Drakamöllan

Drakamöllan, och det intilliggande reservatet Kumlan utgör ett vidunderligt landskap med vidsträckta gräshedar, unika sandstäppsmiljöer och dungar av frodig bokskog. Här har ett ålderdomligt odlingssystem med långa perioder av vila skapat en unik naturmiljö med mycket speciell flora. I backarna blommar väldoftande sandliljor och på sensommaren lyser heden av ljungens lila blommor.

Undvik trängsel under helger och semester


Visa hänsyn till varandra och naturen - följ föreskrifterna!

Visa hänsyn till varandra och naturen - följ föreskrifterna!

Parkeringen är ofta full under helger och semester. Kanske cykla eller ta bussen hit eller göra en långvandring genom området?

Vi vill även uppmärksamma dig som reservatsbesökare på att fortsättningen på vägen är privat (inga fordon) och att du alltid har hund i kortkoppel för att inte betesdjuren i reservatet ska bli skrämda. Tack för visad hänsyn!

Besökskartan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.- med alternativ runt om i Skåne

Ålderdomligt jordbruk skapade liv i kullarna

De sandiga kullarna som mjukt böljar fram bildades när inlandsisen smälte bort. Människan lärde sig tidigt att utnyttja de lättarbetade markerna för odling. Och när träden höggs ned för att hålla alunbruket i Andrarum vid liv blev området än mer öppet.

Men markerna var inte tillräckligt näringsrika för att kunna odlas varje år. Istället infördes trädesjordbruk där området, efter ett par år med råg och bovete, fick vila. Ibland kunde dessa viloperioder vara upp till 10–20 år, och då utnyttjades området som betesmark.

Resultatet blev en artrik miljö där växter, svampar och djur som trivs i mosaiken med öppna sandblottor och blommande vegetation fått livsrum. Nektarfyllda blommar lockar till sig fjärilar och här hittar man bland annat den sällsynta svartfläckiga blåvingen. För att inte ljungen ska växa sig allt för stor och ta över de öppna gräshedarna bränns varje år en bit av heden.

Sand och värme ger liv

De sandiga markerna har sina speciella arter – det märker man inte minst på namnet. Sandlilja, sandödla och sandbi är arter som trivs i Drakamöllan och Kumlan. Dyngbaggar som månhornsbaggen är också sandälskare men kräver att det finns betesdjur på markerna. Dyngbaggar utnyttjar spillning som föda och gräver ned den i gångar under spillningen.

På kalkrika partier i Drakamöllan och det intilliggande naturreservatet Kumlan, hittar man den unika naturtypen sandstäpp. Den består av torra, trädlösa marker på kalkrik sandjord. Här växer tofsäxing, sandlilja och sandtimotej. Men om inte omrörning sker i marken urlakas kalken och arterna försvinner.

Sommargyllingens land

Här på Drakamöllan har man stora möjligheter att få syn på sommargyllingen. Denna gulsvarta fågel känns nästan för exotisk för våra breddgrader. Tyvärr kan den vara svår att få syn på så kanske får man nöja sig med dess karaktäristiska vissling. Det är främst i lövskogspartierna och längs ån som man hittar sommargyllingen. Längs med Julebodaån i östra delen av reservatet kan man få se andra färgstarka fåglar, som kungsfiskare och forsärla.

Friluftsliv

I det mjukt kuperade beteslandskapet finns en vitmarkerad vandringsled (3 km). Start och parkering finns längs infartsvägen till Drakamöllans gårdshotell. Respektera att vägen är privat efter reservatsparkeringen. Vid reservatets parkering finns bord och bänkar samt torrtoalett. I den västra delen av området passerar Skåneleden. Även Blåvingeleden går genom reservatet. Det är en 9 km lång rundslinga som även går genom de närliggande reservaten Lillehem Länk till annan webbplats., Maglehem Länk till annan webbplats. och Kumlan Länk till annan webbplats.. Flera ganska höga stängselövergångar förbinder de olika reservatens betesfållor med varandra. Tänk på att hund och betesdjur bör hållas åtskilda.

Drakamöllan and the adjoining reserve Kumlan is a fabulous landscape with expansive grass heaths, unique sandy grassland habitats and groves of lush beech woodlands. An archaic system of cultivation, involving long periods of fallowness, has created a unique natural environment with a very special flora in this place. Sweet-scented St. Bernard's Lily bloom on the hillsides, and in late summer the heath is radiant with purple heather flowers.

Archaic Agriculture Created Life in the Hills

The gently rolling sandy hills were created when the inland ice sheet melted away. People learned early on how to utilise the easily-worked soil for cultivation. And when the trees were cut down in order to keep the alum works in Andrarum alive, the area became even more open.

But the soil is not sufficiently rich in nutrients to permit gowning each year. Instead, shifting cultivation was introduced, which involved allowing the area to lie fallow after a couple of years of rye and buckwheat cultivation. Sometimes these fallow periods would last up to 10–20 years, during which the area was used as pasture.

The result was an environment rich in species, where plants, fungi and animals that thrive in the mosaic of open exposed areas of sand and flowering vegetation have been given the space to live. Nectar-filled blossoms attract butterflies, among them the rare large blue. A section of the heath is burned each year to prevent the heather growing too high and taking over the open grass heaths.

Sand and Warmth Give Life

The sandy ground has its own specific species; St. Bernard's lily, sand lizards and mining bees are those that thrive in Drakamöllan and Kumlan. Dung beetles such as the horned dung beetle are also sand-lovers, but require there to be grazing animals on the land. Dung beetles utilise dung as food and bury it down in passageways under the dung.

On lime-rich sections of Drakamöllan and the adjoining reserve, Kumlan, you'll find the unique sandy grassland habitat, which consists of dry, treeless ground on lime-rich sandy soil. Blue Hair Grass, St. Bernard's Lily and Sand Cat's-Tailgrow here. However, if the ground is not disturbed, the lime leeches from the soil and these species vanish.

Land of the Golden Oriole

There is a good chance of catching sight of a Golden Oriole at Drakamöllan. This yellow and black bird feels almost too exotic for our latitudes. Unfortunately they can be hard to see, so perhaps you'll just have to be satisfied with hearing their characteristic whistle. They are mainly found in the broad-leaved woodland areas and along the river. Other colorful birds you might encounter within the reserve are the kingfisher and the grey wagtail.

Foto: Maria Sandell

Kontakt

Magnus Jönsson
naturvårdsförvaltare

E-post magnus.jonsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 20


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Föreskrifter för Drakamöllan i form av piktogram.

Här är det bland annat förbjudet att

 • ha hund okopplad
 • elda utanför anvisad plats
 • tälta
 • ställa upp husvagn/husbil utanför anvisade platser
 • rida eller framföra fordon utanför, för fordonet, anvisade vägar/leder
 • plocka blommor eller skada växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,

3. plocka blommor eller gräva upp växter,

4. medföra hund annat än i koppel,

5. avsiktligt störa djurlivet, tex genom närgången fotografering av fågelbo,

6. skada hägnader, gärdsgårdar, skyltar eller andra anordningar,

7. göra upp eld annat än på anvisad plats under tid då eldningsförbud inte råder,

8. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande annat än på anvisade parkeringsplatser,

9. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser,

10. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

11. på ett störande sätt använda ljudanläggning eller motsvarande,

12. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning,

13. rida eller framföra fordon annat än på för ändamålet upplåtna stigar och vägar,

14. utan länsstyrelsens och berörd markägares tillstånd anordna tävling eller annan aktivitet som kan störa växt- eller djurlivet.

15. samla in ryggradslösadjur, t ex skalbaggar eller mollusker,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd

16. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 162 hektar

Kommun: Tomelilla, Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.758861, E 14.133667

Hitta mig


Månhornsbaggen är en slags dyngbagge som lever i djurspillning på öppna och torra betesmarker. Med sitt nästan centimeterlånga horn ser hanen ut som en pytteliten noshörning. Månhornsbaggen är lättast att hitta i maj-juni.
Illustration: Katarina Månsson