Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Grävlingabackarna

I nordöstra Skåne ligger de tre naturreservaten Dalshult, Sporrakulla och Grävlingabackarna som tillsammans ger en bild av hur våra marker har använts i hundratals år och fram tills början av 1900-talet. I Grävlingabackarna finner man en gammal utmarksskog som drabbats hårt av 2000-talets stormar.

Skogen var ljusare i Grävlingabackarna och resten av Kullaskogen för ett par hundra år sedan. Det var en utmarksskog med tall och lövträd i olika ålder, och spridda smågläntor med betat gräs. I slutet av 1600-talet vandrade boken in söderifrån tätt följd av granen från norr. Granen gav en alltför skuggig betesskog och ofta rycktes småplantorna upp. Med de stora jordbruksreformerna på 1800-talet förändrades läget och i början på 1900-talet började man istället att plantera gran. 

Några kraftiga stormar i början på 2000-talet gjorde att många träd föll, varpå granbarkborren fick fotfäste. Både fallna och stående, levande träd angrips. Därmed står ett smörgåsbord dukat för hackspettar och andra djur, svampar och växter som är beroende av död ved för sin fortlevnad.

Tyvärr måste vi avråda från ett besök i Grävlingabackarnas skog eftersom den stora mängden stående döda och döende träd utgör en fara.

Större hackspett trivs bland de döda träden. Foto: Alex Regnér

Grävlingabackarna along with Sporrakulla and Dalshult Nature Reserves provide an image of how the land has been used over hundreds of years and up until the beginning of the 1900s. Sporrakulla and Dalshult show how the most fertile land nearest the farm was used as hay meadows and for cultivation while the less fertile, stony land in Grävlingabackarna was used as pastures, where the animals grazed in the woodlands.

Several major storms at the beginning of the last decade caused lots of trees to blow over, which resulted in the European spruce bark beetle becoming well established. Fallen, standing and living trees can be attacked. This resulted in a truly fantastic selection of food for woodpeckers and other organisms dependant upon dead wood to survive.

We advise visitors to stay away from the woodlands at Grävlingbackackarna however, because of the quantity of standing dead and dying trees which constitute a hazard.

Stenblock i skogen. Foto: Mona Persson

Stenblock i skogen. Foto: Mona Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • tälta
  • ha hund okopplad
  • elda
  • plocka blommor eller skada växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. tälta,

3. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter,

4. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved,

5. samla in djur, t ex insekter, skalbaggar eller mollusker, eller i övrigt avsiktligt störa eller påverka djurlivet,

6. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

7. göra upp eld,

8. anlägga orienteringskontroller eller snitslade spår,

9. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning, – informations- och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 24 hektar

Kommun: Östra Göinge

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Mer information

Kontakt

Marit Hedlund
naturvårdsförvaltare

E-post marit.hedlund@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 21


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Kontakt