Svaneholm Norrskog

Svaneholm Norrskog är ett ädellövskogsdominerat reservat med lång kontinuitet. Marken har tidigare ägts av Svaneholms gods, ett gods med medeltida anor, och har varit trädbevuxet åtminstone sedan 1700-talet. På grund av skogens höga ålder hyser området mycket höga biologiska värden och flertalet ovanliga arter.

Skog med gamla anor

Den näringsrika bokskogen i Svaneholm norrskog har en lång kontinuitet. Redan på 1700-talet avsatte Svaneholms gods området som produktionsskog och fredade skogen från bland annat betesdjur. Den långa skogliga kontinuiteten har stor betydelse för många växter och djur och har gett upphov till den höga biologiska mångfald som finns i området idag. Norrskog domineras av ädellövskog men innehåller även mindre områden med sumpskog samt planterade ytor med lärkträd och gran.

Rikt djurliv

Norrskog hyser många rödlistade arter, främst svampar och vedlevande insekter. Mer än 350 svamparter har noterats i reservatet, däribland flertalet rödlistade arter som korallkremla, saffransfingersvamp och sydlig sotticka.

Svaneholmsområdet är även en viktig lokal för fladdermöss. Sex olika arter har observerats i området, bland annat trollpipistrell, långörad fladdermus och vattenfladdermus.

I reservatet finns ett antal småvatten som är hemvist för olika groddjur. I de lövskogsomgärdade dammarna trivs bland annat lövgroda och ätlig groda samt större och mindre vattensalamander.

Drygt 50 fågelarter har konstaterats häcka i reservatet. De vanligast förekommande är bofink och lövsångare, men även ovanligare arter som gröngöling och stenknäck har observerats i Norrskog.

Rutger Macklean och enskiftet

Svaneholms gods har anor från medeltiden och har ett mycket stort historiskt värde på grund av sin betydelse för den agrara utvecklingen i Sverige. Under slutet av 1700-talet ägdes godset av Rutger Macklean som drog igång den jordbruksreform som gick under beteckningen enskifte. Det allra första enskiftet inleddes av lantmätaren Carl Gideon Wadman på uppdrag av Macklean på Svaneholms ägor. Enskiftet syftade till att effektivisera jordbruket och lantbrukarnas många små tegar slogs ihop till större sammanhängande åkrar. Detta innebar ofta att bönder flyttade ut på nybyggda gårdar närmre sina marker och att många byar därför försvann.

I samband med enskiftet avsattes även Norrskog som produktionsskog med syftet att rationalisera bruket av godsets marker. Skiftet blev en stor succé för Macklean och befolkningen på godsets ägor kom att fördubblas under de efterföljande decennierna. Enskiftet och det efterföljande storskiftet innebar mycket stora förändringar av det agrara landskapet i stora delar av Sverige och det hela började på Svaneholms gods.

På grund av sin betydelse för enskiftetsreformen har Svaneholm ett särskilt bevarandevärde och kan belysa sambandet mellan natur och kultur då det gäller biologisk mångfald och det biologiska kulturarvet.

Friluftsliv

Naturreservaten Norrskog, Hästhagen Länk till annan webbplats. och Vassen Länk till annan webbplats. ingår i ett större friluftsområde kring Svaneholms slott och utnyttjas främst för vandring och ridning. Området ligger tätortsnära och kan nås med buss via lokal linje till Svaneholms slott från Skurups tätort. Vid slottet finns en stor parkeringsplats med informationsskyltar, rastplats och vindskydd. Norrskog har ingen egen angöringsplats men ligger på vandringsavstånd från slottet. I Norrskog finns två rundslingor: Blå slinga (2,3 km) och Gul slinga (2,3 km). Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Ädellövskog. Foto: Alex Regnér

Ädellövskog. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Nyheter

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • rida eller köra med häst utanför anvisade stigar
  • framföra motorfordon utanför anvisade vägar
  • cykla utanför anvisade vägar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. sätta upp anslagstavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande,

2. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

3. framföra motorfordon eller cykel annat än på vägar som av förvaltaren är upplåtna för ändamålet,

4. rida eller köra med häst annat än på av förvaltaren upplåtna ridstigar,

5. medföra hund annat än hållen i fysiskt koppel,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

6. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,

7. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar, med undantag av enstaka beläggsexemplar, under förutsättning att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 89 hektar

Kommun: Skurup

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid Svaneholms slott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.499278, E 13.479917

Hitta mig

Ätlig groda.

Foto: Alex Regnér, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne.


Ätlig groda är stor och grön med svarta fläckar. Den har odlats för att ätas i delar av Europa. Den hoppar bra trots sin storlek. Denna glupska groda kan både äta andra grodor och vara kannibal. Du hittar den i småvattnen hela sommaren och en bit in på hösten.

Mer information

Folder om Svaneholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kulturmiljöprogram Svaneholm-Stjärneholm-Skurup

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss