Lillehem

I naturreservatet Lillehem finns en värdefull blandning av torra betesmarker, ädellövskog, vattendrag och den ovanliga naturtypen sandstäpp. Från höjdpunkten Äskebjär i södra delen av reservatet har man utsikt över de böljande backarna i Drakamöllans naturreservat och norrut ser man Hörrödsån ringla sig fram genom Lillehems betesmarker, omgiven av en bård med lövträd. Blåvingeleden, en 9 km lång vandringsled, binder ihop Lillehem med de intilliggande naturreservaten Maglehem, Kumlan och Drakamöllan.

Urgamla betesmarker

Även våra förfäder satte värde på Äskebjärs skönhet – på krönet ligger en bronsåldersgrav som vakar över omgivningarna. Den sandiga, lätta jorden är lättbrukad och har använts till betesmark och tillfälliga åkrar i många hundra år.

På Äskebjärs sluttningar finns den ovanliga naturtypen sandstäpp. En förutsättning för att sandstäppens växter ska klara sig är att ny kalkhaltig sand förs upp till ytan och att växttäcket inte blir för tätt – något som betesdjurens tramp och regelbundna bränningar hjälper till med.

Månhornsbaggar och läppsteklar

Många ovanliga insekter har sina bon i den sandiga, lättgrävda marken. Månhornsbaggen föder upp sina larver i kulor av kodynga som de har rullat ned i sina underjordiska bon. Läppstekeln har också sitt bo i den solvarma sanden men dess larver lever av flugor istället för kodynga.

Andra höjdpunkter

Rikärret intill Julebodaån skiftar i rosa när tusentals majvivor blommar på våren. I kärrets kalkrika, fuktiga miljö lever också ovanliga små snäckor, som kalkgrynsnäckan.

Den exotiska sommargyllingen håller till i lövträdens täta kronor. Den kan vara svår att få syn på men under sommarmorgnar i månadsskiftet maj-juni kan man med lite tur få höra hanens flöjtande sång. Den hotade fältpiplärkan häckar i reservatet.

Friluftsliv

I det mjukt kuperade beteslandskapet finns omarkerade stigar. Flera ganska höga stängselövergångar förbinder de olika betesfållorna med varandra. Vid ån i de centrala delarna av området finns en fin rastplats med eldstad. Uppe på toppen av Äskebjär i söder är utsikten magnifik. Parkering finns utmed Lillehemsvägen i norr. Blåvingeleden går genom reservatet. Det är en 9 km lång rundslinga som även går genom de närliggande reservaten Drakamöllan Länk till annan webbplats., Kumlan Länk till annan webbplats. och Maglehem Länk till annan webbplats.. Tänk på att hund och betesdjur bör hållas åtskilda.

The rare sand steppe habitat is found on the slopes of Äskebjär, in the southern part of the reserve. Sand steppe plants require particular conditions to survive. These conditions are that new chalk-rich sand is forced up to the surface and that the vegetation does not become too dense – both of which the hooves of the grazing animals and regular burning help with.

Plants such Anthericum liliago and Koeleria glauca thrive in the chalky sandy soils and many rare insects can easily dig their nests where the warm, sand lies bare.

The rich fen adjacent to the River Julebodaån shimmers pink when thousands of bird’s eye primroses flower in the spring. Rare small snails such as geyer’s whorl snail live in the chalk-rich, damp environment of the fen.

The exotic golden oriole bird is found in the dense crowns of the broadleaved trees. It can be difficult to spot, but on beautiful summer mornings at the turn of the month between May and June, you can hear the males’ fluting whistle.

Our forefathers also appreciated the beauty of Äskebjär – on the crest of the hill there is a Bronze Age grave which watches over the surroundings. The light, sandy soil was easily cultivated and has been used for pastures and temporary fields for many hundreds of years.

Foto: Alex Regnér

Kontakt

Förvaltaren Stiftelsen Skånska Landskap

E-post info@skanskalandskap.se

Telefon 044-309 39 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • ställa upp husvagn/husbil över natten
  • störa djurlivet
  • plocka eller gräva upp växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. elda utanför anvisade områden,

3. ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande på angöringsplats mellan kl 00.00 –06.00,

4. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, mossor, lavar eller vedlevande svampar,

5. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra eller elda död ved,

6. avsiktligt störa djurlivet,

7. samla in ryggradslösadjur, t ex skalbaggar eller mollusker,

8. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

9. anordna tävling eller annan aktivitet som kan störa växt- och djurlivet,

10. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

11. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 77 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Stiftelsen Skånska Landskap

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.775556, E 14.111472

Hitta mig


Stor sandlilja är en typisk art för sandstäppen. Den blommar i juni-juli.
Illustration: Katarina Månsson

Ta en titt