Tillstånd natura 2000-område

Du kan behöva tillstånd för att bedriva verksamhet eller genomföra åtgärder i eller nära ett Natura 2000-område.

När behöver du ansöka om tillstånd?

Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för verksamhet eller åtgärder som kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt. Du kan även behöva tillstånd om du planerar att göra en åtgärd nära ett Natura 2000-område, om det kan påverka miljön inne i området.

Det kan till exempel handla om åtgärder som grumlar ett vattendrag som leder till ett Natura 2000-område eller anläggning av ett nytt dike som kan påverka våtmarker inom intilliggande område.

Utgå från områdets bevarandeplan för att bedöma om det finns risk för påverkan. Du hittar bevarandeplaner i Naturvårdsverkets karta över skyddad natur:

Natura 2000-områden i Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Hjälp för att använda kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Exempel på när du kan behöva tillstånd

  • Uppföra byggnader eller anläggningar, till exempel vägar, skogsbilvägar, jakttorn och avloppsanläggningar.
  • Samla in växter och djur.
  • Fälla träd, avverka eller ta bort större buskage.
  • Gräva, schakta, fylla ut, till exempel ledningsdragningar.
  • Dika eller göra andra åtgärder som påverkar grundvatten och markvatten

I vissa fall kan det vara svårt att själv bedöma om en åtgärd kräver tillstånd. Kontakta oss på Länsstyrelsen för att få stöd i din bedömning.

Ansök om tillstånd i Natura 2000-område

Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för att handlägga ansökan om tillstånd för Natura 2000-områden.

Har området enbart Natura 2000-skydd, ansök genom att kontakta oss för att boka ett samråd. Ta sedan fram ett samrådsunderlag.

E-post till skane@lansstyrelsen.se

Samrådsunderlag inför tillståndsansökan i Natura 2000 område. Pdf, 122.7 kB.

Märk samrådshandlingarna med Natura 2000-prövning och skicka dem till
skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Skåne, Miljöavdelningen,
205 15 Malmö.

Ansök om tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Är området också skyddat med någon annan skyddsform än Natura 2000, till exempel om området ligger i ett naturreservat, så ska du använda e-tjänsten på den här sidan för att ansöka om tillstånd.

Samråd och miljökonsekvensbeskrivning

Ansökningsprocessen inleds med samråd med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de övriga som kan beröras av åtgärden eller verksamheten. Inför samrådet med Länsstyrelsen ska du lämna in ett samrådsunderlag.

Samrådsunderlaget ska övergripande beskriva den tänkta verksamheten eller åtgärden. Vid samrådsmötet lämnar Länsstyrelsen synpunkter på samrådsunderlaget.

Syften med att först ha samråd är att säkerställa att miljökonsekvensbeskrivningen som ska göras inför en ansökan om tillstånd görs i rätt omfattning och får det innehåll som behövs för tillståndsprövningen.

När du sedan ansöker om tillstånd ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. Detta är ett dokument som beskriver den miljöpåverkan som den planerade åtgärden eller verksamheten medför.

Ta fram underlag till ansökan

När samråden är avslutade ska du lämna en ansökan om tillstånd in till Länsstyrelsen.

Ansökan ska bland annat innehålla en redogörelse för vad ansökan omfattar, kartunderlag, förslag på villkor för åtgärden eller verksamheten samt miljökonsekvensbeskrivningen.

Då prövas ärendet av någon annan

I vissa fall prövas ansökan om tillstånd av någon annan än Länsstyrelsen.

Om åtgärden eller verksamheten även utgör en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet eller en vattenverksamhet ska den prövas i annan instans. Då ska ansökan om tillstånd prövas av Miljöprövningsdelegationen eller Mark- och miljödomstolen tillsammans med prövningen av vattenverksamheten eller den miljöfarliga verksamheten.

Om åtgärden gäller tillstånd för enskilt avlopp inom Natura 2000-område prövas frågan om Natura 2000 av kommunen tillsammans med prövningen av det enskilda avloppet.

Kontakt

Naturprövningsenheten

Telefon 010-224 16 30 (gruppnummer)

Telefontid: måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss