Maglehem

Öppna marker och betande mular möter besökaren i naturreservatet Maglehem. Stora delar av området håller på att återställas från tallplantering till betesmark. I spåren efter maskinernas framfart fullföljer kor och hästar arbetet. Gamla markvägar och stigar gör att reservatet är lätt att utforska till fots. Blåvingeleden, en 9 km lång vandringsled, binder ihop Maglehem med de intilliggande naturreservaten Kumlan, Drakamöllan och Lillehem.

De öppna markerna

Ända sedan bronsåldern har marken i naturreservatet Maglehem nyttjats av människor. På 1700-talet var landskapet helt öppet, med betande djur och tillfälliga åkrar. I början av 1900-talet planterades stora områden med tall. Nu har tallen tagits ner och utvecklingen ska gå mot sandiga betesmarker med blommande buskage av hagtorn, slån och rosor, spridda träd och enstaka dungar av ädellövskog. På fria sandytor kan dyngbaggar och steklar ha sina bon och konkurrenskänsliga växter kan få chans att slå rot. Typiska sandmarksarter kan på naturlig väg sprida sig från intilliggande reservat. Fjärilar, humlor och bin kommer att vara bland de första på plats.

Davidskärr

I områdets nordvästra hörn, söder om vägen, finner man Davidskärr, ett extremrikkärr som hyser ett stort antal sällsynta djur- och växtarter. Här växer den köttätande tätörten och den ovanliga loppstarren. Hotade snäckor, som kalkkärrsgrynsnäckan, hittar kalk till sitt skal i kärret. Ett system av översilningfåror parallellt med Stockabäcken är ett spår från en tid när kärret var viktigt för slåtter.

Stockabäcken

Bäckens klara, strömmande vatten bidrar till reservatets variationsrikedom. Det svala vattnet och den grusiga bottnen är perfekt lekplats för havsöring. Forsärla och kungsfiskare söker mat och gul svärdslilja blommar i sumpskogens skugga.

Friluftsliv

I det mjukt kuperade beteslandskapet finns omarkerade stigar. Du kan starta vid parkeringarna utmed Lillehemsvägen i norr eller nordost. Den senare är nära väg 19 där även bussen stannar. Ett annat alternativ är parkeringen i öster också denna nära väg 19. Här sammanstrålar de tre reservaten Maglehem, Kumlan Länk till annan webbplats. och Möllegården Länk till annan webbplats.. Vid denna startpunkt finns bord och bänkar. På håll kan du se den omtalade Maglehemsstenen som tronar i Möllegården naturreservat. Bara några 100 meter in i Kumlans naturreservat finns ett par magnifika utsikter med bord och bänkar. Blåvingeleden går genom Maglehems reservatet. Det är en 9 km lång rundslinga som även går genom de närliggande reservaten Kumlan, Drakamöllan Länk till annan webbplats. och Lillehem Länk till annan webbplats.. Flera ganska höga stängselövergångar förbinder de olika reservatens betesfållor med varandra. Tänk på att hund och betesdjur bör hållas åtskilda.

We are greeted by open areas and grazing animals in Maglehem Nature Reserve. Large parts of the site are being restored from pine plantations into pastures. In the wake of the machines, cows and horses finish the work. Old tracks and paths make for easy walking.

The open areas

Ever since the Bronze Age, people have utilized the land in Maglehem Nature Reserve. In the 1700s the landscape was completely open, with grazing animals and temporary fields. At the beginning of the 1900s large areas were planted with pine. The pine has now been felled and sandy pastures with flowering bushes of hawthorn and rose, scattered trees and small patches of broadleaved woodland will develop. On the patches of bare sand, dung beetles, bees and wasps make their nests and weakly competitive plants have the chance to establish. Typical species from sandy areas can disperse naturally from the adjacent Reserves. Butterflies and bees will be amongst the first to arrive.

David’s Fen

David’s Fen can be found in the north-western corner of the site, south of the road; an extremely rich fen which contains a large number of rare animals and plants. The carnivorous plant common butterwort and the unusual flea sedge grow here. Rare snails, such as geyer’s whorl snail, find chalk for their shells in the fen. A system of irrigation channels running parallel to the Stockabäcken stream are remains from a time when the fen was important for hay cutting.

Stockabäcken Stream

The clear, running water of the stream contributes to the rich variation in the Reserve. The cool water and the gravelly bed are perfect breeding grounds for brown trout. Grey wagtails and kingfishers search for food and yellow flag iris flowers in the shade of the wet woodland.

Foto: Alex Regnér

Kontakt

Magnus Jönsson
naturvårdsförvaltare

E-post magnus.jonsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 20


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • ställa upp husvagn/husbil över natten
  • störa djurlivet
  • plocka eller gräva upp växter
  • skada mossor, lavar eller vedlevande svampar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. elda utanför anvisade områden,

3. ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande mellan kl 00.00 – 06.00,

4. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, mossor, lavar eller vedlevande svampar,

5. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra eller elda död ved,

6. avsiktligt störa djurlivet,

7. samla in ryggradslösadjur, t ex skalbaggar eller mollusker,

8. medföra hund eller annat sällskapsdjur som ej hålls i koppel,

9. anordna tävling eller annan aktivitet som kan störa växt- och djurlivet, tex cykla eller starta/landa med skärmflyg,

10. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

11. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 116 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig


Orkidén ängsnycklar blommar på de kalkrika fuktängarna kring Davidskärr i juni.
Illustration: Katarina Månsson