Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lillehem

Den 9 km långa Blåvingeleden, binder ihop Lillehem med de intilliggande naturreservaten. Och i det mjukt kuperade beteslandskapet kan du även gå på omarkerade stigar. Även våra förfäder satte värde på höjdpunkten Äskebjärs skönhet, på krönet ligger en bronsåldersgrav som vakar över omgivningarna. Rikärret intill Julebodaån skiftar i rosa när tusentals majvivor blommar på våren och den exotiska sommargyllingen håller till i lövträdens täta kronor, skygg som få.

Urgamla betesmarker

Även våra förfäder satte värde på Äskebjärs skönhet – på krönet ligger en bronsåldersgrav som vakar över omgivningarna. Den sandiga, lätta jorden är lättbrukad och har använts till betesmark och tillfälliga åkrar i många hundra år.

På Äskebjärs sluttningar finns den ovanliga naturtypen sandstäpp. En förutsättning för att sandstäppens växter ska klara sig är att ny kalkhaltig sand förs upp till ytan och att växttäcket inte blir för tätt – något som betesdjurens tramp och regelbundna bränningar hjälper till med.

Månhornsbaggar och läppsteklar

Många ovanliga insekter har sina bon i den sandiga, lättgrävda marken. Månhornsbaggen föder upp sina larver i kulor av kodynga som de har rullat ned i sina underjordiska bon. Läppstekeln har också sitt bo i den solvarma sanden men dess larver lever av flugor istället för kodynga.

Andra höjdpunkter

Rikärret intill Julebodaån skiftar i rosa när tusentals majvivor blommar på våren. I kärrets kalkrika, fuktiga miljö lever också ovanliga små snäckor, som kalkgrynsnäckan.

Den exotiska sommargyllingen håller till i lövträdens täta kronor. Den kan vara svår att få syn på men under sommarmorgnar i månadsskiftet maj-juni kan man med lite tur få höra hanens flöjtande sång. Den hotade fältpiplärkan häckar i reservatet.

Friluftsliv

I det mjukt kuperade beteslandskapet finns omarkerade stigar. Flera ganska höga stängselövergångar förbinder de olika betesfållorna med varandra. Vid ån i de centrala delarna av området finns en fin rastplats med eldstad. Tack för att du tar med ditt skräp hem. Uppe på toppen av Äskebjär i söder är utsikten magnifik. Parkering finns utmed Lillehemsvägen i norr. Blåvingeleden går genom reservatet. Det är en 9 km lång rundslinga som även går genom de närliggande reservaten Drakamöllan Länk till annan webbplats., Kumlan Länk till annan webbplats. och Maglehem Länk till annan webbplats.. Tänk på att hund och betesdjur bör hållas åtskilda.

Lillehem Nature Reserve

The rare sand steppe habitat is found on the slopes of Äskebjär, in the southern part of the reserve. Sand steppe plants require particular conditions to survive. These conditions are that new chalk-rich sand is forced up to the surface and that the vegetation does not become too dense – both of which the hooves of the grazing animals and regular burning help with.

Plants such Anthericum liliago and Koeleria glauca thrive in the chalky sandy soils and many rare insects can easily dig their nests where the warm, sand lies bare.

The rich fen adjacent to the River Julebodaån shimmers pink when thousands of bird’s eye primroses flower in the spring. Rare small snails such as geyer’s whorl snail live in the chalk-rich, damp environment of the fen.

The exotic golden oriole bird is found in the dense crowns of the broadleaved trees. It can be difficult to spot, but on beautiful summer mornings at the turn of the month between May and June, you can hear the males’ fluting whistle.

Our forefathers also appreciated the beauty of Äskebjär – on the crest of the hill there is a Bronze Age grave which watches over the surroundings. The light, sandy soil was easily cultivated and has been used for pastures and temporary fields for many hundreds of years.

Regulations for Lillehem visitors

Within Lillehem Nature Reserve it is forbidden to:

 • remove, dig, bore, paint or in any other way damage the ground, stones or natural objects,
 • camp or park caravans, campers or similar overnight
 • light fires other than in designated places,
 • during the period 1 April to 30 November ride or lead horses
 • cycle other than on roads
 • deliberately disturb grazing animals
 • bring dogs or other pets unless on a physical leash
 • pick, dig up or in any other way damage plants, mosses, lichens and wood-living fungi
 • park outside designated parking areas
 • introduce or release species alien to the reserve

Furthermore, without written permission from the County Administrative Board, it is forbidden to:

 • hold or organise competitions or similar events,
 • catch insects, spiders, gastropods or other invertebrate animals other than by netting, hand picking or other selective method which does not destroy their habitat, with subsequent reintroduction within the nature reserve. The requirement for reintroduction does not apply to individual voucher specimens of species which are difficult to identify, on condition that the record is logged in the reporting system Artportalen, or an equivalent national database for threatened species, and that the collection is not contrary to the species protection regulations,
Vy över landskapet. Foto: Alex Regnér

Vy över landskapet. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Nyheter

 • Vandring längs kusten i Bölsåkra-Tranekärr.

  Vandringstips i skånska naturreservat

  Det finns många vandringsleder i skånska naturreservat och nationalparker. När våren kommer är det många som vill ge sig ut på vandring i vår vackra natur. Här har vi samlat några tips för att det ska bli lättare för dig att hitta ut.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • övernatta
 • elda utanför anvisad plats
 • rida/leda häst under perioden 1 april – 30 november
 • cykla utanför väg
 • störa betesdjur
 • gräva upp växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, eller naturföremål,
 2. tälta, eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande,
 3. elda annat än på anvisad plats,
 4. rida/leda häst under perioden 1 april – 30 november,
 5. cykla annat än på väg,
 6. medvetet störa betesdjur,
 7. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel,
 8. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, mossor, lavar eller vedlevande svampar,
 9. parkera utanför anvisade parkeringsplatser,
 10. sätta ut eller släppa ut för området främmande arter,

  Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd
 11. anordna tävling eller liknande arrangemang,
 12. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod som inte förstör djurets livsmiljö, med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av svårbestämda arter under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller annan motsvarande databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 77 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Stiftelsen för fritidsområden i Skåne genom Stiftelsen Skånska landskap

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.775556, E 14.111472

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss