Svaneholm och Vassen

Svaneholm och Vassen är två av fyra naturreservat som ligger vid Svaneholms slott. Ett populärt besöksmål där kultur möter natur. Det var här som Rutger Macklean en gång lade grunden för ett modernare jordbruk genom enskiftet. Idag möts du av gammal ek- och bokskog med anor från 1700-talet, men också fina slottsmiljöer vid Svaneholmssjöns klara vatten. Den tillgänglighetsanpassade Jaktstigen tar dig runt sjön. Leden kantas av gamla ekar, men också frodig och trolsk klibbalskog. Det finns flera rastplatser och även utsiktsplattformar som ger fina vyer över slottet och sjön som erbjuder fiske och båtturer. Utgå från slottet. Här finns servering, museum och parkering.

Det moderna jordbrukets vagga

Det var på Svaneholm som Rutger Macklean startade enskiftet vid 1700-talets slut. Denna jordbruksreform ledde till betydligt större skördar och ökat välstånd i Sverige. Även landskapsbild och bebyggelsemönster ändrades. Genom att flytta ut gårdarna till egna, självständiga brukningsenheter splittrades de gamla byarna. Gårdarna låg inte längre samlade i en klunga, utan som ensamma öar utspridda i landskapet. Helt enkelt så som vi är vana att se dem idag.

I den norra delen av reservatet Vassen finns en ruinerna efter torpet Vasahuset som är från tiden för enskiftet. Jordvallarna längs reservatsgränsen har också koppling till skiftesreformen.

Skog fredad från bete

Även skogen påverkades av jordbruksreformen. De trädbärande markerna hade tidigare använts som äng och betesmark, men merparten avsattes nu för skogsproduktion. Idag hyser de gamla skogarna i Svaneholmsreservaten en stor mångfald av arter som är knuten till gammal ädellövskog.

Fladdermöss och ovanliga vedsvampar

I Svaneholms skogar lever många sällsyntheter. Bokblombocken är en av de mer exklusiva skalbaggarna i området. Annars utmärker sig Svaneholm för sina många rara svampar. Några av dem har namn som rödfotad nagelskivling, cinnoberspindling, oxtungssvamp, koralltaggsvamp och sydlig platticka. Svaneholm är även en viktig lokal för fladdermöss. Sju olika arter har observerats i området, bland annat trollpipistrell, dvärgpipistrell, långörad fladdermus och barbastell.

Sjön och den gamla landskapsparken

I sjöns klara vatten finns ett rikt växt- och djurliv. Bland hornsäv och näckmossa gömmer sig inte mindre än 13 olika snäckarter och fiskar som gädda, abborre, sutare och ruda. Ovanför vattenytan ses dagsländorna flyga i stort antal sommartid.

På 1800-talet ingick sjön och marken intill i en romantisk landskapspark. De gamla träden i ängen blev en del av denna park, liksom parvis planterade ekar, så kallade karaktärsträd. Ett sådant par av gamla ekar finns kvar vid Rökhuset idag. I skogen utmed Jaktstigen finns dessutom gamla trädjättar från ängsmarkstiden.

I de omgivande skogarna gömmer sig grunda vattensamlingar. I dessa småvatten lever groddjur som lövgroda och ätlig groda samt större och mindre vattensalamander.

Friluftsliv

Naturreservaten Svaneholm och Vassen bildar tillsammans med Hästhagen Länk till annan webbplats. och Norrskog Länk till annan webbplats. ett stort friluftsområde kring Svaneholms slott där kultur möter natur. Området ligger tätortsnära och kan nås med cykel eller buss från Skurup. Slottet är den givna utgångspunkten. Här finns information, museum, servering och en stor parkering. Här börjar även två av vandringslederna. Den 2,6 km långa Jaktstigen går runt Svaneholmssjön. Den är tillgänglighetsanpassad och kantas av flera rastplatser, utsiktplattformar och informationsskyltar. Den röda slingan är 4,2 km och fortsätter vidare in i naturreservatet Vassen och passerar vindskyddet. Ytterligare två rundor finns i reservatet Norrskog som ligger på vandringsavstånd från slottet och som saknar egen parkering. Blå slinga (2,3 km) och Gul slinga (2,3 km). Från den tillgänglighetsanpassade slingan som går runt sjön finns en avstickare till reservatet Hästhagen strax öster om sjön. Här finns dessutom en mycket stor gammal ek som är skyddad som Naturminne. I Hästhagen är det sparsamt med stigar och bitvis blött och lerigt. Rastplatser och möjligheter att grilla finns bara i vid Svaneholmssjön och i Vassen. Tänk på att ta med grillkol och ditt skräp hem. Är du intresserad av fiske finns fiskekort till försäljning (catch and release fiske). Det finns även båt att hyra.

Utsikt över Svaneholmssjön och slottet. Foto: Carina Zätterström

Utsikt över Svaneholmssjön och slottet. Foto: Carina Zätterström

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom områdena gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • cykla
 • rida eller köra med häst

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada naturföremål eller kulturlämningar,
 2. cykla,
 3. rida/köra med häst,
 4. ta med hund som inte hålls i fysiskt koppel,
 5. uppföra någon form av anläggning,
 6. köra motordrivet fordon,
 7. köra motordriven vattenfarkost såsom båt, vattenskoter eller motsvarande farkost,
 8. plantera eller så in växter eller sätta ut djur.

  Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:
 9. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur,
 10. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar,

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. sätta upp anslagstavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande,

2. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

3. framföra motorfordon eller cykel annat än på av förvaltaren markerade vägar som är upplåtna för ändamålet,

4. rida eller köra med häst annat än på av förvaltaren markerade ridstigar som är särskilt upplåtna för ändamålet,

5. medföra hund annat än hållen i fysiskt koppel,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

6. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,

7. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar, med undantag av enstaka beläggsexemplar, under förutsättning att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Svaneholm (inkl. sjön)

Bildat: 2024

Storlek: 41 hektar

Kommun: Skurup

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne och Svaneholms slotts andelsförening

Skyddstyp: Naturreservat

Svaneholm Vassen

Bildat: 2016

Storlek: 38 hektar

Kommun: Skurup

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid Svaneholms slott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.499278, E 13.479917

Hitta mig

Dvärgfladdermus

Illustration: Katarina Månsson

Dvärgfladdermus eller dvärgpipistrell som den också kallas, tillhör släktet läderlappar. Det är den minsta fladdermusen i Europa. Den jagar gärna i grupp strax efter solnedgång och gillar både myggor, flugor och nattfjärilar. Under den snabba flykten hörs ett tickande läte. I april-maj samlas många honor i kolonier för att föda upp sina ungar. När ungarna är flygfärdiga i juli då upplöses kolonin, en koloni som kan ha bestått av flera hundra individer. Dvärgfladdermusen vilar gärna på vindar, i ihåliga träd och i fladdermusholkar.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss