Högt vattenstånd i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Svaneholm Vassen

Naturreservatet Svaneholm Vassen består till största delen av gammal bokskog och mindre partier med betesmark, även om namnet Vassen antyder något annat. Området har tidigare ägts av Svaneholms gods och hyser många växt- och djurarter som är knutna till de gamla bokarna och ekarna. Fina vandringsmöjligheter finns både i reservatet och runt slottet och Svaneholmssjön strax intill.

Gammal ädellövskog

Vassen är ett av flera områden som avsattes specifikt för skogsbruk i samband med jordreformerna under det sena 1700-talet och tidiga 1800-talet. Delar av området var sannolikt trädbevuxet redan tidigare, men blev till följd av enskiftet fredat från bland annat betesdjur. På grund av den långa skogliga kontinuitet har Vassen utvecklat lämpliga livsmiljöer för arter som är beroende av relativt opåverkade ädellövskogsmiljöer.

I området finns bland annat en stor mängd svampar och vedlevande insekter, varav flera är rödlistade. Trakten kring Svaneholm hyser dessutom en riklig förekomst av fladdermöss. Sex arter har observerats i området, däribland vattenfladdermus, trollpipistrell och dvärgfladdermus. Lövgroda och ätlig groda har påträffats i reservatet, men eftersom Vassen saknar permanenta småvatten nyttjas reservatet troligtvis endast för födosök och för övervintring.

Kulturhistoria

Området kring Svaneholm är av mycket stort kulturhistoriskt intresse på grund av den jordbruksreform som startades på godset under slutet av 1700-talet av Rutger Macklean. Reformen betecknades enskifte och ledde till betydande förändringar av det agrara landskapet i stora delar av Sverige. Det första skiftet påbörjades 1783 av lantmätaren Carl Gideon Wadman på uppdrag av Macklean på Svaneholms ägor. Det var till följd av dessa reformer som delar av Vassen avsattes för skogsproduktion.

I reservatets norra del finns en ruin efter torpet Vasahuset som har sitt ursprung från tiden före enskiftet. Längs med delar av reservatsgränsen finns jordvallar som har koppling till skiftet.

Friluftsliv

Naturreservaten Vassen, Hästhagen Länk till annan webbplats. och Norrskog Länk till annan webbplats. ingår i ett större friluftsområde kring Svaneholms slott och utnyttjas främst för vandring. Området ligger tätortsnära och kan nås med buss från Skurup. Slottet är den givna utgångspunkten. Här finns informationsskylt, museum, servering och en stor parkering. Här börjar även vandringslederna. En 3 km lång slinga går runt Svaneholmssjön. Den är tillgänglighetsanpassad och kantas av flera rastplatser och ett utegym. Den röda slingan är 4,2 km och fortsätter vidare in i naturreservatet Vassen och passerar vindskyddet.

Foto: Alex Regnér

Kontakt

Jörgen Nilsson
naturvårdsförvaltare

E-post jorgen.nilsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 19


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • rida eller köra med häst utanför anvisade ridstigar
  • framföra motorfordon utanför anvisade vägar
  • cykla utanför anvisade vägar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. sätta upp anslagstavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande,

2. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

3. framföra motorfordon eller cykel annat än på av förvaltaren markerade vägar som är upplåtna för ändamålet,

4. rida eller köra med häst annat än på av förvaltaren markerade ridstigar som är särskilt upplåtna för ändamålet,

5. medföra hund annat än hållen i fysiskt koppel,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

6. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,

7. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar, med undantag av enstaka beläggsexemplar, under förutsättning att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 38 hektar

Kommun: Skurup

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering vid Svaneholms slott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.499278, E 13.479917

Hitta mig

Vattenfladdermus.

Foto: Alex Regnér

Vattenfladdermus är en av alla de fladdermusarter som förekommer i reservatet. Det är en av de vanligaste arterna i Skåne och den ses ofta jaga insekter strax ovanför vattenytan.