Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Regional livsmedelsstrategi för Södermanland

Livsmedelsstrategin

Foto: Alexi Scutari - Unsplash

Det finns både en nationell och en regional livsmedelsstrategi. Den regionala livsmedelsstrategin fokuserar på de utmaningar och möjligheter som finns i Södermanland och arbetar för att vi regionalt ska kunna bidra till det nationella målet.

Den regionala livsmedelsstrategin har arbetats fram under 2018 av Länsstyrelsen tillsammans med Region Sörmland och Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Strategin sträcker sig över perioden 2019–2030. Under framtagandet har vi samlat perspektiv, tankar och åsikter från de aktörer i länet som arbetar med frågor kopplade till mat. Strategin har fem prioriterade områden som utpekats som särskilt viktiga;

  • Kunskap och teknik för ökad konkurrenskraft
  • Regler och villkor
  • Förutsättningar för företagande
  • Sörmländsk matidentitet
  • Ökad hållbar produktion

Hela strategin och handlingsplanen samt tillhörande dokument hittar du längre ner på sidan.

Aktuellt

Under 2022 har en ny handlingsplan för genomförandet av regionala livsmedelsstrategin lanserats som gäller för åren 2022–2023. Den nya handlingsplanen finns tillgänglig längre ner på denna sida.

Inom ramen för livsmedelsstrategin pågår det projekt och initiativ både i länsstyrelsen regi och genom ett flertal andra aktörer i länet och i samarbete med länet.

✎ Anmäl era aktiviteter inom Livsmedelsstrategin | Sitevision (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Här nedan finner du några exempel på initiativ som verkar för Södermanlands regionala livsmedelsstrategi:

Ny utbildning - Trädgårdsmästare med inriktning odling, innovation och företagande
För att odla hållbart - både ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv - behövs kunskaper hos odlarna. Därför är den här utbildningen ett steg framåt inom att vidareutveckla och öka antalet sökande till program inom jordbruks- och trädgårdssektorn. Utbildningen drar igång under hösten 2022 på Campus Nyköping och för den som är nyfiken kan man läsa mer här Länk till annan webbplats..

Smakrik och blomstrande besöksnäring - kurser och rådgivning för besöksföretag på landsbygden
Vi vill stimulera besöksföretag på landsbygden att utveckla sitt företag till att bli lönsamt och konkurrenskraftigt. Länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Södermanlands län erbjuder därmed en kombination av kurser, studiebesök och enskild rådgivning inom de olika temana. Här Länk till annan webbplats. kan du läsa mer och anmäla dig till nyhetsbrev.

Kunskapsprojekt för lantbrukare - Greppa Näringen
Greppa näringen är ett kunskapsprojekt där lantbrukare kan få kostnadsfri rådgivning om att minska växtnäringsförluster och klimatpåverkan på gården. Genom ett mer effektivt nyttjande av växtnäring i odling och djurhållning gynnas miljöarbete inom tex övergödning, klimatpåverkan och växtskydd samtidigt som produktionen blir mer lönsam. Läs mer om projektet här Länk till annan webbplats..

Projekt för att underlätta kontakter mellan företagare och myndigheter

Under 2020 - 2022 ansvarar länsstyrelsen i Södermanlands län för ett projekt kallat Regler och villkor – ett länsövergripande samverkansprojekt tillsammans med länsstyrelserna i Västmanland, Örebro, Östergötland och Uppsala i samverkan med Stockholm samt Tillväxtverket. Regler och villkor är ett särskilt utpekat område både i den nationella och regionala livsmedelsstrategin. Regler ska fungera praktiskt och garantera trygghet för både producenter och konsumenter men även för miljön.

Projektets övergripande mål är att öka samordningen mellan regionala aktörer, effektivisera arbetet med regler och villkor med avseende på samtal och utbyte med företagare och öka förmågan hos regionala aktörer att lyfta utmaningar till en nationell nivå.

Inom projektet arbetar vi med att öka samverkan mellan aktörer och utveckla metoder och koncept som underlättar det regionala arbetet med regler och villkor. Förutom ovan nämnda länsstyrelser och Tillväxtverket är också samverkan med privat, offentlig och ideell sektor viktigt för att lyfta goda exempel kring arbetet med Regler och villkor och för att kartlägga processer, vad som fungerar bra och möjliga och nödvändiga förbättringar.

Projektet finansieras av landsbygdsprogrammet.

Vill du veta mer om projektet eller komma med inspel? Kontakta oss på länsstyrelsen i Södermanland!

Nyhetsbrev livsmedelsstrategin

Anmälan till nyhetsbrev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ungerfär fyra gånger per år skickas vårt nyhetsbrev om arbetet med den regionala livsmedelsstrategin ut. Vill du ha det direkt i din inkorg, anmäl dig här ovan.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping