Maglehem

Öppna marker och betande mular möter dig i naturreservatet Maglehem. Gamla markvägar och stigar gör att reservatet är lätt att utforska till fots och Blåvingeleden, en 9 km lång vandringsled, binder ihop Maglehem med de intilliggande naturreservaten. Landskapet domineras allt mer av betesmarker med blommande buskage av hagtorn, slån och rosor, spridda träd och enstaka dungar av ädellövskog. I områdets nordvästra hörn finner du Davidskärr. Här växer den köttätande tätörten och den ovanliga loppstarren.

De öppna markerna

Ända sedan bronsåldern har marken i naturreservatet Maglehem nyttjats av människor. På 1700-talet var landskapet helt öppet, med betande djur och tillfälliga åkrar. I början av 1900-talet planterades stora områden med tall. Nu har tallen tagits ner och utvecklingen ska gå mot sandiga betesmarker med blommande buskage av hagtorn, slån och rosor, spridda träd och enstaka dungar av ädellövskog. På fria sandytor kan dyngbaggar och steklar ha sina bon och konkurrenskänsliga växter kan få chans att slå rot. Typiska sandmarksarter kan på naturlig väg sprida sig från intilliggande reservat. Fjärilar, humlor och bin kommer att vara bland de första på plats.

Davidskärr

I områdets nordvästra hörn, söder om vägen, finner man Davidskärr, ett extremrikkärr som hyser ett stort antal sällsynta djur- och växtarter. Här växer den köttätande tätörten och den ovanliga loppstarren. Hotade snäckor, som kalkkärrsgrynsnäckan, hittar kalk till sitt skal i kärret. Ett system av översilningfåror parallellt med Stockabäcken är ett spår från en tid när kärret var viktigt för slåtter.

Stockabäcken

Bäckens klara, strömmande vatten bidrar till reservatets variationsrikedom. Det svala vattnet och den grusiga bottnen är perfekt lekplats för havsöring. Forsärla och kungsfiskare söker mat och gul svärdslilja blommar i sumpskogens skugga.

Friluftsliv

I det mjukt kuperade beteslandskapet finns omarkerade stigar. Du kan starta vid parkeringarna utmed Lillehemsvägen i norr eller öster. Den senare är nära väg 19 där även bussen stannar. Om du kommer med buss eller cykel är entrén i sydost vid väg 19 ett annat alternativ (ej bil). Här sammanstrålar de tre reservaten Maglehem, Kumlan Länk till annan webbplats. och Möllegården Länk till annan webbplats.. Vid denna startpunkt finns bord och bänkar. På håll kan du se den omtalade Maglehemsstenen som tronar i Möllegården naturreservat. Bara några 100 meter in i Kumlans naturreservat finns ett par magnifika utsikter med bord och bänkar. Blåvingeleden går genom Maglehems reservatet. Det är en 9 km lång rundslinga som även går genom de närliggande reservaten Kumlan, Drakamöllan Länk till annan webbplats. och Lillehem Länk till annan webbplats.. Flera ganska höga stängselövergångar förbinder de olika reservatens betesfållor med varandra. Tänk på att hund och betesdjur bör hållas åtskilda. Tack för att du tar med ditt skräp hem.

Maglehem Nature Reserve

We are greeted by open areas and grazing animals in Maglehem Nature Reserve. Large parts of the site are being restored from pine plantations into pastures. In the wake of the machines, cows and horses finish the work. Old tracks and paths make for easy walking.

The open areas

Ever since the Bronze Age, people have utilized the land in Maglehem Nature Reserve. In the 1700s the landscape was completely open, with grazing animals and temporary fields. At the beginning of the 1900s large areas were planted with pine. The pine has now been felled and sandy pastures with flowering bushes of hawthorn and rose, scattered trees and small patches of broadleaved woodland will develop. On the patches of bare sand, dung beetles, bees and wasps make their nests and weakly competitive plants have the chance to establish. Typical species from sandy areas can disperse naturally from the adjacent Reserves. Butterflies and bees will be amongst the first to arrive.

David’s Fen

David’s Fen can be found in the north-western corner of the site, south of the road; an extremely rich fen which contains a large number of rare animals and plants. The carnivorous plant common butterwort and the unusual flea sedge grow here. Rare snails, such as geyer’s whorl snail, find chalk for their shells in the fen. A system of irrigation channels running parallel to the Stockabäcken stream are remains from a time when the fen was important for hay cutting.

Stockabäcken Stream

The clear, running water of the stream contributes to the rich variation in the Reserve. The cool water and the gravelly bed are perfect breeding grounds for brown trout. Grey wagtails and kingfishers search for food and yellow flag iris flowers in the shade of the wet woodland.

Regulations for Maglehem visitors

Within Maglehem Nature Reserve it is forbidden to:

 • remove, dig, bore, paint or in any other way damage the ground, stones or natural objects,
 • camp or park caravans, campers or similar overnight
 • light fires,
 • during the period 1 April to 30 November ride or lead horses
 • cycle other than on roads
 • deliberately disturb grazing animals
 • bring dogs or other pets unless on a physical leash
 • pick, dig up or in any other way damage plants, mosses, lichens and wood-living fungi
 • park outside designated parking areas
 • introduce or release species alien to the reserve

Furthermore, without written permission from the County Administrative Board, it is forbidden to:

 • hold or organise competitions or similar events,
 • catch insects, spiders, gastropods or other invertebrate animals other than by netting, hand picking or other selective method which does not destroy their habitat, with subsequent reintroduction within the nature reserve. The requirement for reintroduction does not apply to individual voucher specimens of species which are difficult to identify, on condition that the record is logged in the reporting system Artportalen, or an equivalent national database for threatened species, and that the collection is not contrary to the species protection regulations,
Trädbevuxen betesmark. Foto: Alex Regnér

Trädbevuxen betesmark. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Nyheter

 • Vandring längs kusten i Bölsåkra-Tranekärr.

  Vandringstips i skånska naturreservat

  Det finns många vandringsleder i skånska naturreservat och nationalparker. När våren kommer är det många som vill ge sig ut på vandring i vår vackra natur. Här har vi samlat några tips för att det ska bli lättare för dig att hitta ut.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • övernatta
 • elda
 • rida/leda häst under perioden 1 april – 30 november
 • cykla utanför väg
 • störa betesdjur
 • gräva upp växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, eller naturföremål,
 2. tälta, eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande,
 3. elda,
 4. rida/leda häst under perioden 1 april – 30 november,
 5. cykla annat än på väg,
 6. medvetet störa betesdjur,
 7. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel,
 8. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, mossor, lavar eller vedlevande svampar,
 9. parkera utanför anvisade parkeringsplatser,
 10. sätta ut eller släppa ut för området främmande arter,

  Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd
 11. anordna tävling eller liknande arrangemang,
 12. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod som inte förstör djurets livsmiljö, med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av svårbestämda arter under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 116 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering i norr, nära Lillehem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.773140, E 14.127092

Parkering i öster, vid väg 19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.770639, E 14.138861

Entré i sydost, vid väg 19 (ingen bilparkering) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.767111, E 14.138722

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss