Möllegården

I Möllegårdens naturreservat hittar du ingen gård men väl en stor sten. Maglehemsstenen är ett stort flyttblock som isen släpat hit. Stenen ligger majestätiskt placerad på en höjd i reservatets nordvästra del. Möllegården ingår tillsammans med grannreservaten Kumlan Länk till annan webbplats., Lillehem Länk till annan webbplats., Maglehem Länk till annan webbplats. och Drakamöllan Länk till annan webbplats. i ett stort sammanhängande naturområde med böljande betesmarker. Den sandiga miljön bidrar till ett unikt växt- och djurliv. Du hittar detta unika sandmarkslandskap i sydöstra Skåne.

Isälvssand och flyttblock

Den smältande inlandsisen förde med sig mängder av kalkhaltig sand från Kristianstadslätten för 15 000 år sedan. Ett backigt sandlandskap bredde ut sig. Majestätiskt placerad på en höjd i reservatets nordvästra del ligger ett stort flyttblock som isen släpat dit – Maglehemsstenen.

Sandstäpp, betande djur och tillfälliga åkrar

Den sandiga jorden var lättbrukad och har använts till betesmark och tillfälliga åkrar i många hundra år. Den ovanliga naturtypen sandstäpp har bildats av naturens och människans förenade krafter.

En förutsättning för att sandstäppens växter ska klara sig är att ny kalkhaltig sand förs upp till ytan – något som det gamla jordbruket skötte när betesmarken plöjdes upp till tillfälliga åkrar, för att sedan läggas i träda igen.

Restaurering av sandmarker

När jordbruket moderniserades minskade behovet av betesmark och tillfälliga åkrar. I mitten av 1900-talet planterades tall i delar av reservatet och många av de öppna sandmarkernas växter och djur började försvinna. Inom ramarna för EU-projektet SandLife har man avverkat delar av tallskogen och öppnat upp markerna igen. För att efterlikna det gamla trädesjordbruket ska olika ytor plöjas, harvas och brännas med jämna mellanrum. Åtgärderna gynnar bland annat dyngbaggar, som rakhorndyvel, ovanliga örter, som grådådra, och många andra sandälskande arter.

Möllegården Nature Reserve

Möllegården is part of a larger inter-connected area of countryside with rolling pastures, a rich flora and exciting wildlife. It is one of several nature reserves in this unique sand-dominated landscape. The reserves are linked by the River Julebodaån which meanders through the valleys between the sandy hills, surrounded by lush wet and broadleaved woodlands.

15 000 years ago, the melting ice created this hilly, sandy landscape with the glacial erratic rock called Maglehemssten majestically located on the top of a hill in the middle of the Reserve.

The sandy soils were easy to cultivate and have been used as pastures and temporary fields for hundreds of years. The unusual habitat of sandy steppe has been formed by the joint efforts of nature and man.

With the modernization of agriculture, the need for pastures and temporary fields declined. In the middle of the 1900s pine was planted in parts of the Reserve and many of the plants and animals associated with open sandy areas began to disappear. Within the EU project SandLife, the pine woodland has been removed. To mimic crop rotation, different areas will be ploughed, harrowed and burned on a regular cycle. The winners are the dung beetles, such as Onthophagus nuchicornis, unusual plants, such as small alison and many other sand-loving species.

Regulations for Möllegården visitors

Within Möllegården Nature Reserve it is forbidden to:

 • remove, dig, bore, paint or in any other way damage the ground, stones or natural objects,
 • camp or park caravans, campers or similar overnight
 • light fires,
 • during the period 1 April to 30 November ride or lead horses
 • cycle other than on roads
 • deliberately disturb grazing animals
 • bring dogs or other pets unless on a physical leash
 • pick, dig up or in any other way damage plants, mosses, lichens and wood-living fungi
 • park outside designated parking areas
 • introduce or release species alien to the reserve

Furthermore, without written permission from the County Administrative Board, it is forbidden to:

 • hold or organise competitions or similar events,
 • catch insects, spiders, gastropods or other invertebrate animals other than by netting, hand picking or other selective method which does not destroy their habitat, with subsequent reintroduction within the nature reserve. The requirement for reintroduction does not apply to individual voucher specimens of species which are difficult to identify, on condition that the record is logged in the reporting system Artportalen, or an equivalent national database for threatened species, and that the collection is not contrary to the species protection regulations,

Maglehemsstenen. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • övernatta
 • elda
 • rida/leda häst mellan 1 april – 30 november
 • cykla utanför väg
 • störa betesdjur
 • gräva upp växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, eller naturföremål,
 2. tälta, eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande,
 3. elda,
 4. rida/leda häst under perioden 1 april – 30 november,
 5. cykla annat än på väg,
 6. medvetet störa betesdjur,
 7. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel,
 8. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, mossor, lavar eller vedlevande svampar,
 9. parkera utanför anvisade parkeringsplatser,
 10. sätta ut eller släppa ut för området främmande arter,

  Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd
 11. anordna tävling eller liknande arrangemang,
 12. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod som inte förstör djurets livsmiljö, med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av svårbestämda arter under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Bildat: 2014

Storlek: 50 hektar

Kommun: Kristianstad, Simrishamn

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering i Maglehems naturreservat, vid väg 19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.770639, E 14.138861

Entré i öster, vid väg 19 (ingen bilparkering) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.767111, E 14.138722

Hitta mig

Hedblåvinge.

Illustration: Katarina Månsson


När tallskogen fått lämna plats åt de öppna sandmarkerna kommer fjärilar som hedblåvinge trivas i reservatet. Hedblåvingen flyger i juli-augusti och finns ofta i närheten av ljung.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss