Pågående och kommande arbete med förorenade områden

Information om vad som pågår just nu i arbetet med förorenade områden och vad som planeras för de kommande åren.

Pågående arbete

EBH-stödet

Uppdatering och kvalitetssäkring av databasen EBH-stödet sker löpande. Under mars och oktober månad har länets kommuner möjlighet att, genom en excelfil, uppdatera databasen. De månaderna genomför Länsstyrelsen ingen uppdatering eller kvalitetssäkring av EBH-stödet.

Länsstyrelsen har påbörjat ett arbete för att förbättra, underlätta och kvalitetssäkra det löpande arbetet. Arbetet görs både internt, och i samarbete med kommunerna.

Fysisk planering

Länsstyrelsen yttrar sig internt avseende fysisk planering enligt strategin för förorenade områden vid fysisk planering. En dialog med länets kommuner sker i samband med kommunbesöken samt vid planstödsmöten. Länsstyrelsen arbetar kontinuerligt med att utveckla det interna arbetet inom fysisk planering för att nå samsyn i komplexa frågor där förorenade områden har en påverkan.

Tillsyn

Länsstyrelsen arbetar enligt handlingsplanen för tillsynen av förorenade områden 2020–2030. Tanken är att handlingsplanen ska resultera i en strategisk tillsyn av förorenade områden där ett flertal tillsynsinsatser påbörjas varje år. De närmast planerade insatserna framgår under rubriken ”Prioriteringslista”.

Tillsynsvägledning

Den nationella tillsynsplanen har som ett av två fokusområden att få till en ökad takt i tillsynen av förorenade områden i riskklass 1 och 2. Länsstyrelsen har som ett led i detta arbete fokuserat på frågor kring att utreda ansvar vid tillsynsvägledande träffar och arbetar löpande med att diskutera det strategiska samt egeninitierade tillsynsarbetet vid kommunbesök och övriga tillsynsvägledningsinsatser.

Länsstyrelsen genomför årligen följande vägledande insatser:

  • Fem till sex stycken besök hos kommunernas miljökontor.
  • Två stycken informations- och diskussionsträffar för kommunernas handläggare.
  • Fyra informationsbrev avseende förorenade områden till kommunernas miljökontor.
  • Vid behov hålls en introduktionsutbildning om förorenade områden för kommunernas nya handläggare.

Därutöver tillkommer de av Mälarlänssamarbetet, där Länsstyrelsen i Stockholms län är medlem, arrangerade utbildningar som sker på årsbasis.

Efter önskemål kan Länsstyrelsen hålla i riktade vägledningsinsatser för kommunernas miljökontor.

Statliga bidrag

Under året har Länsstyrelsen arbetat med rutiner för prövning av bidrag enligt den nya bidragsförordningen, arbetet förväntas fortgå det kommande året. Ett arbete med att informera och motivera kommunala huvudmän att arbeta med bidragsprojekt har påbörjats.

För närvarande pågår följande projekt som helt eller delvis finansieras av statliga bidrag:

  • Snabbtvätt, Solna – huvudstudie.
  • Riddersvik, Stockholm – åtgärdsförberedelser.

För ett flertal projekt är den faktiska åtgärden avslutad och det återstår endast redovisningsarbete:

  • Vinterviken, Stockholm – åtgärd genomförd, slutredovisning pågår.
  • Igelsta strand, Södertälje – åtgärd genomförd, slutredovisning pågår.
  • Kassmyra avfallshög, Botkyrka – åtgärd delfinansierad av akutbidrag genomförd, slutredovisning pågår.
  • Kagghamra avfallshög – akut vattenreningsåtgärd genomförd, slutredovisning pågår.

Kommande arbete

Länsstyrelsen arbetar utifrån fastställd handlingsplan och tillsynsplan. Handlingsplanen gäller för åren 2020–2030 och ska uppdateras under hösten 2022. Handlingsplanen beskriver föroreningssituationen i Stockholms län och hur Länsstyrelsens tillsyn av förorenade områden bör bedrivas långsiktigt, strategiskt och systematiskt.

Länsstyrelsen bedömer att det inom de kommande åren kommer att påbörjas flera nya projekt, som helt eller delvis finansieras av statliga bidrag, som en följd av Länsstyrelsens eller kommunernas arbete med förorenade områden.

Kontakt

Enheten för mark- och vattenskydd

Förorenade områden