Grävlingabackarna

I snapphanebygden i nordöstra Skåne ligger Kullaskogen med de tre naturreservaten Dalshult, Sporrakulla och Grävlingabackarna. Dalshult och Sporrakulla var två av fyra gårdar som låg som små öar i denna vidsträckta skog. Mycket av marken i Sporrakulla och Dalshults naturreservat är öppenmarken som omgav de båda gårdarna, den så kallade inägomarken. Marken i Grävlingabackarna är istället en del av den omgivande skogs- och betesmarken, utmarken. Betet i kombination med uttag av ved och timmer bidrog till att skogen var betydligt glesare förr. De senaste hundra åren har tall och lövträd ersatts av gran. Och granen drabbats hårt av 2000-talets stormar här i Grävlingabackarna. Just nu bör du undvika besök i området. På sikt hoppas vi kunna få tillbaka den variationsrika blandskog som tidigare var utmärkande för Kullaskogen.

Gles skog i äldre tiders Kullaskog

Skogen var ljusare i Grävlingabackarna och i resten av Kullaskogen för ett par hundra år sedan. Då fanns en mager skog i den betade gamla utmarken. Här fanns tall och lövträd i olika ålder, och spridda smågläntor med betat gräs. I slutet av 1600-talet vandrade boken in söderifrån tätt följd av granen från norr. Granen gav en alltför skuggig betesskog och ofta rycktes småplantorna upp. Med de stora jordbruksreformerna på 1800-talet förändrades läget och i början på 1900-talet började man istället att plantera gran.

Utmarkens tjärdalar och kolbottnar

Den stenrika och magra skogsmarken har länge använts både som betesmark och för uttag av ved och timmer. Men skogen har också gett inkomster i form av träkol och tjära. Tjärdalar och kolbottnar är stenlagda rännor som fortfarande kan skönjas i dagens skogar. Men här finns också gott om ruiner efter alla övergivna torp runt om i Kullaskogen. Det enda torp som finns kvar är Rodatorpet norr om reservatet. Av de fyra gårdarna finns bara Sporrakulla kvar. De övriga tre gårdarna, Dalshult, Broddakulla och Trollakulla, är numera ruiner.

Stormar tog många granar

Några kraftiga stormar i början på 2000-talet gjorde att många träd föll, varpå granbarkborren fick fotfäste. Både fallna och stående, levande träd angreps. Därmed uppstod ett smörgåsbord dukat för hackspettar och andra djur, svampar och växter som är beroende av död ved för sin fortlevnad.

Friluftsliv

Grävlingabackarna saknar i stort anordningar för friluftslivet. Tyvärr måste vi avråda från ett besök i Grävlingabackarnas skog eftersom den stora mängden stående döda och döende träd utgör en fara. Grävlingabackarna ingår i Kullaskogens strövområde liksom naturreservaten Dalshult och Sporrakulla. En karta över Kullaskogens leder och kulturlämningar finns i Skogssällskapets kartfolder Sporrakulla och Rodatorpet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Grävlingabackarna along with Sporrakulla and Dalshult Nature Reserves provide an image of how the land has been used over hundreds of years and up until the beginning of the 1900s. Sporrakulla and Dalshult show how the most fertile land nearest the farm was used as hay meadows and for cultivation while the less fertile, stony land in Grävlingabackarna was used as pastures, where the animals grazed in the woodlands.

Several major storms at the beginning of the last decade caused lots of trees to blow over, which resulted in the European spruce bark beetle becoming well established. Fallen, standing and living trees can be attacked. This resulted in a truly fantastic selection of food for woodpeckers and other organisms dependant upon dead wood to survive.

We advise visitors to stay away from the woodlands at Grävlingbackackarna however, because of the quantity of standing dead and dying trees which constitute a hazard.

Stenblock i skogen. Foto: Mona Persson

Stenblock i skogen. Foto: Mona Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda
  • tälta

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. tälta,

3. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter,

4. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved,

5. samla in djur, t ex insekter, skalbaggar eller mollusker, eller i övrigt avsiktligt störa eller påverka djurlivet,

6. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

7. göra upp eld,

8. anlägga orienteringskontroller eller snitslade spår,

9. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning, – informations- och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 24 hektar

Kommun: Östra Göinge

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss