Tillstånd för sällskapsdjur

Ibland behöver du tillstånd från Länsstyrelsen för att ha djur, till exempel då du vill ha många hundar eller hästar. Du behöver också tillstånd om du har en yrkesmässig verksamhet.

Hundar, katter, hästar

Du kan behöva tillstånd från Länsstyrelsen om du vill

 • ha många sällskapsdjur eller hästar
 • föda upp hund och katt eller hästar
 • sälja, hyra ut (upplåta), förvara eller utfodra sällskapsdjur eller hästar
 • föda upp pälsdjur

Du måste alltid ha tillstånd för att föda upp djur som ska säljas som foderdjur.

Behöver jag tillstånd för att rasta andras hundar?

Ja, om du rastar hundar yrkesmässigt eller i större omfattning behöver du tillstånd. När du rastar andras hundar tar du emot hundarna i din verksamhet mot ersättning. Det är detsamma som att du ”förvarar” hundarna i din verksamhet, även om du inte har en lokal.

Om du däremot rastar hundar vid enstaka tillfällen, och inte gör det yrkesmässigt, så behöver du inte ha tillstånd.

Vilken utbildning krävs för att starta hunddagis, hundpensionat eller verksamhet med hundrastning?

En person som driver ett hunddagis eller ett hundpensionat ska ha utbildning på hundar eller motsvarande erfarenhet. Utbildningen ska innehålla:

1. Hundens beteendebehov och etologi

2. Problemhundar och problemhundägare

3. Stress hos hund

4. Smittspridning

5. Djurskyddslagstiftningen

6. Raskunskap

7. Enklare hundsjukvård

8. Praktik

Hur lång praktik krävs för att starta hunddagis, hundpensionat eller verksamhet med hundrastning?

Du behöver göra fyra veckors praktik.

Vi lägger stor vikt vid att du har god praktisk erfarenhet av den typ av verksamhet som du vill starta. Praktiken behöver inte vara sammanhängande. Kontrollera gärna att den verksamhet som du praktiserar hos har ett giltigt 16§-tillstånd. Om du har mindre än fyra veckors praktik inom området vill vi att du beskriver övriga relevanta erfarenheter och varför du anser att dina kunskaper är tillräckliga för att starta verksamheten.

Vad gäller om jag vill transportera hundar i min verksamhet?

Om du vill köra hundar i bil, trailer eller någon form av transport i din yrkesmässiga verksamhet behöver du få transporten besiktad av oss på Länsstyrelsen.

Bekräftelse, granskning och komplettering

Ansökan registreras med ett diarienummer och du får ett brev som bekräftar att ansökan har kommit in. Inom två veckor granskar vi om din ansökan är komplett. Om något saknas får du ett brev med begäran om handlingar eller uppgifter som du behöver komplettera med.

För att få ett tillstånd ska du också vara lämplig att bedriva verksamheten. Vi tittar därför på eventuella intyg av utbildning eller erfarenhet för det aktuella djurslaget. För vissa verksamheter krävs särskild utbildning, exempelvis zoobutik, hunddagis, hundrastare och hund- och kattpensionat.

Kontroll

När ansökan är komplett gör vi en kontroll på plats av verksamheten och anläggningen. En djurskyddshandläggare kontaktar dig för att boka tid för kontrollen. I vissa fall kan vi ha ett behov av att göra kontrollen utan att höra av oss innan. Vid kontrollen går vi igenom de utrymmen som djuren ska vistas i och kontrollerar att dessa följer de bestämmelser som finns för djurslaget. Om det är en pågående verksamhet tittar vi på hur djuren ser ut och hur de har det.

Djurskyddshandläggaren utgår från Jordbruksverkets checklistor. Om du vill titta på checklistan i förväg så finns den på Jordbruksverkets hemsida. I checklistan står också vilken lagstiftning varje område grundar sig på. När kontrollen är färdig talar djurskyddshandläggaren om för dig vad handläggaren har noterat. I vissa fall behöver handläggaren sammanställa resultatet och kan då inte ge besked om hur det gått på alla punkter direkt på plats.

Själva kontrollen tar normalt en eller ett par timmar. För större verksamheter, vanligtvis större hästanläggningar, kan kontrollen ta flera timmar.

Kontrollrapport

Du får alltid en skriftlig rapport efter besöket. Normalt skickas rapporten inom tre veckor från kontrollen. Du får alltid möjlighet att lämna synpunkter och påtala eventuella missförstånd. Om djurskyddshandläggaren upptäcker fel behöver du vidta åtgärder. Är det mindre brister kan det räcka med att du skickar in fotografier som visar att felet är åtgärdat. Om det gäller mer omfattande brister behöver djurskyddshandläggaren komma och göra en uppföljande kontroll.

Beslut om tillstånd eller avslag

Om det inte framkommer några brister vid kontrollen, eller när eventuella brister är åtgärdade, kan vi meddela tillstånd. Normalt få tillståndet inom två veckor från det att vi konstaterat att det inte finns några brister. Tillståndet kan i vissa fall gälla under särskilda villkor som du i så fall blivit informerad om i förväg.

Om brister inte åtgärdas inom den uppsatta tiden fattas ett beslut om avslag av ansökan. Beslut ska fattas senast inom tre månader från kontrollen. För att vi ska hinna granska åtgärderna som du gjort och eventuellt göra en ny kontroll behöver du ha hunnit göra åtgärderna en månad innan beslutstiden löper ut, det vill säga inom två månader från kontrollen.

Vi räknar med att vi kan handlägga 90 procent av alla ansökningar om tillstånd till verksamhet med djur enligt 6 kap. 4 § djurskyddslagen inom den angivna handläggningstiden.

Aktuell handläggningstid är cirka två månader från komplett ansökan till kontroll

Handläggningstiderna beror till viss del på om ansökan är fullständig när den skickas in eller inte. En komplett ansökan kan hanteras före en ansökan som kommit in tidigare men som behöver kompletteras. Var därför noga med att skicka in en komplett ansökan. Detta underlättar för dig som slipper komplettera senare. Samtidigt hjälper det oss att minska vår handläggningstid, då vi inte behöver lägga tid på att begära in kompletteringar.

Handläggningstiden räknas från det att din ansökan är komplett till dess att vi kommer på kontroll.

Handläggningen av ansökan och en kontroll av verksamheten är kostnadsfri.

Du behöver däremot betala om vi behöver göra en uppföljande kontroll för att se att brister har åtgärdats. Du får betala för restiden, kontrollen och den extra kontrollrapport som vi behöver skriva. Kostnaden är 800 kronor per timme och det är en avgift som Jordbruksverket har bestämt.

Offentlig förevisning

Om du vill visa djur för allmänheten kan du behöva tillstånd för offentlig förevisning. Detta tillstånd söker du hos Länsstyrelsen.

Förprövning

Om du ska bygga om, bygga till eller bygga nytt för hästar kan du behöva förpröva detta. Det gäller även byggnationer för pälsdjur samt vissa byggnationer för sällskapsdjur. Ansökan om förprövning görs till Länsstyrelsen.

Transportörstillstånd

Vid transport av djur kan du behöva transportörstillstånd. Länsstyrelsen genomför besiktningen av transporten eller behållaren. Besiktningsintyget ska sedan skickas med din ansökan till Jordbruksverket.

Tävlingsveterinär

Vid tävling med djur, till exempel om du ska anordna en ridtävling, kan du behöva ha en godkänd tävlingsveterinär. Ansökan görs till Länsstyrelsen.

Handel med utrotningshotade djur

Vid handel med utrotningshotade arter kan du behöva ha tillstånd enligt artskyddsförordningen. Tillståndet söks hos Länsstyrelsen.

Tillstånd från andra myndigheter

Du kan också behöva tillstånd från andra myndigheter. Det kan till exempel krävas bygglov för att bygga ett stall eller om du ändrar verksamhet i en befintlig lokal. Hunddagis i bostadshus kan behöva bygglov för att man ändrar användningen av en lokal.

Om du vill slippa komplettera din ansökan!

Nästan alla ansökningar vi får in saknar handlingar. Det är först när din ansökan är komplett som vi kan vi gå vidare med din ansökan. Se till att din ansökan är komplett så slipper du skicka in handlingar i efterhand.

En komplett ansökan innehåller:

 • Fullständigt ifylld ansökningsblankett.
 • Enkel ritning/skiss över alla djurutrymmen med relevanta mått.
 • Beskrivning av verksamheten och dagliga rutiner.
 • Kopia på intyg av relevanta utbildningar. Detta gäller särskilt zoobutik, hunddagis, hundrastare, hund- och kattpensionat och katthem.
 • Kopia på intyg för anställningar/praktik. Detta gäller särskilt hunddagis, hundrastare, hund- och kattpensionat och katthem.

Läs gärna igenom våra broschyrer innan du ansöker:

Tillstånd för verksamhet för hundPDF

Tillstånd för verksamhet för kattPDF

Tillstånd för verksamhet för hästPDF

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om när du behöver tillstånd:

Tillstånd - Hund och kattlänk till annan webbplats

Tillstånd - Hästlänk till annan webbplats

Tillstånd - Andra sällskapsdjur än hund och kattlänk till annan webbplats

Definition av yrkesmässig verksamhetlänk till annan webbplats

För att få tillstånd ska du vara lämplig att arbeta med verksamheten. Du ska också ha bra utrymmen att ha verksamheten i. Byggnaderna måste vara färdigbyggda innan du kan få tillstånd. Tänk på att du kan behöva förpröva byggnaderna.

Ansök om tillstånd för verksamhet med djur enligt djurskyddslagen

Gör din ansökan om tillstånd enligt djurskyddslagen i vår e-tjänst.

Kaniner, fiskar, ormar och zoobutiker

För andra sällskapsdjur än hund och katt (till exempel kaniner, fiskar eller ormar) behöver du tillstånd för upplåtande och för förvaring eller utfodring. Du behöver tillstånd om det är en större verksamhet, alltså om det gäller:

 • upplåtande och förvaring eller utfodring av sex eller fler kaniner eller illrar per år,
 • upplåtande och förvaring eller utfodring av gnagare, fåglar, reptiler, groddjur eller fiskar i verksamheten omfattar sex eller fler förvaringsutrymmen såsom burar, akvarier, terrarier eller liknande per år.

Även om du inte behöver tillstånd från Länsstyrelsen kan du behöva tillstånd från din kommun. Det gäller till exempel om du vill ha orm eller höns i tätbebyggt område. Kontakta din kommun för att få veta vad som gäller där du bor.

Tillstånd enligt artskyddsförordningen

Du kan också behöva tillstånd enligt artskyddsförordningen. Säljer du B-listade djur behöver du också söka tillstånd enligt Artskyddsförordningen 26§.

Ansök om tillstånd enligt artskyddsförordningen

Gör din ansökan om tillstånd enligt artskyddsförordningen i vår e-tjänst.

Om du ser att djur inte har det bra

Anmäl bristande djurhållning till Länsstyrelsen

Kontakt

Enheten för djurvälfärd och livsmedel