Åtgärd i naturmiljön

Ska du utföra en åtgärd som riskerar att väsentligt ändra en naturmiljö? Då måste du först samråda med Länsstyrelsen. Det gäller även områden som inte är skyddade.

Om du vill utföra en åtgärd i landskapet som kan väsentligt ändra naturmiljön ska du först samråda med Länsstyrelsen. Vi, eller annan berörd myndighet, avgör om åtgärden får utföras och vilka eventuella villkor som gäller. Detta gäller för alla områden, inte bara skyddade områden.

Ibland kan det vara svårt att bedöma i hur stor omfattning åtgärden kan komma att ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör du göra en anmälan. Om du inte anmäler åtgärden, måste du som har utfört åtgärden kunna bevisa att naturmiljön inte har ändrats.

Exempel på när anmälan om samråd krävs:

 • anläggande av nya skoterleder
 • prospektering i vissa fjällområden
 • samt uppförande av renstängsel eller andra fasta anläggningar för renskötseln.

Exempel på andra tillfällen då det normalt är lämpligt att anmäla om samråd:

 • ordna större evenemang inom friluftsliv, till exempel orienterings- eller cykeltävlingar
 • arbeta med ledningar
 • husbehovstäkter
 • vindkraftverk lägre än 50 meter, mast/torn
 • åtgärder på särskilt skyddsvärda träd
 • anläggning eller ändring av enskilda vägar i känsliga naturmiljöer
 • eller vid andra prospekteringar.

Anmälan om samråd 

 • Du ska anmäla om samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken.
 • Anmäl minst sex veckor innan du planerar att genomföra åtgärden.
 • För alla anmälningar är det viktigt att du som söker först har tagit reda på vilka natur- och kulturvärden som finns i området.
 • Om risken finns för påverkan av natur- och kulturvärden ska du ange vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits för att minimera påverkan.

Anmäl samråd i våra e-tjänster

Samråd för ledningar

Om åtgärden gäller att dra nya eller byta ut luft- och markledningar, rasera, underhållsröja, trädsäkra/kantträdsavverka och bredda befintliga ledningsgator med mera.

Samråd för husbehovstäkter

Om åtgärden gäller husbehovstäkt av naturgrus, berg, matjord, morän, torv, sand, lera med mera.

Samråd för mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Om åtgärden gäller uppförande av mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Samråd för prospekteringsarbeten

Om åtgärden gäller geofysiska mätningar, geokemisk provtagning, moränprovtagning, diamantborrning, karteringsdiken med mera.

Samråd för övriga verksamheter

Om åtgärden till exempel gäller att schakta i större omfattning, bygga vägar, tippa och lägga upp rivningsmassor om det inte är anmälningspliktigt enligt 9 kapitlet miljöbalken, anlägga leder för vandring, ridning och skoteråkning, genomföra större friluftsaktiviteter, friluftstävlingar med många deltagare eller rennäringsanläggningar. 

Viktigt! Alla behöver inte samråda om ledningsdragning för el, tele eller data

Ungefär hälften av de ledningsdragningar som Länsstyrelsen får in för anmälan om samråd är onödiga eftersom ni redan planerat sträckningen så väl och undvikit känsliga marker. Om dragningen görs så att ni inte behöver anmäla samråd till oss på länsstyrelsen så sparar ni både tid och resurser.

Börja med att ta reda på mer om området som berörs. Här finns karttjänster

Skyddad natur på Naturvårdsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsens karttjänster och geodata

där ni kan kolla upp om ledningsdragningen påverkar naturmiljön.
I karttjänsten syns vilka områden som är extra känsliga och som ni bör undvika att dra ledning genom.

Om fiberdragningen berör fornlämning eller ligger inom 15 m från en fornlämning (dvs. inom fornlämningens skyddsområde) krävs tillstånd enligt 2 kap. kulturmiljölagen.

Här finns mer information om fornlämningar och karttjänst.

 1. Fastighetsbeteckning på den fastighet där ledningsdragningen börjar.
 2. Shapefil (SWEREF 99 TM) med ledningsdragningen. (Tyvärr kan vi inte ta emot andra filformat eller filer i andra koordinatsystem.)

Alternativt

 • Översiktskarta
 • Detaljkarta 1:2000-1:5000 innehållande bakgrundskarta och på en detaljnivå att det tydligt syns var ledningen ska dras i förhållande till hus och vägar.

     3. Beskrivning av vilka naturmiljöer som påverkas och var de finns.

     4. Vilka försiktighetsåtgärder som kommer vidtas för att undvika skada i de  
         naturmiljöer som påverkas.

     5. Eventuella passager av vattendrag, stenmurar och alléer ska beskrivas.

Om inte alla dessa uppgifter finns med är anmälan inte komplett och en begäran om komplettering kommer skickas ut. Det kommer förlänga handläggningstiden.

Skriver ni i blanketten för anmälan om samråd att inga naturvärden eller skyddade områden berörs, ser vi det som att inget samråd behövs och vi kommer att avsluta ärendet utan att ha gjort en bedömning om naturvärdena. Det är ni som verksamhetsutövare som är ansvariga för att ert projekt inte väsentligt påverkar några naturmiljöer.

Det centrala begreppet i lagstiftningen lyder ”naturmiljön påverkas väsentligt”. Anser ni att ert projekt inte påverkar naturmiljön väsentligt behöver ni inte skicka in något samråd. OBS! Även om naturmiljön inte påverkas kan det fortfarande krävas ett samråd för påverkan på kulturmiljöer som t.ex. fornlämningar. Exempel på när naturmiljön kan påverkas väsentligt av ledningsdragningar är när de går igenom:

 • våtmarker
 • ängs- och betesmarker
 • strandängar
 • ädellövskogar
 • nyckelbiotoper
 • skyddade områden där det inte är förbjudet att utföra åtgärden.

Den här typen av känsliga områden ska alltid undvikas. Lyckas ni med det och samtidigt tar den generella hänsyn som alltid ska tas (se mer nedan under ”Hänsyn som gäller vid alla ledningsarbeten”) så behöver ni alltså inte samråda om naturvärdena. Om ni ändå av olika skäl behöver dra ledning genom den här typen av områden behöver ni anmäla samråd och planera för extra hänsyn vid utförandet. Vi kommer sätta villkor för att skydda naturmiljön och det förlänger handläggningstiden och fördyrar ofta arbetet för er.

Grusväg i åkerlandskap

Foto: Mostphotos

Naturbetesmark, Boarps hed

Foto: Linda Gustafsson

Om ledningsdragningen sker inom följande områden så krävs generellt ingen anmälan om samråd. Tänk på att fornlämningar kan beröras och att generell hänsyn ska tas.

 • åkermark
 • vägkant
 • på gårdsplaner
 • inom detaljplanerade områden
 • inom asfalterade och hårdgjorda områden
 • Körskador i terräng ska förhindras. Om körskador uppstår ska ni laga dem.
 • Passage av stenmurar och diken i jordbruksmark ska göras genom tryckning eller borrning. Schaktning och grävning får inte göras precis intill stenmurar eller diken så att de riskerar att få sättningsskador.
 • Vid nedläggning av ledning vid allé eller andra skyddsvärda träd (t.ex. gamla träd och lövträd med en diameter >70 cm) ska ledningen förläggas med ett avstånd motsvarande femton gånger stammens diameter. Arbetet måste göras mycket försiktigt så att trädens bark och grenar inte skadas av maskiner och redskap eller trädens rötter skadas av markpackning.
 • Vid rasering av ledningar ska stolphål tryckas igen eller fyllas med rena massor.
 • Vid öppna diken, små våtmarker, odlingsrösen och andra skyddade biotoper i odlingslandskapet måste arbetet göras mycket försiktigt så att de inte skadas eller förstörs. Vid risk för skada på dessa biotoper krävs biotopskyddsdispens för åtgärden.
 • Ledningen ska plöjas ner eller smalskopa användas. Schaktet ska bli så litet som möjligt.

Berör ledningsdragningen ett skyddat område, som t.ex. ett naturreservat, kan åtgärden vara förbjuden enligt föreskrifterna för det skyddade området. Om åtgärden är förbjuden och ni bestämmer er för att söka dispens från förbudet ska inte en anmälan om samråd göras. Dispenser beviljas restriktivt och om andra alternativ är möjliga ska ni alltid välja dem.

Strandskyddöppnas i nytt fönster

Fridlysta arter

Tillstånd i Natura 2000-område

Dispenser och tillstånd för skyddad natur

Ändrad markanvädning - från jordbruksmark till skog

Den som avser att upphöra med jordbruksproduktion på jordbruksmark ska anmäla detta till Länsstyrelsen. Detta gäller för åker och betesmark.

Ta jordbruksmark ur produktion

Åtgärder i skog

Om åtgärden eller verksamheten gäller skogsbruksåtgärder ska samrådsanmälan göras till Skogsstyrelsen.

Åtgärder inom militära områden

Om åtgärden eller verksamheten gäller inom militära områden där Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt är verksamma ska samrådsanmälan göras till Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM).

Kommunens roll

Om Länsstyrelsen har överlåtit tillsynsansvaret till kommunen ska samrådsanmälan göras till kommunen.

Kontakt

Naturprövningsenheten

Telefon 010-224 16 30 (gruppnummer)

Telefontid: måndag och fredag kl. 13-15 samt tisdag, onsdag och torsdag kl. 9.30-11.30.