Sporrakulla naturreservat

Sporrakulla och Dalshult är två gårdar som sedan länge legat för sig själva i den stora Kullaskogen utanför Sibbhult. Tall var förr ett vanligt trädslag i denna vidsträckta utmark. Dagens naturreservat är den öppna brukade marken närmast gårdarna. Idag betas dessa små åkerlappar. Stengärdesgårdar och högar med undanröjd sten ger en bra bild av de gamla inägorna. Numera finns bara gården Sporrakulla från tidigt 1700-tal kvar, och soldattorpet Rodatorpet. Det finns flera vandringsleder som tar dig runt i detta ålderdomliga landskap. En kulturmiljö med fägator, hamlade träd, torpruiner, kolbottnar och tjärdalar. Sporrakulla gård är en bra startpunkt för vandring och en sevärdhet i sig själv.

Skog med små öar av öppenmark

Dalshult och Sporrakulla var för över 100 år sedan två av fyra gårdar i den stora betade Kullaskogen i nordöstra Skåne. Gårdarna som omgavs av små åkrar och stengärdesgårdar låg som små öar i denna skogklädda utmark. Dagens naturreservat omfattar de båda gårdarna och deras inägor. Marken i det närliggande reservatet Grävlingabackarna är däremot en del av den trädklädda utmarken.

Sporrakullas ålderdomliga gårdsmiljö

Gården Sporrakulla uppfördes under 1700-talets första hälft. Den knuttimrade gården och de omgivande markerna har bibehållit sin ursprungliga karaktär och ger en tydlig bild av 1700- och 1800-talets gårdsliv. Runt gården breder ett lövängslandskap med hamlade träd och stengärdsgårdar ut sig. Här finns även en fägata som med sina dubbla stenmurar leder boskapen från gården till den betade skogen. Sporrakulla gård är byggnadsminnesmärkt. Men redan under bronsåldern befolkades trakten. Spår i form av gravhögar finns i de numera betade marken sydväst om Sporrakulla gård.

Hamlade träd och blomrika slåtterängar

De lövängar som finns bevarade på Sporrakulla är typiska för den här delen av Skåne. I det gamla bondesamhället var slåtterängarna mycket viktiga eftersom de gav mat till djuren under vinterhalvåret. Ängarna tilläts att blomma innan höet skördades, vilket gjorde att insekter som lever av nektar och pollen frodades i ängarna.

Även trädens löv användes till vinterfoder, man ”hamlade” träden. Resultatet blev den typ av knotiga, ihåliga gamla lövträd som du kan se på Sporrakullas inägor. De hamlade trädens döda ved rymmer allt från vedlevande svampar och lavar till insekter och fladdermöss.

Skog med tall och bok

Tar du dig längs Broddakullastigen till de södra delarna av reservatet kommer du till en vacker blandskog av tall och bok. Två trädslag som varit vanliga i Kullaskogen längre tillbaka i tiden. Större hackspett och spillkråka trivs i skogen tack vare den goda tillgången på död ved. I veden finns det gott om smakliga insektslarver.

Utmarkens tjärdalar och kolbottnar

Den stenrika och magra skogsmarken har länge använts både som betesmark och för uttag av ved och timmer. Men skogen har också gett inkomster i form av träkol och tjära. Tjärdalar och kolbottnar är stenlagda rännor som fortfarande kan skönjas i dagens skogar. Men här finns också gott om ruiner efter alla övergivna torp. Det enda torp som finns kvar är Rodatorpet norr om reservatet. Av de fyra gårdarna finns bara Sporrakulla kvar. De övriga tre gårdarna, Dalshult, Broddakulla och Trollakulla, är numera ruiner.

Friluftsliv

I Kullaskogen ligger reservaten Sporrakulla, Dalshult och Grävlingabackarna Länk till annan webbplats.. Sporrakulla gård är en bra startpunkt. Här finns parkering, toalett, rastplats med eldstad (medtag grillkol) och här startar/passerar flera vandringsleder. Glimåkra Hembygdsförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. erbjuder dessutom guidning på gården (byggnadsminne) sommartid. Två rundslingor startar här som tar dig runt i Sporrakullas marker. Sporrakullastigen 1,5 km (blå), passerar tjärdalen där tallstubbar långsamt brändes till tjära förr i tiden, men också höjden Boklinten strax utanför reservatet. Broddakullastigen, 2 km (röd), går genom hagarna och passerar rastplatsen vid Broddakulla gårdsruin strax utanför reservatet i sydväst. Rodatorpsslingan, 7 km (grön), passerar bara förbi Sporrakulla gård och fortsätter norrut genom de fornlämningsrika markerna upp till det gamla välbevarade soldattorpet Rodatorpet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Skåneleden går igenom området och en förbindelseled (5 km) går ner till Sibbhult där närmaste busshållplats finns. En karta över Kullaskogens leder och kulturlämningar finns i Skogssällskapets kartfolder Sporrakulla och Rodatorpet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om du vill besöka fler platser med liknande kulturlandskap ligger Örnanäs kulturreservat Länk till annan webbplats. cirka 10 km nordöst om Sporrakulla.

Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Sporrakulla, Dalshult and Grävlingabackarna Nature Reserves jointly provide an image of how the land has been used for over hundreds of years and up until the beginning of the 1900s. Sporrakulla and Dalshult show how the most fertile land nearest the farm was used as hay meadows and for cultivation while the less fertile, stony land in Grävlingabackarna was used as pastures, where the animals grazed in the woodlands. The cows were moved along the drove roads from the fertile areas close to the farm to the pastures. The stone walls along the drove roads stopped the animals from getting out into the meadows and fields to graze. In the traditional rural landscape, man and nature have together, shaped an environment which is very rich in species.

Stengärdesgård med hamlade träd och gården i bakgrunden. Foto: Länsstyrelsen Skåne

Stengärdesgård med hamlade träd och gården i bakgrunden. Foto: Länsstyrelsen Skåne

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda utanför anvisade platser
 • tälta
 • ställa upp husvagn/husbil
 • samla ved och pinnar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

3. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, (inklusive mossor), lavar eller vedsvampar,

4. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra, även elda, död ved,

5. samla in djur, t ex skalbaggar eller mollusker, eller i övrigt avsiktligt störa eller påverka djurlivet,

6. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

7. göra upp eld annat än på anvisade platser,

8. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, eller därmed jämförlig anordning annat än på anvisade platser – informations- och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2010

Storlek: 22 hektar

Kommun: Östra Göinge

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Sporrakulla gård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.289583, E 14.242694

Hitta mig

Spillkråka.

Illustration: Katarina Månsson


Spillkråkan är lika stor som en kråka och är Europas överlägset största hackspett. Den trivs i gamla skogar med mycket död ved. Varje år hackar den ut ett nytt bohål. De övergivna bohålorna blir ofta bon åt andra djur, som kattuggla och skogsduva. Spillkråkan kan knappast förväxlas med någon annan art. Den mycket starka sången som låter kly-kly-kly och trumningarna som påminner om kulsprutesalvor kan höras på långt avstånd.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss