Kronhjort

Jakt ska i huvudsak ske inom skötselområden där markägare och jägare själva får ett direktinflytande och ett ansvar för förvaltningen. Anslutning till ett kronhjortsskötselområde är frivilligt, precis som för älgskötselområdena. Den som av någon anledning väljer att inte ansluta sin mark till ett skötselområde har möjlighet att jaga kalv.

Foto: Hans Ring

Foto Hans Ring

Förutsättningar för bildande av skötselområden

Kronhjortsskötselområdena bör, där så är lämpligt och möjligt, sammanfalla med älgskötselområdena. De geografiska och biologiska förutsättningarna, inklusive tillgången på brunstplatser och kalvningsområden, måste emellertid i första hand avgöra var gränserna för ett skötselområde ska sättas. Vid bildande av kronhjortsskötselområde är det givetvis mest väsentligt att markägare och jakträttshavare är beredda att samverka med ett enhetligt förvaltningsmål inom ett tillräckligt stort område. Normalt är det en förutsättning att det finns en etablerad stam av viss omfattning, som under huvuddelen av året uppehåller sig i området.

Även i områden lämpade som skötselområde, men där stammen är svag samtidigt som markägare och jakträttshavare är överens om att försöka bygga upp stammen, bör ett skötselområde kunna bildas, men då med lägre krav på avskjutning. Att såna stammar byggs upp är önskvärt ur bl.a. biologisk mångfalds-synpunkt. I dessa fall är det särskilt angeläget att en skötselplan tas fram som visar målsättningen med bildandet av ett skötselområde.

Särskilda riktlinjer i Södermanlands län som tillämpas sedan 1999

I ett skötselområde får jakträttshavarna och markägarna ett direktinflytande och samtidigt ett ansvar för förvaltningen och möjlighet att diskutera älg- och kronhjortsfrågor vid ”samma bord”. Detta ger administrationsvinster och bra förutsättningar för en rationell och bra hantering av älg- och kronhjortsstammarna. Ett skötselområde bör vara åtminstone 10 000 hektar stort (någon minimikvot för årlig avskjutning är inte fastställd). En förutsättning är givetvis att området är någorlunda väl arronderat. Även mindre områden som är naturligt avgränsade och som har en i huvudsak egen kronhjortsstam kan få registreras. Detsamma gäller för andra områden som har en väletablerad samverkan, om de biologiska och geografiska förutsättningarna så medger. Prövning sker från fall till fall.

Ansökan om registrering av kronhjortsskötselområde

Registrering av nytt kronhjortsskötselområde söks hos länsstyrelsen senast den 31 januari inför nytt jaktår. Ändring av ett område söks under samma tid. Ansökningsprocessen är densamma som för älg så mer information och blankett för registreringsansökan hittar du på sidan Älgjakt.

Mallen för kronhjortsskötselplan finns att hämta hem här Mall för kronhjortsskötselplan Pdf, 239.1 kB, öppnas i nytt fönster..

Jakttid - Kronhjortsskötselområde

Inom kronhjortsskötselområden får jakten bedrivas under tiden den 16 augusti–den 31 januari. Under tiden den 16 augusti fram till den andra måndagen i oktober får jakten enbart avse hind och kalv. Till och med den 30 september ska ska jakten efter hind och kalv ske som smyg- eller vaktjakt.

Allmän jakttid - övrig mark

På mark utanför skötselområde får kalv jagas den 16 augusti- 30 september (enbart smyg- eller vaktjakt), den 1 oktober- fram till den andra måndagen i oktober och den 1 januari- 31 januari.

Anmälan av jaktresultat

Kronhjortsskötselområden ska rapportera jaktresultat till länsstyrelsen inom två veckor efter jakttidens slut, även om inte något djur har fällts.

Även djur som fälls på oregistrerad mark ska anmälas till länsstyrelsen senast två veckor efter jakttidens slut. Använd blanketten Anmälan om fälld kronhjort.

Skyddsjakt på eget initiativ

Från och med den 1 januari 2018 är det enligt jaktförordningens bilaga 4 tillåtet att bedriva följande skyddsjakt på eget initiativ.

22) Om det behövs för att förebygga skada, får årskalv av dov- och kronhjort som uppträder vid fält med oskördad gröda jagas i hela landet utom Skåne och Gotlands län, den 1 juli - den 15 april.

23) Årskalv av kronhjort som orsakar stamskada på barrträd får jagas i hela landet utom Skåne och Gotlands län, den 1 juli - den 15 april.

Enligt jaktförordningen 5 a § ska kronhjortar som fälls inrapporteras till länsstyrelsen senast två veckor efter jakttidens utgång. Använd blanketten Rapport från skyddsjakt.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping