Genomfört arbete med förorenade områden

Information om redan genomfört arbete i länet, exempelvis om vilka efterbehandlingsåtgärder som har genomförts.

EBH-stödet

Sedan det nationella projektet för kartläggning av potentiella och konstaterade förorenade områden upphörde vid årsskiftet till 2016 har ytterligare ett antal områden kartlagts och riskklassats av bland andra Länsstyrelsen och länets kommuner.

Diagram över totalt antal potentiella eller konstaterade förorenade områden i Stockholms län år 1999 till 2023. Antalet har ökat under åren. Antalet riskklassade områden är år 2023 2 060 stycken. Det totala antalet potentiellt förorenade områden är år 2023 12 129 stycken.

Figur 1. Totalt antal potentiella eller konstaterade förorenade områden i Stockholms län år 1999 till 2023 (till och med 4 oktober 2023).

Det finns idag drygt 12 000 potentiella eller konstaterade förorenade områden i Stockholms län, varav drygt 2 000 riskklassats.

Cirkeldiagram över antalet potentiella eller konstaterade förorenade områden i respektive riskklass år 2023. Av totalt 10 069 områden är 187 klassade som riskklass 1 med mycket stor risk för människors hälsa och miljön. 665 områden är klassade som riskklass 2 med stor risk för människors hälsa och miljön. 905 områden är klassade som riskklass 3 med måttlig risk för människors hälsa och miljön. 303 områden är klassade som riskklass 4 med liten risk för människors hälsa och miljön. Övriga områden är inte riskklassade.

Figur 2. Antal potentiella eller konstaterade förorenade områden i respektive riskklass år 2023 (till och med 4 oktober 2023).

De vanligaste potentiella eller konstaterade förorenade områdena med riskklass 1–2 i länet tillhör branscherna fritidsbåtshamnar, plantskolor, sediment samt verkstads- och ytbehandlingsindustri.

Länsstyrelsen handlägger årligen ca 600–700 förfrågningar från allmänheten om utdrag av information från databasen EBH-stödet.

Fysisk planering

De senaste tre åren har Länsstyrelsen yttrat sig avseende förorenade områden i fysisk planering såsom detalj- och översiktsplaner, järnvägsplaner och nätkoncessioner i genomsnitt 192 gånger per år och vid vattenverksamhet i genomsnitt 30 gånger per år.

Stapeldiagram som beskrivs i text.

Figur 3. Antal gånger Länsstyrelsen yttrat sig avseende förorenade områden i ärenden rörande fysisk planering (exempelvis detalj- och översiktsplaner, järnvägsplaner och nätkoncessioner) samt vattenverksamhet. Statistik för fysisk planering 2013–2023 (till och med 4 oktober) och vattenverksamhet 2016–2023 (till och med 4 oktober 2023). Tillförlitligheten ökar med åren, där de senaste fem åren har högst tillförlitlighet.

Antalet yttranden i fysisk planering ligger fortfarande högt (kring 150–200 per år) jämfört med för fem år sedan (kring 120 per år). Det kan ha flera orsaker varav en kan vara att fler av länets äldre industriområden blivit ekonomiskt attraktiva att omvandla till bostadsområden.

Länsstyrelsen har arrangerat seminarier om förorenade områden i den fysiska planeringen samt deltagit i flera olika nätverksträffar. Länsstyrelsen bjuder sedan 2019 in handläggare på kommunen som arbetar med fysisk planering till kommunbesöken för att diskutera förorenade områden vid fysisk planering.

Tillsyn

I slutet av 2016 påbörjade Länsstyrelsen en flerårig insats för att utveckla myndighetens tillsyn av förorenade områden. Insatsen delades upp i tre etapper.

Den första etappen genomförde 2017–2018 och bestod i att bedöma vilken myndighet (kommun, länsstyrelse eller Försvarsinspektören för hälsa och miljö) som ansvarade för tillsynen av bland annat de potentiellt förorenade områdena i länet med riskklass 1–2 (mycket stor till stor risk för människors hälsa och miljön). Länsstyrelsen bedöms ha helt eller delat tillsynsansvar för 163 tillsynsobjekt (bestående av ett eller flera förorenade områden) i länet.

Under 2019 genomfördes den andra etappen, där en metodik för prioritering av förorenade områden togs fram. Metodiken tillämpades på Länsstyrelsens tillsynsobjekt som orsakats av nedlagda miljöfarliga verksamheter och resultatet användes i nästkommande etapp.

Den tredje etappen genomfördes under 2020 och innebar att en handlingsplan för tillsyn av förorenade områden togs fram för perioden 2020–2030. Denna har under 2023 reviderats och beslutats. Handlingsplanen omfattar nu perioden 2024–2026.

Handlingsplan för tillsyn av förorenade områden 2024–2026 Pdf, 3.7 MB.

Tillsynsvägledning

Länsstyrelsen har väglett länets kommuner i enskilda tillsynsärenden i genomsnitt 59 gånger per år de senaste tre åren.

Stapeldiagram som beskrivs i text.

Figur 4. Antal gånger Länsstyrelsen väglett länets kommuner i enskilda tillsynsärenden 2013-2023 (till och med 4 oktober 2023). Tillförlitligheten ökar med åren, där de sista fem åren har högst tillförlitlighet.

Utöver vägledning i enskilda ärenden genomför Länsstyrelsen mer övergripande aktiviteter som

 • besök hos kommunernas miljökontor
 • informations- och diskussionsträffar för kommunernas handläggare
 • informationsbrev
 • introduktionsutbildning om förorenade områden för kommunernas nya handläggare.

Därutöver tillkommer de av Mälarlänssamarbetet, där Länsstyrelsen i Stockholms län är medlem, arrangerade utbildningar och framtagna vägledningsmaterial.

Länsstyrelsen har goda erfarenheter från aktiviteterna ovan som bidrar till nätverkande och en ökad samsyn kring förorenade områden. Efter träffar och utbildningar har Länsstyrelsen fått positiv återkoppling om att aktiviteterna och kontaktytorna har varit uppskattade och ökar kompetensen och erfarenhetsutbytet kring förorenade områden.

Statliga bidrag

Tillsynsprojekt

De senaste åren har Länsstyrelsen med hjälp av statliga bidrag genomfört följande tillsynsprojekt:

 • 2015–2017 – Plantskolor: Mälarlänsgemensamt projekt för framtagande av vägledningsmaterial samt informationsspridning.
 • 2017 – Flyktiga ämnen vid exploatering: Framtagande av vägledningsmaterial samt informationsspridning om nuvarande kunskapsläge.
 • 2018 – Beräkningsverktyg för framtagande av platsspecifika riktvärden: Utbildning för kommunernas handläggare om hur verktyget används.
 • 2019 – Strategiskt arbete med förorenade områden: Informationsspridning om vägledningsmaterial framtaget av Länsstyrelsernas nationella grupp för tillsynsvägledning avseende förorenade områden.
 • 2021–2023 – Tillsynsvägledningscykeln: Gemensamt projekt för tillsynsvägledning inom ramen för Mälarlänssamarbetet.

Undersökning

Länsstyrelsen har de senaste åren med hjälp av statliga bidrag genomfört undersökningar vid följande potentiella eller konstaterade förorenade områden:

 • 2017 – Förorenade områden med riskklass 1–2 i länet: Undersökningar av ett urval av länets förorenade områden med riskklass 1–2.
 • 2017 – Kemtvättar i länet: Undersökningar av ett urval av länets kemtvättar.
 • 2019–2020 – Förorenade områden med riskklass 1–2 i länet som Länsstyrelsen har tillsynsansvar för: Undersökningar av ett urval av länets förorenade områden med riskklass 1–2 där Länsstyrelsen har ett tillsynsansvar.
 • 2019–2020 – Sediment i länet: Undersökningar av ett urval av länets sediment.
 • 2023 – Lundås skruv, Norrtälje kommun och Vallensjö skrotgård, Upplands Väsby kommun: genomförande av förstudie.

Länsstyrelsen har förmedlat statliga bidrag till kommunala huvudmän för undersökningar vid följande konstaterade förorenade områden:

 • 2019–2021 – Edsbro masugn och Skebo bruk, Norrtälje kommun: Färdigställande av en så kallad ”huvudstudie".
 • 2020–2023 – Snabbtvätt, Solna stad: Kompletterande undersökningar pågår inom huvudstudien.

Sanering

De senaste åren har Länsstyrelsen fördelat statliga bidrag till sanering, undantaget sanering inför bostadsbyggande, av följande förorenade områden:

 • 2013–2020 – Sjöbergs varv, Botkyrka kommun: Förberedelser till sanering samt sanering av förorenat område orsakat av tidigare träimpregnerings- och varvsverksamheter.
 • 2015–2020 – Vinterviken, Stockholms kommun: Förberedelser till sanering samt sanering av förorenat område orsakat av tidigare sprängämnes- och uranexperimentverksamheter.

Sanering inför bostadsbebyggelse

Länsstyrelsen har hittills fördelat statliga bidrag till sanering av förorenade områden inför bostadsbyggande till följande:

 • 2017–2022 – Igelsta strand, Södertälje kommun: Förberedelser till sanering samt sanering av förorenat område orsakat av tidigare träimpregnerings- och färgtillverkningsverksamheter.

Verkställighet, rättelse på felandes bekostnad eller särskilt kritiska förorenade områden

Länsstyrelsen har under 2021 och 2022 vidareförmedlat bidrag till följd av rättelse på den felandes bekostnad till följande:

 • 2021–2022 – Kassmyra avfallsupplag, Botkyrka kommun: Borttransport och omhändertagande av avfall inom vattenskyddsområde.
 • 2022 – Kagghamra avfallsupplag, Botkyrka kommun: Uppstart av vattenrening av PFAS-förorenat dräneringsvatten från en avfallshög som brunnit och släckts genom att högen täckts med sand.

Kontakt

Enheten för mark- och vattenskydd

Förorenade områden

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss