Utvecklingsmedel mot våld

Kommuner, myndigheter och ideella organisationer i Skåne kan nu söka utvecklingsmedel till förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor.

Bakgrund

Utifrån Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnorlänk till annan webbplats samt Länsstyrelsens uppdrag enligt regleringsbrev för budgetåret 2019 (S2017/07420/JÄM) utlyser Länsstyrelsen Skåne utvecklingsmedel för år 2019.

Enligt regeringen ska särskild prioritet ges till att främja utvecklingen av verkningsfulla åtgärder för att förhindra att våld utövas, inklusive återfallsprevention. En utgångspunkt är att våld ska förebyggas med fokus på våldsutövare och maskulinitetsnormer. Länsstyrelsen kommer att prioritera:

  • Utveckling och spridning av universella förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor, inklusive våld i nära relationer, sexuellt våld, prostitution och människohandel, våld i ungas partnerrelationer och våld i en hederskontext.

Med verkningsfulla åtgärder för att förhindra att våld utövas avses bland annat åtgärder som har en genusförändrande ansats, som är kunskapsbaserade och som genomförs på ett systematiskt sätt snarare än som punktinsats.

För en fördjupning om universellt förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor, se Mucf:s webbplats: https://www.mucf.se/valdsforebyggande-arbetelänk till annan webbplats

Kommuner, myndigheter och ideella organisationer med verksamhet i Skåne län kan beviljas utvecklingsmedel. Medel beviljas för verksamhet under ett år och insatsen ska genomföras i Skåne län med projektstart senast den 1 september 2019.

Kommuner och myndigheter

För en insats som utförs av en kommun eller en myndighet lämnas stöd med högst halva kostnaden.

Ideella föreningar

Till insatser utförda av ideella organisationer kan upp till hela kostnaden beviljas. Föreningen ska ha bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år före ansökan om bidrag.

Ansökan ska vara inkommen till Länsstyrelsen senast den 18 april 2019.

Här kan du läsa presentationen från de Informationsträffar om utvecklingsmedlen som vi har haft i Malmö och Kristianstad.

PresentationPowerpoint

Uppge alltid diarienummer (Dnr längst upp i högra hörnet) vid kontakt med Länsstyrelsen.

För att Länsstyrelsen ska kunna ta ställning till ansökan är det viktigt att den är ifylld enligt instruktionerna. Det innebär bland annat att projektplanen följer en tydlig logik, är väl underbyggd utifrån forskning och målgruppens behov, med realistiska och ändamålsenliga projektmål och delmål som stämmer överens med planerade aktiviteter. Samverkan ska vara förankrat och etablerat redan innan projektstart. Det ska finnas en riskanalys som är grundad i organisationens kapacitet att genomföra planerade insatser samt i projektets avgränsningar. Det ska även finnas en realistisk tidsplan, budget samt plan för framtiden.

I ansökan är det viktigt att projektets totala kostnad samt vilken summa som söks från Länsstyrelsen är tydligt angivna. Kommuner och andra myndigheter ska i ansökan redogöra för sin egen medfinansiering av projektet, inklusive budget för denna. För att ansökan ska beaktas ska samtliga efterfrågade bilagor bifogas.

Ansökan ska vara hos Länsstyrelsen Skåne senast den 18 april 2019 och skickas till skane@lansstyrelsen.se.

Skriv i ämnesraden: Ansökan utvecklingsmedel jämställdhetsområdet, dnr. 801-6589-2019

För att kunna skicka filer över 15 Mb till Länsstyrelsen behöver ni få en inbjudan till tjänsten filskick. Denna inbjudan får ni enkelt genom att skicka e-post till skane@lansstyrelsen.se med en begäran om detta.

Ansökan kan även skickas via post:

Länsstyrelsen Skåne

Enheten för social hållbarhet

Att. Katarina Tümer

205 15 Malmö

Kontakt