Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Svaneholm Hästhagen

Strax öster om Svaneholms slott sticker en trädklädd kulle upp i de öppna betesmarkerna. Det är godsets forna hästhage som har förvandlats till en av landets finaste ängsbokskogar. Högresta bokar skapar en magnifik pelarsal där marken täcks av vitsippor och myskmadra på våren.

Fantastisk vårflora

Kullen domineras av hundraåriga träd. Det är främst bok men även alm, avenbok, ek och ask. Uppe på kullens topp ligger den vackra pelarsalen av bokträd. Just när löven slår ut i månadsskiftet april/maj skimrar det i ljusgrönt och på marken lyser vårblommorna. Men mer värdefull ur biologisk synvinkel är den södra sluttningen med träd i olika åldrar. Här finns också mer död ved. Ut mot de öppna markerna står gamla, vidkroniga träd som sträcker sig efter ljuset.

Hästhagen har en fantastisk flora på våren, här växer stora mattor av vitsippor och ramslök tillsammans med skånsk nunneört och myskmadra. Vid en inventering 1984–85 fann man mer än 260 olika växtarter i naturreservatet, bland annat skogsknipprot och sällsynta lundgräs. Området har länge varit ett populärt utflyktsmål för Skurupsbor. Ut till Hästhagen har man under många årtionden cyklat för att ha gökotta och njuta av vårens blomning.

Svaneholm och enskiftet

Hästhagen ligger nära slottet Svaneholm som är mest känt för sin ägare Rutger Macklean. Den revolutionerande jordbruksreformen, enskiftet, som Macklean lät genomföra vid sitt gods under 1780-talet kom att påverka hela bystrukturen i Sverige. Genom att flytta ut gårdarna till egna, självständiga brukningsenheter splittrades de gamla byarna och ett nytt bebyggelsemönster uppstod. Området där naturreservatet ligger har tillhört Svaneholms slott under lång tid och var redan på 1700-talet ett skogsklätt område som nyttjades som sommarbete för gårdens djur.

Friluftsliv - här och i omgivningarna

Naturreservaten Hästhagen, Vassen Länk till annan webbplats. och Norrskog Länk till annan webbplats. ingår i ett större friluftsområde kring Svaneholms slott och utnyttjas främst för vandring. Du kan ta dig hit med buss från Skurup eller parkera vid Svaneholms slott. Slottet är den givna utgångspunkten. Här finns informationsskylt, museum och servering. Här börjar även en 3 km lång vandringsslinga som går runt Svaneholmssjön. Den är tillgänglighetsanpassad och kantas av flera rastplatser och ett utegym. Från slingan finns en avstickare till Hästhagens naturreservat strax öster om sjön. Här finns även en mycket stor gammal ek som är skyddad som Naturminne. I Hästhagen är det ännu sparsamt med stigar och bitvis ganska kladdigt. Bättre vandringsmöjligheter finner du i reservatet Vassen strax väster om sjön. Även denna slinga börjar vid slottet.

Just to the south of Svaneholm Castle, a tree-covered hill juts out from the open pasture. This was previously the estate's horse paddock, but has now been transformed into one of the country's finest meadow beach woodlands. Stately beech trees create a magnificent pillared hall, the floor of which is covered with White Anemones and Woodruff in spring.

A Pillared Hall with Shimmering Light

The hill is dominated by trees that are hundreds of years old. They are predominantly beech, but there is also elm, European Hornbeam, oak and ash. At the top of the hill there is a beautiful pillared hall of beech trees. When the leaves emerge at the end of April or beginning of May, it shimmers with light green light and spring flowers sparkle on the ground.

However, the southern slope with trees of varying ages is more valuable from a biological point of view. Here there is also more dead wood. Out towards the open land there are ancient, wide-crowned trees that extend themselves towards the light.

Fantastic Spring Flora

Hästhagen contains a fantastic flora in spring, with large carpets of White Anemones and Wild Garlic, as well as Holewort and Woodruff. An inventory was taken in 1984–85 which recorded more than 260 different species of plants in the nature reserve, among them Broad-Leaved Helleborine and rare woodland grasses.

The area is a popular destination for people who live in Skurup. For many decades, they have cycled out to Hästhagen to have a breakfast picnic while listening to the dawn chorus of birds and to enjoy the spring flowers.

Svaneholm

Hästhagen is close to Svaneholm Castle which is most well-known as having been owned by Rutger MacLean. He implemented the revolutionary agricultural reform, called enskiftet in Swedish, on his estate in the 1780s and this had an impact on the entire structure of villages in Sweden. By moving the farmers out to their own independent farms, the old villages were divided up and a new pattern of settlement appeared.

The nature reserve lies in an area that has belonged to Svaneholm Castle for a long time and as long ago as the 18th century there was a wooded area that was utilised as summer pasture by the farm's animals.

Days Out in the Reserve's Surroundings

The nature reserve and the castle are surrounded by rolling hills with broad-leaved woodland, pasture and ponds. The narrow, winding tarmac roads north of Hästhagen Nature Reserve and Svaneholm that head towards the Häckeberga area are great for a cycling.

Starting out from Svaneholm, you can walk around the lake on one of the several marked trails that start at the car park. One of Skåne's natural monuments lies between the lake and the nature reserve, close to the trail around the lake. This is a form of protection that is used to protect individual giant trees or blocks of stone. The natural monument here by the roadside is an enormous oak.

Bokskog. Foto: Alex Regnér

Bokskog. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • framföra motorfordon eller cykel utanför anvisade vägar
  • rida utanför anvisade ridleder

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. sätta upp fasta främmande föremål så som tavla, skylt, affisch eller liknande,

2. uppföra någon form av anläggning eller placera ut för reservatet främmande föremål,

3. framföra motorfordon eller cykel annat än på av förvaltaren markerade vägar som är upplåtna för ändamålet,

4. rida eller köra med häst annat än på av förvaltaren anvisade ridleder,

5. medföra hund (eller annat sällskapsdjur) som inte hålls i fysiskt koppel,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

6. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,

7. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar, med undantag av enstaka beläggsexemplar, under förutsättning att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Föreskrifter uppdaterade 2019-03-13

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1985

Storlek: 56 hektar

Kommun: Skurup

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid Svaneholms slott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.499278, E 13.479917

Hitta mig

Vitsippor.

Illustration: Katarina Månsson

Under tidig vår bildar vitsippan sammanhängande mattor i lövskogen. Blommorna är bara öppna på dagen, på kvällen sluter de sig och böjer sig ner mot marken.

Kontakt

Alexander Nordström
naturvårdsförvaltare

E-post alexander.nordstrom@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 17 34


För frågor om åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens ska du kontakta Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30 telefontider kl.13-15 (mån, fre) och kl. 9.30-11.30 (tis, ons)

Kontakt