lunds universitet dispens för tillträde till följande djurskyddsområden med beträdnadsförbud i syfte att inventera kustfågel. Dispensen gäller för ett inventeringstillfälle årligen i respektive område under perioden 20 maj till 5 juni till och med år 2026.

 • Lygne/Lygna och Trässkär i Norrtälje kommun
 • Själberget och Torrmulen (Sävlingarna) i Värmdö kommun
 • Fjäderholmarna, Mödomen och Fågelgrundet samt Rönnkläpparna i Haninge kommun
 • Gunnarsstenarna i Nynäshamns kommun
 • Nåttaröfladen i Haninge kommun

Gällande dispens för inventering Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Rapporter och resultat

Nationell resultatrapport för 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trendsjöar

Syftet med delprogrammet är att långsiktigt följa vattenkvaliteten och dess effekter på djur och växter i fyra sjöar i länet; Garnsviken, Norrviken och Orlången (tidigare även Turingen). De parametrar som undersöks är vattenkemi, makrofyter, växtplankton, djurplankton, bottenfauna, fisk, påväxtalger och miljögiftsprovbankning. Mer om metoden och mätvariabler finns i den beskrivningen av det regionala miljöövervakningsprogrammet.

Delprogrammet utförs i samverkan med Tyresåns vattenvårdsförbund, Oxundaåns och Åkerströmmens vattensamverkan samt Länsstyrelsen i Stockholm. I Stockholms län övervakas även Stora Envättern, Fysingen, Tärnan, Yngern, Stensjön, Långsjön, Trehörningen och Årsjön inom det nationella programmet.

Mer om sjöarnas status på VISS Länk till annan webbplats.

Trendvattendrag

Detta delprogram fyller ett liknande syfte som delprogrammet för trendsjöar. De vattendrag som övervakas är Märstaån, Oxundaån, Bällstaån, Tyresån och Åvaån. Det sker i samverkan med Tyresåns vattenvårdsförbund, Bällstaåns vattensamverkan, Märstaåns vattensamverkan, Stiftelsen Tyrestaskogen samt Oxundaåns vattensamverkan. De parametrar som undersöks är vattenkemi, bottenfauna, påväxt i rinnande vatten samt övervakning av fisk. Detta ger också underlag för att bedöma transporten av näringsämnen till Östersjön från länet, samt en uppskattning av öringsbestånden regionalt.

Mer om vattendragens status på VISS Länk till annan webbplats.

Extensiv kartering av sjöar

Delprogrammet ska främst bidra med kunskap om den ekologiska statusen i de provtagna sjöarna. Det kompletterar de lokala provtagningarna av kommunerna så att det finns en heltäckande bild av vattenstatusen i länet. Delprogrammet drivs i samverkan med länsstyrelserna i Södermanland och Uppsala, samt Tyresåns vattenvårdsförbund. Parametrar som mäts inom delprogramområdet kan variera, men innefattar bl.a. makrofyter, växtplankton, förorenande ämnen, näringsämnen samt andra allmänna förhållanden. För mer ingående information om parametrar och undersökningstyper, läs i beskrivningen av det regionala miljöövervakningsprogrammet.

Rapport 2014-16 Regionalt miljöövervakningsprogram 2015-2020 Pdf, 2.7 MB.

Extensiv kartering av vattendrag

Syftet med delprogrammet är att beskriva tillståndet och utvecklingen i vattendrag med hänsyn till övergödning och fysisk påverkan. Länsstyrelsen i Stockholms län har beslutat att prioritera mätningarna av fisk samt kiselalger.

Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk

Flera av de viktiga grundvattenförekomsterna lokalt i länet, samt regionalt, ligger tätortsnära och har hög potentiell föroreningsbelastning. Eftersom grundvatten också rör sig långsamt finns risk för att gamla föroreningar fortfarande kan påverka grundvattenkemin. Programområdet fokuserar på att mäta grundvattenkemin och öka kunskapen om påverkanskällor och dess effekter på grundvattnet.

Delprogrammet har bland annat lett till en vägledning för miljöövervakning av grundvattenkvalitet Pdf, 677.9 kB, öppnas i nytt fönster., som beskriver metoden för övervakningen.

Uppföljning av vattenkvalitet i kommunala och övriga grundvattentäkter

Detta delprogram är ett komplement till delprogrammet Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk, men inkluderar även opåverkade områden och ger en mer heltäckande bild av den regionala grundvattenkvaliteten. Både kemisk och kvantitativ status övervakas.

Fria vattenmassan - Hydrografi, kemi och plankton i havet 

Programmet undersöker miljösituationen i kustzonen, främst med avseende på övergödning, och ger underlag för en regionalt yttäckande statusbedömning av klorofyll, växtplankton och fysikaliska-kemiska förhållanden. Prover tas två gånger per år: en gång i juli och en i augusti. Programmet bedrivs i samarbete med Svealands kustvattenvårdsförbund samt Länsstyrelserna i Uppsala och Södermanlands län.

Mjukbottenfauna i kust och hav

Programmet undersöker miljösituationen i kustzonen främst med avseende på övergödning och syrebrist genom att undersöka bottenfaunans sammansättning. Provtagningen syftar också till att upptäcka eventuell förekomst av främmande arter. Programmet är samordnat med den nationella miljöövervakningen.

Kustfisk

Programmet för kustfiskbestånd syftar till att följa upp miljökvalitet och biologisk mångfald i kustvatten. Provfisken bedrivs i två områden i Stockholm, Lagnö och Vaxholm. Prover tas varje år i månadsskiftet augusti-september. Fisket vid Lagnö sker i samarbete med SLU.

Mer om övervakning i kust och hav på Havs- och Vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Metaller och organiska miljögifter i marin miljö hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

 • Provbankning och analys av miljögifter i fisk
 • Metaller och organiska miljögifter i sediment
 • Miljögifter i avloppsslam
 • Miljöhälsoenkäten

Kontakt

Enheten för miljöanalys