Möllegården

Möllegården ingår i ett stort sammanhängande naturområde med böljande betesmarker, rik flora och ett spännande djurliv. Tillsammans med grannreservaten Kumlan, Lillehem, Maglehem och Drakamöllan ingår Möllegården i sydöstra Skånes unika sandmarkslandskap. Reservaten binds samman av Julebodaån som ringlar i sandbackarnas dalar, omgiven av frodig sumpskog och ädellövskog.

Isälvssand och flyttblock

Den smältande inlandsisen förde med sig mängder av kalkhaltig sand från Kristianstadslätten för 15 000 år sedan. Ett backigt sandlandskap bredde ut sig. Majestätiskt placerad på en höjd i reservatets nordvästra del ligger ett stort flyttblock som isen släpat dit – Maglehemsstenen.

Sandstäpp, betande djur och tillfälliga åkrar

Den sandiga jorden var lättbrukad och har använts till betesmark och tillfälliga åkrar i många hundra år. Den ovanliga naturtypen sandstäpp har bildats av naturens och människans förenade krafter.

En förutsättning för att sandstäppens växter ska klara sig är att ny kalkhaltig sand förs upp till ytan – något som det gamla jordbruket skötte när betesmarken plöjdes upp till tillfälliga åkrar, för att sedan läggas i träda igen.

Restaurering av sandmarker

När jordbruket moderniserades minskade behovet av betesmark och tillfälliga åkrar. I mitten av 1900-talet planterades tall i delar av reservatet och många av de öppna sandmarkernas växter och djur började försvinna. Inom ramarna för EU-projektet SandLife har man avverkat delar av tallskogen och öppnat upp markerna igen. För att efterlikna det gamla trädesjordbruket ska olika ytor plöjas, harvas och brännas med jämna mellanrum. Åtgärderna gynnar bland annat dyngbaggar, som rakhorndyvel, ovanliga örter, som grådådra, och många andra sandälskande arter.

Möllegården is part of a larger inter-connected area of countryside with rolling pastures, a rich flora and exciting wildlife. It is one of several nature reserves in this unique sand-dominated landscape. The reserves are linked by the River Julebodaån which meanders through the valleys between the sandy hills, surrounded by lush wet and broadleaved woodlands.

15 000 years ago, the melting ice created this hilly, sandy landscape with the glacial erratic rock called Maglehemssten majestically located on the top of a hill in the middle of the Reserve.

The sandy soils were easy to cultivate and have been used as pastures and temporary fields for hundreds of years. The unusual habitat of sandy steppe has been formed by the joint efforts of nature and man.

With the modernization of agriculture, the need for pastures and temporary fields declined. In the middle of the 1900s pine was planted in parts of the Reserve and many of the plants and animals associated with open sandy areas began to disappear. Within the EU project SandLife, the pine woodland has been removed. To mimic crop rotation, different areas will be ploughed, harrowed and burned on a regular cycle. The winners are the dung beetles, such as Onthophagus nuchicornis, unusual plants, such as small alison and many other sand-loving species.

Maglehemsstenen. Foto: Alex Regnér

Kontakt

Magnus Jönsson
naturvårdsförvaltare

E-post magnus.jonsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 20


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • elda
  • plocka/skada växter, mossor, lavar eller svampar
  • störa djurlivet
  • samla ved eller plocka pinnar
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. skada fast naturföremål eller ytbildning, ex rista i träd,

2. elda,

3. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, mossor, lavar eller svampar,

4. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved,

5. avsiktligt störa djurlivet,

6. samla in ryggradslösadjur, t ex skalbaggar eller mollusker,

7. medföra hund eller annat sällskapsdjur som ej hålls i koppel,

8. anordna tävling eller annan aktivitet, som kan störa växt- och djurlivet, tex cykla eller starta/landa med skärmflyg,

9. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd

10. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Serviceinformation

  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2014

Storlek: 50 hektar

Kommun: Kristianstad, Simrishamn

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.767111, E 14.138722

Hitta mig


När tallskogen fått lämna plats åt de öppna sandmarkerna kommer fjärilar som hedblåvinge trivas i reservatet. Hedblåvingen flyger i juli-augusti och finns ofta i närheten av ljung.
Illustration: Katarina Månsson