Åtgärd i naturmiljön

Ska du utföra en åtgärd som riskerar att väsentligt ändra en naturmiljö? Då måste du först samråda med Länsstyrelsen. Det gäller även områden som inte är skyddade.

När ska jag anmäla om samråd?

Om du vill utföra en åtgärd i landskapet som kan väsentligt ändra naturmiljön ska du först samråda med Länsstyrelsen. Vi, eller annan berörd myndighet, avgör om åtgärden får utföras och vilka eventuella villkor som gäller. Detta gäller för alla områden, inte bara skyddade områden.

Ibland kan det vara svårt att bedöma i hur stor omfattning åtgärden kan komma att ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör du göra en anmälan. Om du inte anmäler åtgärden, måste du som har utfört åtgärden kunna bevisa att naturmiljön inte har ändrats.

Vid dessa tillfällen är det vanligtvis lämpligt att anmäla om samråd:

 • ordna större evenemang inom friluftsliv, till exempel orienterings- eller cykeltävlingar
 • arbeta med ledningar
 • husbehovstäkter
 • vindkraftverk lägre än 50 meter, mast/torn
 • åtgärder på särskilt skyddsvärda träd
 • anläggning eller ändring av enskilda vägar i känsliga naturmiljöer
 • eller vid andra prospekteringar.

Stöd för dig som planerar eller arbetar med underhållsröjningar Länk till annan webbplats.

Stöd för dig som planerar eller arbetar med förläggning av markkabel Länk till annan webbplats.

Inför anmälan om samråd 

 • Du ska anmäla om samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken.
 • Anmäl minst sex veckor innan du planerar att genomföra åtgärden.
 • För alla anmälningar är det viktigt att du som söker först har tagit reda på vilka natur- och kulturvärden som finns i området.
 • Om risken finns för påverkan av natur- och kulturvärden ska du ange vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits för att minimera påverkan.

Anmäl samråd i våra e-tjänster

Samråd för ledningar

Om åtgärden gäller att dra nya eller byta ut luft- och markledningar, rasera, underhållsröja, trädsäkra/kantträdsavverka och bredda befintliga ledningsgator med mera.

Samråd för husbehovstäkter

Om åtgärden gäller husbehovstäkt av naturgrus, berg, matjord, morän, torv, sand, lera med mera.

Samråd för mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Om åtgärden gäller uppförande av mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Samråd för prospekteringsarbeten

Om åtgärden gäller geofysiska mätningar, geokemisk provtagning, moränprovtagning, diamantborrning, karteringsdiken med mera.

Samråd för övriga verksamheter

Om åtgärden till exempel gäller att schakta i större omfattning, bygga vägar, bygga anläggning på marken för solelsproduktion, tippa och lägga upp rivningsmassor om det inte är anmälningspliktigt enligt 9 kapitlet miljöbalken, anlägga leder för vandring, ridning och skoteråkning, genomföra större friluftsaktiviteter, friluftstävlingar med många deltagare eller rennäringsanläggningar. 

Karttjänster inför samråd

Här finns karttjänster där ni kan kolla upp om åtgärden påverkar naturmiljön.
Med hjälp av karttjänsterna kan ni bedöma om åtgärden riskerar att skada viktiga värden. 

Skyddad natur, Länk till annan webbplats. Naturvårdsverkets karttjänst för bland annat nationalparker, naturreservat, biotopskyddsområden och Natura 2000-områden.

Artportalen,  Länk till annan webbplats.ArtDatabankens förteckning över vilka arter som finns rapporterade i olika områden. 

Fornsök,  Länk till annan webbplats.Söktjänst för alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige.

Kulturmiljöprogram Länk till annan webbplats.

Friluftsliv Länk till annan webbplats.

Landskapsbildskydd Länk till annan webbplats.

Samråd för ledningsdragningar

Viktigt! Alla behöver inte samråda om ledningsdragning för el, tele eller data. Om dragningen görs så att ni inte behöver anmäla samråd till oss på länsstyrelsen så sparar ni både tid och resurser. Börja med att ta reda på mer om området som berörs av ledningsdragningen.

Om fiberdragningen berör fornlämning eller ligger inom 15 m från en fornlämning (dvs. inom fornlämningens skyddsområde) krävs tillstånd enligt 2 kap. kulturmiljölagen.

Här finns mer information om fornlämningar och karttjänst.

 1. Fastighetsbeteckning på den fastighet där ledningsdragningen börjar.
 2. Shapefil (SWEREF 99 TM) med ledningsdragningen. (Tyvärr kan vi inte ta emot andra filformat eller filer i andra koordinatsystem.)

Alternativt

 • Översiktskarta
 • Detaljkarta 1:2000-1:5000 innehållande bakgrundskarta och på en detaljnivå att det tydligt syns var ledningen ska dras i förhållande till hus och vägar.

     3. Beskrivning av vilka naturmiljöer som påverkas och var de finns.

     4. Vilka försiktighetsåtgärder som kommer vidtas för att undvika skada i de  
         naturmiljöer som påverkas.

     5. Eventuella passager av vattendrag, stenmurar och alléer ska beskrivas.

Om inte alla dessa uppgifter finns med är anmälan inte komplett och en begäran om komplettering kommer skickas ut. Det kommer förlänga handläggningstiden.

Skriver ni i blanketten för anmälan om samråd att inga naturvärden eller skyddade områden berörs, ser vi det som att inget samråd behövs och vi kommer att avsluta ärendet utan att ha gjort en bedömning om naturvärdena. Det är ni som verksamhetsutövare som är ansvariga för att ert projekt inte väsentligt påverkar några naturmiljöer.

Det centrala begreppet i lagstiftningen lyder ”naturmiljön påverkas väsentligt”. Anser ni att ert projekt inte påverkar naturmiljön väsentligt behöver ni inte skicka in något samråd. OBS! Även om naturmiljön inte påverkas kan det fortfarande krävas ett samråd för påverkan på kulturmiljöer som t.ex. fornlämningar. Exempel på när naturmiljön kan påverkas väsentligt av ledningsdragningar är när de går igenom:

 • våtmarker
 • ängs- och betesmarker
 • strandängar
 • ädellövskogar
 • nyckelbiotoper
 • skyddade områden där det inte är förbjudet att utföra åtgärden.

Den här typen av känsliga områden ska alltid undvikas. Lyckas ni med det och samtidigt tar den generella hänsyn som alltid ska tas (se mer nedan under ”Hänsyn som gäller vid alla ledningsarbeten”) så behöver ni alltså inte samråda om naturvärdena. Om ni ändå av olika skäl behöver dra ledning genom den här typen av områden behöver ni anmäla samråd och planera för extra hänsyn vid utförandet. Vi kommer sätta villkor för att skydda naturmiljön och det förlänger handläggningstiden och fördyrar ofta arbetet för er.

När påverkas naturmiljön inte väsentligt

Om ledningsdragningen sker inom följande områden så krävs generellt ingen anmälan om samråd. Tänk på att fornlämningar kan beröras och att generell hänsyn ska tas.

 • åkermark
 • vägkant
 • på gårdsplaner
 • inom detaljplanerade områden
 • inom asfalterade och hårdgjorda områden

 • Körskador i terräng ska förhindras. Om körskador uppstår ska ni laga dem.
 • Passage av stenmurar och diken i jordbruksmark ska göras genom tryckning eller borrning. Schaktning och grävning får inte göras precis intill stenmurar eller diken så att de riskerar att få sättningsskador.
 • Vid nedläggning av ledning vid allé eller andra skyddsvärda träd (t.ex. gamla träd och lövträd med en diameter >70 cm) ska ledningen förläggas med ett avstånd motsvarande femton gånger stammens diameter. Arbetet måste göras mycket försiktigt så att trädens bark och grenar inte skadas av maskiner och redskap eller trädens rötter skadas av markpackning.
 • Vid rasering av ledningar ska stolphål tryckas igen eller fyllas med rena massor.
 • Vid öppna diken, små våtmarker, odlingsrösen och andra skyddade biotoper i odlingslandskapet måste arbetet göras mycket försiktigt så att de inte skadas eller förstörs. Vid risk för skada på dessa biotoper krävs biotopskyddsdispens för åtgärden.
 • Ledningen ska plöjas ner eller smalskopa användas. Schaktet ska bli så litet som möjligt.

Berör ledningsdragningen ett skyddat område, som t.ex. ett naturreservat, kan åtgärden vara förbjuden enligt föreskrifterna för det skyddade området. Om åtgärden är förbjuden och ni bestämmer er för att söka dispens från förbudet ska inte en anmälan om samråd göras.

Dispenser beviljas restriktivt och om andra alternativ är möjliga ska ni alltid välja dem.

Strandskydd Öppnas i nytt fönster.

Fridlysta arter

Tillstånd i Natura 2000-område

Dispenser och tillstånd för skyddad natur

Samråd för solcellspark

Vill du anlägga en solcellspark på marken är det viktigt att hitta en lämplig plats och rätt utformning. Samrådsprocessen är fristående från prövningen om investeringsstöd till solceller.

Informationsblad om solceller på marken Pdf, 657.8 kB.

Förbered din anmälan

Innan du skickar in din anmälan om samråd behöver du tänka igenom vissa frågor. Vi behöver ett komplett underlag för att kunna handlägga ditt ärende. Om du går igenom och utreder frågorna i checklistan nedan och redogör för dem i samrådsunderlaget kan handläggningen ske snabbare.

Finns det kartor med layoutskiss och måttangivelser?

Vi behöver översiktskarta och detaljkarta med skiss hur allt inom anläggningen ska placeras; paneler, kabelschakt, transformatorstation och stängsel plus eventuella nya vägar som behövs.

Finns det motivering för val av plats?

Eftersom åtgärden innebär ändrad markanvändning finns särskilt höga krav på att du ska kunna förklara varför det är den bästa platsen som föreslås för ändamålet. Redogör för vilka andra platser som också varit diskuterade och varför just den valda platsen blev aktuell.

Berörs skyddade områden?

Det kan exempelvis vara naturreservat, strandskydd, generellt biotopskydd, Natura 2000 eller skogliga områdesskydd. Då krävs det oftast tillstånd eller dispens, vilket ersätter 12:6-samrådet. Information och blanketter om ingrepp i skyddad natur.

Hur kommer naturmiljön att påverkas (exempelvis djur och växter)?

Tänk särskilt på djur som hjortdjur som inte kommer kunna röra sig genom området p.g.a. stängsel. Skötseln av marken inom anläggningen är viktig för hur naturmiljön påverkas. För att veta mer om vad som lever i området kan det krävas inventeringar. Se nästa punkt.

Behövs någon typ av inventering?

Beroende på platsen och vad den gränsar till kan det behövas olika undersökningar som ger kunskap om vilka arter finns i området för att veta hur parken påverkar deras livsmiljö och vilka anpassningar som behövs i layout eller skötsel. Det finns naturvårdskonsulter som kan anlitas för den typen av inventeringsjobb.

Hur kommer kulturmiljön att påverkas?

Du kan behöva ta fram en analys av hur åtgärden påverkar ett område som t.ex. är utpekat som riksintresse för kulturmiljön eller i ett kulturmiljöprogram.

Finns det fornlämningar som berörs?

Redogör för eventuella fornlämningar som finns i området och även i närområdet. Vill du schakta och påla i ett område med fornlämningar kan det behövas tillstånd och ibland arkeologiska utredningar. Vid större markingrepp kan det krävas utredningar även om det inte finns idag kända fornlämningar i området. Om fornlämningar.

Finns det kommunala planer som berörs?

Kolla med berörd kommun om vad som finns i deras planeringsunderlag för platsen. Översiktsplan och eventuell detaljplan är viktiga såna planer, men det kan finnas fler.

Hur kommer friluftslivet att påverkas?

Kolla med berörd kommun hur området används för friluftsliv. Hör också gärna med friluftsfrämjandet och liknande föreningar. Det kan behövas anpassningar med t.ex. passager eller döljande buskage i områden som människor använder för rekreation.

Finns det fotomontage från olika håll?

Ta fram några olika fotomontage från olika håll och särskilt från närliggande vägar, bostadsområden osv där anläggningen oftast kommer bli sedd från. Glöm inte ta med stängslet på fotomontaget.

Hur ska marken i anläggningen skötas?

Länsstyrelsen vill att den sköts på jordbruksliknande sätt- med årligt slåtter eller bete. Det finns fröblandningar som är anpassade just för solcellsparker som byggs på åkermark. I dem ingår t.ex. smalbladiga gräs, lågväxande baljväxter, svartkämpar och cikoria. Målet är att minimera skötseln av marken men maximera nyttan för den biologiska mångfalden. Finns det redan en mångfald i floran så behöver inget nytt sås in utan det räcker att slå eller beta området.

Behövs dispens från terrängkörningslagen?

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning. Mer om motortrafik i naturen.

Hålls tillräckligt avstånd till närliggande väg?

Om solcellsanläggningen placeras inom en vägs skyddsområde kan det krävas tillstånd enligt väglagen. Skyddsområdet är oftast tolv meter från vägområdet, men kan vara upp till 50 meter. Information om att bygga vid väg.

Solcellsanläggning på mark kan kräva miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Anläggande av solcellsanläggning på mark kan kräva att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram, om det rör sig om en större anläggning eller det finns särskilt höga natur- eller kulturvärden. Processen för att ta fram en MKB beskrivs i dokumentet Process för samråd enligt 6 kap MB med MKB Pdf, 165.9 kB..

Ändrad markanvändning - från jordbruksmark till skog

Den som avser att upphöra med jordbruksproduktion på jordbruksmark ska anmäla detta till Länsstyrelsen. Detta gäller för åker och betesmark.

Ta jordbruksmark ur produktion

Åtgärder i skog

Om åtgärden eller verksamheten gäller skogsbruksåtgärder ska samrådsanmälan göras till Skogsstyrelsen.

Åtgärder inom militära områden

Om åtgärden eller verksamheten gäller inom militära områden där Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt är verksamma ska samrådsanmälan göras till Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM).

Kommunens roll

Om Länsstyrelsen har överlåtit tillsynsansvaret till kommunen ska samrådsanmälan göras till kommunen.

Kontakt

Naturprövningsenheten

Telefon 010-224 16 30 (gruppnummer)

Telefontid: måndag och fredag kl. 13-15 samt tisdag, onsdag och torsdag kl. 9.30-11.30.