Utvecklingsmedel mot våld

Länsstyrelsen kommer inte utlysa utvecklingsmedel 2022 då vi har fått förändrade villkor för vårt regeringsuppdrag. Kontakta oss om du har frågor eller funderingar.

Projektbidrag till våldsförebyggande arbete

I broschyren kan du läsa en sammanfattning om projekt och insatser som beviljats medel under 2019 för att förebygga våld.

Projektbidrag

Fråga: Om vi söker medel nu i april 2020, för vilken period kan man söka medel?

Svar: Projektet kan ha sin start mellan 19 juni och 30 september. Sedan löper det max 12 månader, alltså in i 2021.

Fråga: När fattas beslut om tilldelning av medel?

Svar: Beslut fattas senast den 19 juni

Fråga: Är det OK att inkomma med nämndsprotokoll efter ansökningsperiodens slut dvs, efter den 14 april?

Svar: Ja, men vi vill ha det senast den 31 maj. Kontakta oss om det skulle vara några svårigheter.

Beslutade medel 2020

Organisation

Belopp (kr)

1. Jämställt föräldraskap, COPE-Center

350 000

2. Fria zoner 2, FreeZone

350 000

3. Respekt Thai 2.0, Frälsningsarmén

220 000

4. Samordning och resurs mot hedersförtryck, Helsingborg stad

300 000

5. Safe Havens, Noomi - Hela människan i Malmö

200 000

6. Våga fråga, Höganäs kommun

145 000

7. Klippan fritt från våld 2, Klippans kommun

340 000

8. Alla får plats! Kvinnojouren i Lund

350 000

9. Bygga Broar, Lunds kommun

340 000

10. Fritidsverksamheten som skyddsfaktor,

Lunds kommun

304 600

11. Respektfulla relationer, Malmö stad

67 200

12. Förebyggande arbete heder, Pauliskolan, Malmö stad

224 360

13. Sex och samspel, RFSU Malmö

374 200

14. Kärleken är fri, Rädda Barnen

450 000

15. En trygg plats vi skapar tillsammans, Sjöbo kommun

340 000

16. Unga Forum 2, Stiftelsen Skåne Stadsmission

350 000

17. United Sisters 2, Fryshuset

200 000

18. Ett tryggare Åstorp 2.0, Åstorps kommun

340 000


Beslutade medel 2019

Organisation

Belopp (kr)

1. Båstad kommun

35 000

2. Freezone

350 000

3. Frälsningsarmén

255 504

4. Hässleholms kommun

50 000

5. Klippans kommun

172 000

6. Kristianstad kommun

361 180

7. Kvinnojouren i Lund

350 000

8. Lunds kommun

430 000

9. Malmö stad

176 150

10. Noomi Hela människan

200 000

11. RFSU, Malmö

350 000

12. Rädda Barnen

450 000

13. Skyddsjouren Ängelholm

350 000

14. Stiftelsen Skåne Stadsmission

350 000

15. Stiftelsen Fryshuset

350 000

16. Åstorps kommun

357 962

Beslut om utvecklingsmedel 2018

Utifrån Länsstyrelsens uppdrag enligt regleringsbrev för budgetåret 2018 (S2017/07420/JÄM) har Länsstyrelsen Skåne tilldelats 8 379 580 kronor för 2018. Av dessa medel har Länsstyrelsen Skåne valt att avsätta 4 500 000 kronor till fördelning av utvecklingsmedel till förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor.

Länsstyrelsen Skåne gick ut med inbjudan att ansöka om utvecklingsmedel i februari 2018. Sista ansökningsdagen var den 12 april 2018. Totalt har 29 ansökningar om sammanlagt 10 722 876 kronor kommit in. Länsstyrelsen har beslutat att bevilja 15 av ansökningarna:

Beviljade medel 2018

Organisation

Belopp kr

1. FreeZone

350 000

2. Frälsningsarmén

222 000

3. Huskurage, Hörby kommun

31 500

4. En uppväxt fri från våld, Kristianstad kommun

480 000

5. Jämställdhet, maskulinitet och normer, Kristianstad kommun

50 000

6. Machofabriken, Kristianstad kommun

45 000

7. Bygga Broar, Lunds kommun

490 000

8. Enkel och effektiv aggressionskontroll, Lunds kommun

80 000

9. Malmö Universitet

120 000

10. RFSU, Malmö

345 000

11. Det handlar om kärlek, Rädda Barnen

765 000

12. Bygga Broar, Simrishamns kommun

300 000

13. Unga Forum, Stiftelsen Skåne Stadsmission

490 000

14. Vellinge kommun

350 000

15. United Sisters, Fryshuset

350 000

Enligt regeringen ska särskild prioritet ges till att främja utvecklingen av verkningsfulla åtgärder för att förhindra att våld utövas, inklusive återfallsprevention. En utgångspunkt är att våld ska förebyggas med fokus på våldsutövare och maskulinitetsnormer.

  • Länsstyrelsen kommer att prioritera utveckling och spridning av universella förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor, inklusive våld i nära relationer, sexuellt våld, prostitution och människohandel, våld i ungas partnerrelationer och våld i en hederskontext.
  • Länsstyrelsen välkomnar särskilt ansökningar från kommuner som har för avsikt att arbeta systematiskt och förvaltningsövergripande utifrån de principer som återfinns i Jämställdhetsmyndighetens handbok för våldsförebyggande arbete, Handboken Inget att vänta på Länk till annan webbplats..

Med verkningsfulla åtgärder för att förhindra att våld utövas avses bland annat:

  • Åtgärder som är kunskapsbaserade och bygger på en forskningsbaserad förändringsteori.
  • Åtgärder som genomförs på ett systematiskt och långsiktigt sätt snarare än som punktinsats.
  • Åtgärder som har en genusförändrande ansats, det vill säga som utmanar traditionella könsroller.

Om våldsförebyggande arbete på Jämställdhetsmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kommuner, myndigheter och ideella organisationer med verksamhet i Skåne län kan beviljas utvecklingsmedel. Medel beviljas för verksamhet under ett år och insatsen ska genomföras i Skåne län med projektstart senast den 1 september 2020.

Kommuner och myndigheter

För en insats som utförs av en kommun eller en myndighet lämnas stöd med högst halva kostnaden.

Ideella föreningar

Till insatser utförda av ideella organisationer kan upp till hela kostnaden beviljas. Föreningen ska ha bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år före ansökan om bidrag.

Ansökan ska vara inkommen till Länsstyrelsen senast den 14 april 2020.

Uppge alltid diarienummer (Dnr längst upp i högra hörnet) vid kontakt med Länsstyrelsen.

För att Länsstyrelsen ska kunna ta ställning till ansökan är det viktigt att den är ifylld enligt instruktionerna. Det innebär bland annat att projektplanen följer en tydlig logik, är väl underbyggd utifrån forskning och målgruppens behov, med realistiska och ändamålsenliga projektmål och delmål som stämmer överens med planerade aktiviteter. Det ska finnas en riskanalys som är grundad i organisationens kapacitet att genomföra planerade insatser samt i projektets avgränsningar. Det ska även finnas en realistisk tidsplan, budget samt plan för framtiden.

För att ansökan ska kunna bifallas måste samverkan ska vara förankrad och etablerad redan innan projektstart. Det gäller både om ni gör verksamheten i samarbete med någon och om ni gör verksamheten hos någon annan, som exempelvis på en skola.

I ansökan är det viktigt att projektets totala kostnad samt vilken summa som söks från Länsstyrelsen är tydligt angivna. Kommuner och andra myndigheter ska i ansökan redogöra för sin egen medfinansiering av projektet, inklusive budget för denna. För att ansökan ska beaktas ska samtliga efterfrågade bilagor bifogas.

För utförliga instruktioner, se vägledning för utvecklingsmedel Pdf, 229.8 kB..

Ansökan ska vara hos Länsstyrelsen Skåne senast den 14 april 2020 och skickas till skane@lansstyrelsen.se.

Skriv i ämnesraden: Ansökan utvecklingsmedel jämställdhetsområdet, dnr. 801-2317-2020.

För att kunna skicka filer över 15 Mb till Länsstyrelsen behöver ni få en inbjudan till tjänsten filskick. Denna inbjudan får ni enkelt genom att skicka e-post till skane@lansstyrelsen.se med en begäran om detta.

Ansökan kan även skickas via post:

Länsstyrelsen Skåne

Enheten för social hållbarhet

Att. Katarina Tümer

205 15 Malmö

Använd nedanstående mall för slutrapportering av beviljade medel för 2019. Slutrapporten ska vara inne senast den 1 november 2020.

Slutrapporteringsmall 2020 Word, 33.6 kB.

Kontakt